Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izvannastavne aktivnosti studenata

Odlukom Fakultetskog vijeća Agronomskog fakulteta (2. srpanj 2015.), u ak. godini 2015./2016. studenti mogu podnijeti prijavu za upis  izvannastavnih aktivnosti (lista izvannastavnih aktivnosti) i usvojenih kompetencija (lista kompetencija) u Dopunsku ispravu o studiju. Prema Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilište u Zagrebu Agronomskom fakultetu (članak 57. točka 3.) „uz diplomu se studentu, bez naknade, izdaje na hrvatskome i engleskom jeziku dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite položio, i s kojom ocjenom, te s drugim podacima potrebnim za razumijevanje stečene kvalifikacije."

Student u suradnji s mentorom i/ili voditeljem izvannastavne aktivnosti podnosi prijavu na službenom obrascu koju dostavlja na Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti Agronomskog fakulteta putem Pisarnice Fakulteta uz potrebnu dokumentaciju (6. pav. priz.). Ispunjen obrazac  potrebno je dostaviti i elektroničkom poštom na e-mail adresu: izvan.akt@agr.hr

Prijava izvannastavnih aktivnosti koje su bodovane ECTS (npr. međunarodni seminari, ljetne škole), a koji se upisuju kao dodatni ECTS bodovi u dopunsku ispravu o studiju dostavljaju se prof. dr. sc. Jerko Gunjača, ECTS koordinatoru na Agronomskom fakultetu (jgunjaca@agr.hr)

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti

  • izv. prof. dr. sc. Romana Caput-Jogunica, predsjednica Povjerenstva
  • izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
  • izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
  • izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
  • doc. dr. sc. Sanja Radman
  • doc. dr. sc. Sanja Ćurković
  • doc. dr. sc. Nikola Bilandžija
  • doc. dr. sc. Ivan Juran
  • Aleksandra Gečević, mag. (edu.) soc.
  • predstavnice studenata: Mateja Grubor i Narcisa Travnikar

Za dodatne informacije studenti i nastavnici mogu se obratiti pridruženim članovima Povjerenstva na Zavodu i/ili stručnim suradnicima u Centru za podršku studenata i karijerno savjetovanje Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet (5. pav., u prizemlju).

Plan i program rada novih izvannastavnih aktivnosti

Raspored održavanja izvannastavnih aktivnosti u ljetnom semestru 2018./2019.

Dokumenti

Pridruženi članovi Povjerenstva

Zavod za fitopatologiju: prof. dr. sc. Edyta Đermić
Zavod za hranidbu životinja: doc. dr. sc. Kristina Kljak
Zavod za informatiku i matematiku: dr. sc. Dubravka Mandušić
Zavod za marketing u poljoprivredi: dr. sc. Marina Tomić Maksan
Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo: doc. dr. sc. Vesna Očić
Zavod za opću proizvodnju bilja: doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
Zavod za opće stočarstvo: doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Zavod za pedologiju: doc. dr. sc. Danijela Jungić
Zavod za poljoprivrednu botaniku: izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport: doc. dr. sc. Ana Matin
Zavod za poljoprivrednu zoologiju: Irena Dušak, tehnički suradnik
Zavod za povrćarstvo: doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher
Zavod za krajobraznu arhitekturu: doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Zavod za vinarstvo: izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Zavod za voćarstvo: izv. prof. dr. sc. Boris Duralija
Ured za međunarodnu suradnju: Ivana Prosinečki, dipl. ing.