Prijave Razredbeni postupak Dodatne provjere Rezultati Primjeri dodatne provjere znanja Upis Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Dodatne provjere :: studij Krajobrazna arhitektura

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti
3. rujna 2019. :: 9 sati :: aula VI. paviljona

Važno: pristupnici su dužni sa sobom na ispit donijeti osobnu iskaznicu  (strani državljanin putovnicu), kemijsku olovku i Potvrdu o prijavi za pristupanje dodatnoj provjeri. Ako pristupnik ne pristupi ispitu u točno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita.

Upute za prijavu za provedbu dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura akademska godina 2019./2020.

Prijave

Prijava (Obrazac) za pristupanje dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij Krajobrazna arhitektura za akad. god. 2019./2020. predaje se osobno u Studentskoj referadi Agronomskog fakulteta ili šalje preporučenom poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Svetošimunska 25.

Prijave se primaju
od 26. do 30. kolovoza 2019. | 9:00-12:00 sati

Obrazac za prijavu

Prijavi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenom iznosu od 300,00 kuna, za pristupanje dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti a koji se uplaćuje na račun Agronomskog fakulteta broj: IBAN HR1823600001101221840, poziv na broj 29-105 u opis plaćanja navesti: „za dodatnu provjeru, ime i prezime pristupnika, OIB pristupnika“. Nepotpune prijave neće se uvažiti.

Postupak dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za Preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura provodi se kroz 3 testa:

 1. Provjera likovnih i grafičkih sposobnosti (do 200 bodova)
  Ocjena grafičko-likovnih sposobnosti provodi se provjerom vizualne memorije, inteligencije i zapažanja i to kroz crtanje zadane cjeline u živo, po sjećanju, ili prema predlošku, prikazom volumena i projekcija na plohu.  
 2. Provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema (do 200 bodova)
  Ocjena sposobnosti opažanja i čitanja postojećih krajobraznih prostora i njihovih odnosa, kao i provjera oblikovanja novih krajobraznih struktura, na osnovu uočenih ili zadanih elemenata.
 3. Provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja (do 100 bodova)
  Standardni test koji provode stručnjaci psiholozi s Filozofskog fakulteta.

Primjeri dodatne provjere znanja

Da bi prešao razredbeni prag pristupnik mora na svakom od prva dva testa ostvariti najmanje 40% bodova (na svakom od testova od ukupno 200 bodova mora ostvariti najmanje 80 bodova) i na trećem testu najmanje 30% bodova (od ukupno 100 bodova mora ostvariti najmanje 30 bodova). Pristupnik koji na testovima dodatne provjere ne zadovolji bodovni prag bilo kojeg testa isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka. Provjere znanja, vještina i sposobnosti su eliminatorni uvjet za upis na studij.

Pristupnici koji imaju status:

 • branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata
 • djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata prve skupine
 • kandidata sa 60% i više tjelesnog oštećenja

obavezni su pristupiti dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Pod uvjetom da prijeđu prag na sva tri testa dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, ostvaruju pravo upisa.

Pristupnici su dužni doći na dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bez posebne obavijesti. Raspored i popis pristupnika za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bit će objavljen u zgradi Agronomskog fakulteta (VI paviljon), na internetskoj stranici Agronomskog fakulteta: www.agr.hr i na internetskoj stranici www.postani-student.hr.

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti polaže se na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, Svetošimunska cesta 25.

Pristupnici su dužni sa sobom na ispit donijeti osobnu iskaznicu  (strani državljanin putovnicu) i kemijsku olovku.

Ako pristupnik ne pristupi ispitu u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita.

Detaljan raspored i popis pristupnika će biti objavljen na internetskoj stranici Agronomskog fakulteta: www.agr.hr

Dodatna provjera znanja vještina i sposobnosti za studij Krajobrazna arhitektura je provjera predispozicije za ovaj studij i to na osnovi zadataka u kojima se može razabrati znanje, vještina i sposobnost kandidata za uočavanja prostornih struktura i njihovih međuodnosa u prostoru kao i sposobnost likovnog izražavanja. Stoga je kandidatima koji su likovno nadareni dovoljno znanje iz gimnazije i osnovno znanje iz crtanja, a priprema za ovaj dio klasifikacijskog ispita moguća je i slična je pripremi za studij dizajna ili arhitekture.

Rang-lista i Upisi

Na temelju ukupno postignutog broja bodova (uspjeha na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti, rezultata na ispitima državne mature i vrednovanom uspjehu srednjoškolskog obrazovanja) formirat će se rang-lista pristupnika prema kojoj će se vršiti upis.

Maksimalan broj bodova u razredbenom postupku koji pristupnik može steći je 1000 bodova.  Omjer između (1) uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju, (2) rezultata na ispitima državne mature i (3) rezultata na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti iznosi 200:300:500.

U slučaju istog broja bodova prednost za upis ima pristupnik s većim brojem bodova iz testa Provjere predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema, a zatim iz testa Provjere likovnih i grafičkih sposobnosti. Ako pristupnici i tada imaju isti broj bodova prednost ima pristupnik s većim brojem bodova na ispitima državne mature kako slijedi: Hrvatski jezik, Matematika, Stani jezik, Likovna umjetnost ili Biologija.

Rezultati dodatne provjere znanja za studij Krajobrazna arhitektura biti će objavljeni na internetskoj stranici Fakulteta www.agr.hr, a konačna Rang lista pristupnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr

Na dan upisa pristupnici su dužni donijeti na Agronomski fakultet sve navedeno u posebnoj uputi za upise koja će biti objavljena pred upise na internetskoj stranici Agronomskog fakulteta: www.agr.hr

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

*Ako odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili Sveučilišta u Zagrebu koji od gore navedenih podataka bude izmijenjen, Agronomski fakultet pridržava pravo izmjene ovih uputa. Sve detaljne podatke, obavijesti o Studiju, dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti i upisu pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost ili na internetskim stranicama: www.agr.hr

Upute objavljene na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja.