Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorske disertacije :: Ivan Širić, dipl.ing.agr.

Datum održavanja:

Teški metali u jestivim saprofitskim i ektomikoriznim gljivama sjeverne i primorske Hrvatske

petak, 10. listopada 2014. :: 11:00 :: Velika vijećnica

Mentori rada:

  • Prof. dr. sc. Romano Božac, Sveučilište u Zgarebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Franc Pohleven, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  1. Prof. dr. sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zgarebu Agronomski fakultet
  2. Prof. dr. sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zgarebu Agronomski fakultet
  3. Prof. dr. sc. Miha Humar, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

SAŽETAK

U radu je proučavana akumulacijska sposobnost određenih jestivih saprofitskih i ektomikoriznih vrsta gljiva prema teškim metalima Fe, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd i Hg. Ciljevi istraživanja bili su: (1) ispitati postoji li utjecaj gljiva s obzirom na način ishrane na akumulaciju navedenih metala, (2) istražiti postojanje različitosti ispitivanih vrsta gljiva u pogledu translokacije teških metala između anatomskih dijelova plodnog tijela, (3) utvrditi utjecaj područja uzorkovanja na akumulaciju teških metala u istraživanim vrstama gljiva, (4) utvrditi povezanost kemijskih osobina tla sa sadržajem teških metala u ispitivanim vrstama gljiva. Prikupljanje uzoraka gljiva provedeno je 2012. godine na lokalitetima sjeverne i primorske Hrvatske. Na osam istraženih lokacija prikupljeno je ukupno 1600 uzoraka od deset istraživanih vrsta gljiva iz sedam različitih rodova od čega pet saprofitskih vrsta (Agaricus campestris (L) Fries, Armilariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst., Clitocybe inversa (Scop. ex Fr.) Pat., Clitocybe nebularis Batsch. ex Fr., Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing.,) i pet ektomikoriznih vrsta (Lactarius deterimus Groger, Boletus edulis Bull. ex Fries, Boletus aestivalis Paulet ex Fries, Tricholoma portentosum (Fr.) Quelet, Tricholoma terreum (Schff. ex Fr.) Kummer). Utvrđena je značajana razlika između saprofitskih i ektomikoriznih vrsta gljiva u koncentracijam Fe, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd, dok sadržaj Hg nije bio značajno različit. Anatomski dijelovi plodnog tijela gljiva akumuliraju značajno različite koncentracije ispitivanih metala. Ustanovljen je značajan utjecaj područja uzorkovanja na sadržaj ispitivanih teških metala u gljivama. Dobra bioindikatorska svojstva u ispitivanim vrstama gljiva utvrđena su za metale Zn, Cu, Cd i Hg, biokoncentracijski faktor (BCF>1). Nije utvrđena značajna povezanost između kemijskih osobina supstrata tla (pH vrijednost i sadržaj organske tvari u tlu) i koncentracija teških metala u istraživanim vrstama gljiva.

Ključne riječi: teški metali, jestive gljive, saprofiti, ektomikoriza, Hrvatska, biokoncentracijski faktor