Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

  1. u znanstveno-nastavnom zvanju i na  radnom mjestu  izvanrednog profesora u Zavodu za voćarstvo u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Voćarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  2. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u Zavodu za marketing u poljoprivredi u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Ekonomika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj;
  3. u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, u Zavodu za mljekarstvo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  4. izvršitelja na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, u Studentskoj referadi na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj;

Pristupnici pod točkom 1. i 2 trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („N.N.“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14).

Pristupnici pod točkom 3.  trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.

Poželjno je iskustvo pri izvođenju analiza sira metodom izoelektričnog fokusiranja i radno iskustvo u laboratoriju akreditiranom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Pristupnici pod točkom 4. trebaju ispunjavati uvjete: završen diplomski sveučilišni studij humanističkog ili društvenog smjera, jedna godina radnog staža u državnoj ili javnoj službi, znanje engleskog jezika i znanje rada na osobnom računalu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te dokazima o ispunjavanju uvjeta, pristupnici moraju dostaviti za točke 1. do točke 3. na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a za točku 4.  u roku od 8 (osam) dana od objave u Narodnim novinama s naznakom „Za natječaj“.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

OBUSTAVA DIJELA NATJEČAJA

Obustavlja se dio natječaja pod točkom 2. objavljen u Narodnim novinama br. 86. od 18. srpnja 2014.,  u Večernjem listu od 18. srpnja 2014., na web stranici fakulteta, na stranicama HZZ i na EURAXESS portalu od 18. srpnja 2014.