Info

Zavod za pedologiju

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
Paviljon 6, 1. kat
Fax: +385 1 239 3963

Tajnica/tajnik zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Sandra Kušenić, tajnica zavoda+385 01 239 3803slucin

Znanstveno-nastavni djelatnici zavoda

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
prof. dr. sc. Stjepan Husnjak, predstojnik zavoda
Redoviti profesor u trajnom zvanju
+385 01 239 3934shusnjak
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa
Izvanredni profesor
+385 01 239 3802abensa
izv. prof. dr. sc. Mario Sraka
Izvanredni profesor
+385 01 239 3886msraka
doc. dr. sc. Danijela Jungić
Docent
+385 01 239 4049djungic
doc. dr. sc. Kristina Krklec
Docent
+385 01 239 4028kkrklec
doc. dr. sc. Vedran Rubinić
Docent
+385 01 239 4028vrubinic
Ivan Magdić, mag. ing.
Asistent
+ 385 01 239 3962imagdic

Stručno, tehničko i pomoćno osoblje

TelefonE-mail (+ @agr.hr)
Nikolina Jurković Balog, dipl. ing.
Tehnički suradnik
+385 01 239 3958njbalog
Petra Grujičić
Pomoćno tehničko osoblje
+385 01 239 3958pgrujicic

Tekući znanstveni i stručni projekti

2007-2011, "Korelacija tla Hrvatske sa Svjetskom referentnom osnovom za tlo", Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2007-2011, "Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje tla i voda", Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Doc.dr.sc. Aleksandra Bensa, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2007-2011, "Ekološki prihvatljive tehnologije uzgoja povrća u krškim područjima", Ministarstvo znanosti i tehnologije, Doc.dr.sc. Dean Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

2007-2011, "Hrvatski priobalni krški prostor – geomorfološke i geoekološke značajke", Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Doc.dr.sc. Dražen Perica, Sveučilište u Zadru, Centar za krš i priobalje, Zadar

2009-2011, Praćenje ispiranja dušika i ostataka pesticida u tlu i procjednoj vodi u uvjetima uzgoja duhana, Hrvatski duhani, Prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2011-2012, "Analize tla u okviru projekta ZOOB", Međunarodni bilateralni projekat, Operativi program IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, Doc.dr.sc. Mario Sraka, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Usluge i proizvodi

Laboratorijske analize

Određivanje kemijskih značajki tla: reakcija (pH-vrijednost), sadržaj organske tvari, ukupni dušik i pristupačni oblici biljnih hraniva (AL–P2O5 i AL–K2O, NO3–N, NH4–N), električna vodljivost (EC), ukupni karbonati, fiziološki aktivno vapno, kapacitet i stanje zasićenosti adsorpcijskog kompleksa tla, hidrolitski i supstitucijski aciditet.

Određivanje fizikalnih značajki tla: mehanički sastav, gustoće (volumna i čvrstih čestica), hidropedološke konstante pri 0.33, 6.25 i 15 bara, propusnost za vodu, kapilarni uspon, plastičnost, stabilnost strukturnih agregata, kapacitet za vodu i zrak, ukupni porozitet.

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Vedran Rubinić

Kartografska istraživanja

Mogućnost izrade digitalnih pedoloških karata i zemljišno-informacijskih sustava s višenamjenskom procjenom pogodnosti zemljišta

prof. dr. sc. Stjepan Husnjak

Pedološka baza podataka i usluge izrade pedoloških studija

prof. dr. sc. Stjepan Husnjak

Pokušališta i laboratoriji

Pokusno polje Kapelna - Donji Miholjac

Višegodišnja stacionarna istraživanja utjecaja poljoprivrede - gnojidbe i sredstava za zaštitu bilja - na kvalitetu površinskih i podzemnih voda u uvjetima hidromelioriranih tala cijevnom drenažom.

