Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 239 3777
fax: +385 (0)1 231 5300
e-mail: dekanat@agr.hr

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

  1. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u Zavodu za mikrobiologiju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj;
  2. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u Zavodu za mikrobiologiju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj;
  3. poslijedoktoranda na radnom mjestu I. vrste u stručnom zvanju - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na projektu HRZZ „Conservation of microbial diversity associated with the production of Croatian tradicional game meat sausages: biotechnological and safety characterization“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj;
  4. u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za poljoprivredne melioracije u znanstvenom području Biotehničke znanosti, polje Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj.

Pristupnici pod točkama 1. i 2. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14), odnosno završen diplomski sveučilišni studij (MS) ili stari program dodiplomskog studija iz područja agronomije (poljoprivrede) ili molekularne biologije.

Pristupnici pod točkom 3. trebaju imati doktorat u području prirodnih znanosti (biologija) ili biomedicine i zdravstva. Obavezno je dobro poznavanje engleskog jezika.

Pristupnici pod točkom 4. trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici www.agr.unizg.hr.

Za radno mjesto pod točkom 4. provest će se testiranje o poznavanju sustava kvalitete u analitičkom laboratoriju i poznavanje instrumentalnih analitičkih metoda (AAS, ICP, CFA).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Prijave sa životopisom, preslikom diplome, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), te dokazima o ispunjavanju uvjeta, pristupnici moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.