Analitički laboratorij Zavoda za melioracije Misija Soil Proficiency Test Opremljenost Ispitivanja Kontakt Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja Opremljenost Analize - ispitivanja Kontakt

O nama

AnalitičkI laboratorij Zavoda za ishranu bilja (ALIB) Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta provodi ispitivanja za potrebe znanstveno istraživačkih projekata, nastave te stručne suradnje s pravnim i fizičkim osobama.

ALIB provodi analize i ispitivanja tla, biljnog materijala, mineralnih i organskih gnojiva i poboljšivača tla, komposta, digestata, supstrata, muljeva sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te voda za navodnjavanje i hranivih otopina, daje konačno mišljenje o sukladnosti istih s deklariranim vrijednostima. Na temelju rezultata analiza i ispitivanja koja se provode unutar ALIB-a izdaje mišljenje o kakvoći tla i daje preporuku gnojidbe u skladu s načelima održive poljoprivredne proizvodnje bez narušavanja prirodne ravnoteže. Djelatnici Zavoda, odnosno Laboratorija su i ovlaštene osobe ispred Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: izrade izvješća i elaborata o stanju okoliša te praćenje stanja okoliša (Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 2015). U sklopu ALIB-a određuju se i brojni fiziološki parametri u biljkama.

U laboratoriju se unapređuju metode ispitivanja i rada, uvode nove analitičke metode i sustavno provodi osposobljavanje djelatnika za rad u laboratoriju. Djelatnici ALIB-a sudjeluju u izradi normi za ispitivanje pojedinih pokazatelja te daju prijedloge za njihovo donošenje (HZN/TO 134 – Gnojiva i poboljšivači, TO/190 – Kakvoća tla, HZN/TO 577 Metode ispitivanja za karakterizaciju krutih i tekućih sastavnica i opterećenja okoliša).

U analitičkim postupcima koristi se suvremena tehnika i oprema: atomski apsorpcijski spektrometar (AAS - plamena tehnika, AAS - besplamena (grafitna) tehnika, AAS - hidridna tehnika), UV/VIS spektrofotometri, plamenfotometar, konduktometar, pH-metri, mikrovalna peć, centrifuga, Kjeltec sustav (razgradnja i destilacija uzoraka), refraktometri, komore rasta s potpuno kontroliranim uvjetima, skener za određivanje površine korijena, netto fotosynthesis analyzer, klorofil metar, press chamber i drugo.

Hrvatska akreditacijska agencija akreditirala je ALIB prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 „Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija“ (HAA – Potvrda o akreditaciji br 1479 - Akreditirani ispitni laboratorij od 24. prosinca 2014. godine  www.akreditacija.hr/registar

Potvrda o akreditaciji

Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja ima uspostavljen sustav kontrole kvalitete analitičkih postupaka za ispitivanje u svrhu poboljšanja kvalitete analitičkih procesa i učinkovitosti rada. Za unutarnju kontrolu kvalitete koriste se umjereni uređaji, primjena standardnih postupaka, validirane metode, svakodnevna kontrola rada primjenom umjeravanja i radnih standarda te stalna edukacija osoblja. Laboratorij sudjeluje u testovima kontrole kvalitete iz područja analitike tla i sedimenata - ISE (International Soil-analytical Exchange), biljnog materijala - IPE (International Plant-analytical Exchange) i organskih gnojiva – MARSEP (International Manure-analytical Exchange), programima organiziranim od Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories (WEPAL) u sklopu Wageningen University, Netherlands, dok je iz područja međulaboratorijskih ispitivanja mineralnih gnojiva laboratorij uključen u Proficiency Testing Programs, PTS 24 - Mineral Fertilizing Materials, u organizaciji BIPEA, France.

Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja član je CROLAB-a.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (NN 163/03, 40/07 i 14/14), članka 3. stavak 1. i članka 18. stavak 4. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (NN 80/07 i 99/10) donijelo je rješenje kojim se Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja, upisan pod rednim brojem jedan (1) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.