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa, glavni istraživač

Pokusna polja Krk, Zamask i Vodnjan

Stacionarna istraživanja utjecaja poljoprivrede - gnojidbe i sredstava za zaštitu bilja na kvalitetu tla i voda u maslinicima.

izv. prof. dr. sc. Mario Sraka, voditelj istraživanja

Laboratorij

Laboratorij Zavoda za pedologiju se bavi određivanjem fizikalnih i kemijskih značajki tla, te kemijskim analizama vode za potrebe nastavne djelatnosti, znanstvenih istraživanja, te stručnog rada u području agronomije. Laboratorij je opremljen modernom instrumentnom tehnikom: UV-Vis spektrofotometar, pH-metar, konduktometar, pipet aparat za određivanje mehaničkog sastava tla, pF aparatura za određivanje retencije vlage tla, sandbox, aparat za serijsko određivanje vodopropusnosti. Priprema uzoraka i analize se obavljaju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Radi kontrole kvalitete analitičkih podataka, laboratorij je uključen u program međunarodne interkalibracije za tlo–WEPAL, CROCAN project.

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Vedran Rubinić

Povijest zavoda

Zavod za pedologiju datira od 1910. godine, kada je osnovan kao Zavod za tloznanstvo, petrografiju i mineralogiju pri Šumarskoj akademiji. Od godine 1921. djeluje kao Tloznanstveni zavod Gospodarsko-šumarskog fakulteta, odnosno Zavod za tloznanstvo i hranidbu bilja pri istom Fakultetu.

Do godine 1959. Zavod za pedologiju u sastavu je Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Kasnije djeluje u okviru samostalnog Fakulteta poljoprivrednih znanosti, koji se sastojao od još 18 znanstveno-nastavnih zavoda, točnije u Institutu za agroekologiju kojeg uz ovaj Zavod čine i Zavodi za melioracije, mikrobiologiju, ishranu bilja i opću proizvodnju bilja, dok je danas u sastavu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prvi predstojnik Zavoda je prof.dr. F. Šandor, od g. 1923. do 1928. prof. A. Seiwerth, od g. 1928. do 1952. prof.dr. M. Gračanin, od g. 1952. do 1954. dipl.ing. Jelena Verlić, od g. 1954. do 1959. prof.dr. V. Neugebauer, od g. 1959. do 1976. prof.dr. A. Škorić, od g. 1977. do 1978. prof.dr. Z. Racz, a od g. 1979. do 1991., po dvije do tri godine prof.dr. Z. Racz, prof.dr. Ž. Vidaček i prof.dr. M. Bogunović. Od god. 1991. do 1996. predstojnik Zavoda je prof.dr. Ž. Vidaček. Od listopada 1996. predstojnik Zavoda je bio prof.dr. M. Bogunović, a od listopada 1999. godine prof.dr. Ž. Vidaček. Od listopada 2003. predstojnik Zavoda je prof.dr.sc. Stjepan Husnjak.

Prva istraživanja u Zavodu obuhvaćaju ličke vrištine, slana tla, dubrovačke pijeske, terra rossu, problem sušenja slavonskih hrastova. U okviru Međunarodnog pedološkog društva radi se na metodici pedofizikalnih, pedomehaničkih i pedokemijskih istraživanja - posebice humusa, dušika, apsorpcijskog kompleksa, te minerala gline. Zadnjih 20 godina izvode se opsežna semidetaljna i detaljna pedokartografska istraživanja. Primjenjuju se suvremene metode pedogenetskih i namjenskih pedoloških istraživanja. Namjenska pedološka istraživanja su za potrebe uređenja tla/zemljišta, hidro- ili/i agromelioracija, prostornog planiranja i zaštite tla okoliša. Posljednjih nekoliko godina za interpretaciju pedoloških podataka u prostoru stručnjaci Zavoda primjenjuju najnovije metode hardverske i softverske GIS tehnologije s vlastitom opremom.

Nastavnici Zavoda sudjelovali su u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Agronomskom, Građevinskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivrednom i Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, Agronomskom fakultetu u Mostaru, međusveučilišnom studiju "Mediteranska poljoprivreda" u Splitu, Sveučilištu u Zadru, te na stručnom studiju Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu.