Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

  1. doktoranda na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u znanstvenom području Biotehničke znanosti, na projektu HRZZ LIFE13 ENV/HR/000580: „Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production“, u Zavodu za voćarstvo na određeno vrijeme od 2 godine, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;

Poništava se dio natječaja pod točkom 3. objavljen u Narodnim novinama br. 156. od 23. prosinca 2013.,  u Večernjem listu od 20. prosinca 2013., na web stranici fakulteta, na stranicama HZZ i na EURAXESS portalu od 23. prosinca 2013.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete: završen integrirani studij agronomije, VVV smjera ili diplomski studij „Voćarstvo“, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava izravan upis na doktorski studij, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu. Prednost će imati kandidati s dobivenim priznanjima, nagradama i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, te kandidati s prosjekom dosadašnjih ocjena 4,5 ili više. Prilikom izbora kandidata provest će se testiranje kandidata iz područja poznavanja metoda znanstvenih istraživanja u voćarstvu i poznavanje engleske znanstvene terminologije u voćarstvu.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te dokazima o ispunjavanju uvjeta, pristupnici moraju dostaviti  na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama  s naznakom „Za natječaj“.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.