Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. u stručnom zvanju i na radnom mjestu viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstveno polje Informacijske i komunikacijske znanosti, u Zavodu za informatiku i matematiku na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  2. doktoranda na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u znanstvenom području Biotehničke znanosti, na projektu HRZZ „Utilization of the whole mitogenome in cattle breeding and conservation genetics“, u Zavodu za opće stočarstvo na određeno vrijeme od 2 godine, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  3. doktoranda na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u znanstvenom području Biotehničke znanosti, na projektu HRZZ „Genetic basis of bioactive nutrient content in Croatian common bean landraces“, u Zavodu za sjemenarstvo na određeno vrijeme od 2 godine, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  4. doktoranda na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u znanstvenom području Biotehničke znanosti, na projektu HRZZ „Conservation of microbial diversity associated with the production of Croatian tradicional game meat sausages: biotechnological and safety characterization“, u Zavodu za mikrobiologiju na određeno vrijeme od 2 godine, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  5. zaposlenika na radnom mjestu IV. vrste – čistačica na pokušalištu u Centru za travnjaštvo - Sljeme - na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;

Pristupnici pod točkom 1. trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.

Pristupnici pod točkom 2. trebaju ispunjavati uvjete: završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij (biologija ili matematika, elektrotehničke, agronomske, medicinske, veterinarske struke), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama (preddiplomski, diplomski ili integrirani studij) koji osigurava upis na doktorski studij, znanje programiranja (prednost imaju kandidati s iskustvom u radu sa programskim aplikacijama), izrazita motiviranost za znanstveni rad, dosadašnja priznanja nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Pristupnici pod točkama 3. i 4. trebaju ispunjavati uvjete: završen odgovarajući diplomski studij (agronomske struke), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij.

Pristupnici pod točkom 5. trebaju ispunjavati uvjet: NKV.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te dokazima o ispunjavanju uvjeta, pristupnici za točke 1. do 4. moraju dostaviti  na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a za točku 5. u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama  s naznakom „Za natječaj“.

Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su priložiti izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.