Info

Info

Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj

Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj

Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju jedan je od slijednika Zavoda za gospodarsku upravu, utemeljenog na dan 3. srpnja 1924. g. na tadašnjem Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. više

Zavod za fitopatologiju

Zavod za fitopatologiju

U Zavodu se provode znanstvena i primjenjena istraživanja u fitomikologiji, fitobakteriologiji, fitovirologiji te dijagnostika biljnih bolesti (konvencionalna i molekularna). Istovremeno, u Zavodu se provode i istraživanja u fitofarmaciji (istraživanja efikasnosti konvencionalnih, bio- i enzimatskih fungicida, bio-agensa, biotehničkih pripravaka, rezistencije biljnih patogena, itd.). više

Zavod za herbologiju

Zavod za herbologiju

Djelatnici Zavoda kompetentni su za znanstvene i stručne usluge iz područja suzbijanja korova u različitim vrstama poljoprivrednih kultura i u različitim tipovima biljne proizvodnje (konvencionalna, integrirana i organska) kao i na nepoljoprivrednim površinama (željezničke pruge, putovi, ceste, kanali, ekonomska dvorišta, vodene površine, industrijski objekti i dr.). više

Zavod za hranidbu životinja

Zavod za hranidbu životinja

Zavod više desetljeća surađuje s 30-tak poduzeća i savjetodavnim službama iz područja proizvodnje stočne hrane, uzgoja i tova stoke. U okviru te suradnje Zavod pruža usluge: kemijske analize stočne hrane, izrada receptura krmnih smjesa, izrada stručnih elaborata, konzultacije, stručna predavanja i seminari iz područja hranidbe domaćih životinja. više

Zavod za informatiku i matematiku

Zavod za informatiku i matematiku

Zavod za informatiku i matematiku utemeljen je 14. veljače 1998. godine i to kao rezultat potreba na fakultetskoj razini, a sam slijed utemeljenja opisan je kroz: kronološki slijed znanstveno-nastavne djelatnosti iz znanstvenog polja matematike i kronološki slijed znanstveno-nastavne djelatnosti iz polja informacijske znanosti tj. informatike. više

Zavod za ishranu bilja

Zavod za ishranu bilja

Zavod za ishranu bilja tijekom svog višegodišnjeg postojanja razvio se u vrlo afirmiranu znanstveno – nastavnu i stručnu cjelinu unutar Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Znanstveno istraživački i nastavni rad djelatnika Zavoda usmjeren je prema optimalnoj ishrani bilja kako s fiziološkog, nutritivnog, toksikološkog tako i s ekološkog i krajobraznog aspekta u cjelini. više

Zavod za kemiju

Zavod za kemiju

Djelatnici Zavoda za kemiju izvode nastavu na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima pri Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, te na međusveučilišnom studiju pri Sveučilištu u Splitu na studiju Mediteranska poljoprivreda. više

Zavod za marketing u poljoprivredi

Zavod za marketing u poljoprivredi

Stručna djelatnost Zavoda je usmjerena na područje poljoprivrednog marketinga premijskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, istraživanje tržišta, izravnu prodaju te agroturizmom. više

Zavod za mehanizaciju poljoprivrede

Zavod za mehanizaciju poljoprivrede

Zavod za opće i gospodarsko strojarstvo osnovan je u školskoj godini 1919/20 u okviru Gospodarsko-šumarskog fakulteta. Utemeljitelj i predstojnik Zavoda od 1919. do 1952. bio je prof. ing. Rajmond Fantoni, koji je 1926/27 bio dekan Gospodarsko-šumarskog fakulteta. više

Zavod za melioracije

Zavod za melioracije

Zavod za melioracije utemeljen je 1922. godine pod nazivom Zavod za vodno gospodarstvo. Pod vodstvom predstojnika Zavoda prof. ing. Viktora Setinskog (više od dvadest godina) bio je objedinjen nastavni i znanstveni rad iz vodnog gospodarstva u poljoprivredi i šumarstvu. više

Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo

Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo

Zavod je osnovan 1924. god. pod imenom Zavod za gospodarsku upravu. Otada je više puta mijenjao ime, pa se zvao: Zavod za organizaciju poljoprivredne proizvodnje (1946.g.), Zavod za organizaciju i ekonomiku poljoprivrede (1960.g.), Zavod za organizaciju poljoprivrednih poduzeća (1963.g.), Zavod za upravu poljoprivrednog gospodarstva (1992. g. do danas). više

Zavod za mikrobiologiju

Zavod za mikrobiologiju

Godine 1983. u Zavodu za mikrobiologiju započinje znanstveni i stručni rad na bakterizaciji legumnioznih biljaka. Uporabom krutih hranjivih podloga te iste godine proizvedeno je prvih 800 doza cjepiva za predsjetvenu bakterizaciju soje. više

Zavod za mljekarstvo

Zavod za mljekarstvo

Zavod za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od svog osnutka 1922. godine) bavi se nastavnom, znanstvenom i istraživačkom djelatnošću. Danas je u Zavodu zaposleno 18 djelatnika. Nastava iz općih i specijalističkih predmeta izvodi se na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. više

Zavod za opće stočarstvo

Zavod za opće stočarstvo

Biometrička obrada, uzgojni programi, procjene uzgojnih vrijednosti, provedbe hibridizacije, zoohigijena, veterinarska preventiva više

Zavod za opću proizvodnju bilja

Zavod za opću proizvodnju bilja

Djelatnost Zavoda začeta je u okviru Zavoda za tloznanstvo onodobnog Poljoprivredno šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljen je na načelima onodobno vodeće njemačke agrotehničke škole, a utemeljitelj mu je naš poznat i svjetski priznati agroekolog i fitofiziolog Prof.dr.sc. M. Gračanin. više

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku

Današnji Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku, biometriku i eksperimentiranje slijednik je Zavoda za bilinogojstvo osnovanog 13. studenoga 1920. godine pri Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu. više

Zavod za pedologiju

Zavod za pedologiju

Zavod za pedologiju datira od 1910. godine, kada je osnovan kao Zavod za tloznanstvo, petrografiju i mineralogiju pri Šumarskoj akademiji. Od godine 1921. djeluje kao Tloznanstveni zavod Gospodarsko-šumarskog fakulteta, odnosno Zavod za tloznanstvo i hranidbu bilja pri istom Fakultetu. više

Zavod za poljoprivrednu botaniku

Zavod za poljoprivrednu botaniku

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za poljoprivrednu botaniku fokusirana je na floristička, morfološko-anatomska i ekofiziološka istraživanja različitih kultiviranih i samoniklih vaskularnih biljnih vrsta hrvatske flore. više

Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport

Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport

Zavod je osnovan godine 1920. pod imenom Zavod za gospodarsko-kemijsku tehnologiju u okviru prvih zavoda i kabineta tadašnjeg novoutemeljenog Gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Od osnutka do danas Zavod neprekidno sudjeluje u nastavi, istraživačkom radu i suradnji s privredom. više

Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Zavod za poljoprivrednu zoologiju

U suradnji s proizvođačima ratarskih, voćarskih, vinogradarskih i povrtlarskih kultura te uzgajivačima ukrasnog bilja uvode se sustavi integrirane i ekološki prihvatljive zaštite bilja protiv štetnika, nematoda i puževa. Djelatnici zavoda provode edukacije poljoprivrednih proizvođača za provođenje integrirane zaštite bilja od štetnika po načelima rada "škole u polju". više