Info

Zavod za opću proizvodnju bilja

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 6, 1. kat
Fax: +385 1 239 3981

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec, predstojnica zavoda
Izvanredni profesor
+385 01 239 4091zzgorelec
akademik Ferdo Bašić
Professor emeritus
+385 01 239 3815basic
prof. dr. sc. Ivica Kisić
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3959ikisic
prof. dr. sc. Milan Mesić
Redoviti profesor
+385 01 239 3956mmesic
doc. dr. sc. Darija Bilandžija
Docent
+385 01 239 4089dbilandzija
doc. dr. sc. Igor Bogunović
Docent
+385 01 239 3815ibogunovic
doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
Docent
+385 01 239 4048apercin
doc. dr. sc. Ivana Šestak
Docent
+385 01 239 4088isestak
Marija Galić, mag. ing. agr.
Asistent
+385 01 239 4090mcacic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Helena Oppitz
Tehnički suradnik
+385 01 239 3814hoppitz

Usluge i proizvodi

Zaštita tla i voda, bilance hranjiva, onečišćenje tla i voda, teške kovine, nitrati.

Djelatnici Zavoda vrše istraživanja onečišćenja tla različitim anorganskim i organskim onečišćenjima. Također, modernim i u svijetu priznatim metodama su sposobni utvrditi vrstu i stupanj onečišćenja tla i voda, te posljedicu onečišćenja za stanje biološke i krajobrazne raznolikosti. Pri Zavodu se izrađuju posebne studije i elaborati u kojima se određuje način sanacije i rekultivacije tla, predlažu zahvati i vrše kvantifikaciju korištenja različitih tvari za sanaciju tla. Osim toga, Zavod vrši ocjenu uspješnosti već izvršenih zahvata sanacije.
Prof.dr.sc. Ferdo Bašić; Prof.dr.sc. Milan Mesić, Prof.dr.sc. Ivica Kisić

Pokušališta i laboratoriji

Pokušalište Blagorodovac, Poljodar, d.d. Daruvar

1 ha
Prof.dr.sc. Ivica Kisić

Pokušalište Potok, Moslavka d.d. Popovača

5 ha
Prof.dr.sc. Milan Mesić

Pokušalište Veliki Žitnik, obiteljsko gospodarstvo Starčević, Veliki Žitnik, Gospić

2,5 ha
Prof.dr.sc. Milan Mesić

Povijest zavoda

Djelatnost Zavoda začeta je u okviru Zavoda za tloznanstvo onodobnog Poljoprivredno šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljen je na načelima onodobno vodeće njemačke agrotehničke škole, a utemeljitelj mu je naš poznat i svjetski priznati agroekolog i fitofiziolog Prof.dr.sc. M. Gračanin. Prijelomna je za razvitak Zavoda 1952.god., kada dolazi uspješan i plodan znanstvenik Prof.dr.sc. V. Mihalić, oblikuje nastavni predmet Opća proizvodnja bilja, izdaje najprije skripta, a zatim i udžbenik za taj predmet, a svoje zamisli prenosi brojnim naraštajima polaznika dodiplomskog i poslijediplomskih studija.

Od 1953. Zavod djeluje kao samostalna nastavno-znanstvena jedinica pod današnjim nazivom. Rezultati vlastitih istraživanja i prenošenje iskustava prestižnih europskih škola bilinogojstva u tom razdoblju otvaraju vrata intenzivnom uzgoju oraničnih kultura u Hrvatskoj i širem zemljopisnom okružju. Na čelo Zavoda 1984. god. dolazi Prof.dr.sc. A. Butorac, čiji nastavni, a napose plodan znanstveni i stručni rad ostavlja trajni biljeg u djelovanju Zavoda. Rezultati istraživanja u brojnim poljskim pokusima provedeni u tom razdoblju u svim agroekološkim uvjetima Hrvatske, omogućili su verifikaciju i djelotvornu primjenu suvremenih riješenja obrade, gnojidbe i sustava korištenja tla u intenzivnom uzgoju bilja. Od 1998. na čelu Zavoda je predstojnik Prof.dr.sc. F. Bašić.