Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Stjepan Husnjak :: Sistematika tala Hrvatske

Tlo je najvažnije prirodno blago svake države, pa tako i Hrvatske. Tlo je temeljni  resurs za proizvodnju hrane, stoga ga je prijeko potrebno poznavati kako bi se moglo koristiti na trajno održiv način te sačuvati za buduće generacije. U sklopu sistematike, tlo je prirodno-povijesno tijelo sui generis u sastavu pedosfere: razvijeno je u prostoru i vremenu pod utjecajem pedogenetskih procesa transformacije mineralne i organske tvari u različitim uvjetima litološke podloge – matičnoga supstrata, reljefa, klime, živih organizama, vremena-starosti i utjecaja ljudske aktivnosti.

U prvom dijelu udžbenika prikazuje se razvoj klasifikacije tala u Hrvatskoj, zatim osnovna obilježja pedogenetskih čimbenika i pedogenetskih procesa, morfogenetska građa tla te sustav Klasifikacije tala Hrvatske koji je izradio autor udžbenika. U drugom dijelu detaljno se obrazlaže postanak, režim vlaženja, klasifikacija, rasprostranjenost, svojstva i proizvodni potencijal pojedinih tipova tala u Hrvatskoj. U sklopu posljednjega dijela prikazuje se Svjetska referentna osnova za talne resurse i njezina usporedba s Klasifikacijom tala Hrvatske.

Udžbenik je studiozno i sveobuhvatno priređen te je dobrodošao studentima agronomije i šumarstva. Svoje korisnike može naći i među prirodoslovcima – ekolozima, geografima, vodoprivrednicima, arhitektima, političarima, kao i svim onima kojima je tlo područje od posebnog interesa.