Analitički laboratorij Zavoda za melioracije Misija Soil Proficiency Test Opremljenost Ispitivanja Kontakt Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja Opremljenost Analize - ispitivanja Kontakt

Ispitivanja

Analize tla

tlo i sedimenti

Fizikalne analize tla

 1. Određivanje raspodjele veličina čestica (granulometrijskog ili mehaničkog sastava) u mineralnom dijelu tla
 2. Određivanje poroznosti tla
 3. Određivanje kapaciteta tla za vodu
 4. Određivanje zračnog kapaciteta tla
 5. Određivanje gustoće (obujmene) tla
 6. Određivanje vodopropusnosti tla (filtracije vode kroz tlo)
 7. Određivanje postojanosti strukturnih agregata tla

Kemijske analize tla

 1. Određivanje pH tla (H2O/ KCl/ CaCl2)
 2. Određivanje električne vodljivosti tla
 3. Određivanje suhe tvari tla
 4. Određivanje udjela karbonata u tlu – volumetrijska metoda
 5. Određivanje fiziološki aktivnog vapna u tlu
 6. Određivanje hidrolitskog i supstitucijskog aciditeta tla
 7. Određivanje ionskog sastava saturacijskog vodnog ekstrakta
 8. Određivanje efektivnog kapaciteta zamjene kationa i kapaciteta zamjene bazičnih kationa ekstrakcijom s otopinom BaCl2
 9. Određivanje udjela organskog i ukupnog ugljika
 10. Određivanje udjela ukupnog dušika Kjeldahlovom metodom
 11. Određivanje nitratnog, amonijskog i ukupno topivog dušika u suhim tlima
 12. Određivanje nitratnog i amonijačnog dušika u tlima prirodne vlažnosti
 13. Određivanje sadržaja lako-pristupačnog kalija i fosfora u tlu amonij laktat metodom po Egner, Riehm, Domingo-u
 14. Ekstrakcija i određivanje elemenata topljivih u zlatotopci: Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, V, Zn
 15. Određivanje pristupačnog B ekstrakcijom vrućom vodom

Analize voda

voda za navodnjavanje, površinske vode, podzemna voda, hranjive otopine

 1. Određivanje pH
 2. Određivanje električne vodljivosti
 3. Određivanje ionskog sastava: Ca, Mg, HCO3-, Cl, K, Na, NH4+, NO3-, SO42-, P
 4. Određivanje Cu, Fe, Mn, Mo, Zn u hranjivim otopinama

Analize biljnog materijala

različit

 1. Određivanje suhe tvari i sadržaja vode
 2. Određivanje elementarnog sastava: ukupni N Kjeldahlovom metodom, P, K, Cl, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, S, Mo, Cd, Hg