Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izvannastavne aktivnosti studenata

Odlukom Fakultetskog vijeća Agronomskog fakulteta (2. srpanj 2015.), u ak. godini 2015./2016. studenti mogu podnijeti prijavu za upis  izvannastavnih aktivnosti (lista izvannastavnih aktivnosti) i usvojenih kompetencija (lista kompetencija) u Dopunsku ispravu o studiju. Prema Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilište u Zagrebu Agronomskom fakultetu (članak 57. točka 3.) „uz diplomu se studentu, bez naknade, izdaje na hrvatskome i engleskom jeziku dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite položio, i s kojom ocjenom, te s drugim podacima potrebnim za razumijevanje stečene kvalifikacije."

Student u suradnji s mentorom i/ili voditeljem izvannastavne aktivnosti podnosi prijavu na službenom obrascu koju dostavlja na Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti Agronomskog fakulteta putem Pisarnice Fakulteta uz potrebnu dokumentaciju (6. pav. priz.). Ispunjen obrazac  potrebno je dostaviti i elektroničkom poštom na e-mail adresu: izvan.akt@agr.hr

Prijava izvannastavnih aktivnosti koje su bodovane ECTS (npr. međunarodni seminari, ljetne škole), a koji se upisuju kao dodatni ECTS bodovi u dopunsku ispravu o studiju dostavljaju se doc. dr. sc. Marko Petek, ECTS koordinatoru na Agronomskom fakultetu (mpetek@agr.hr)

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti

 • doc. dr. sc. Ivan Juran, predsjednik Povjerenstva
 • izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
 • izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
 • izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
 • doc. dr sc. Sanja Ćurković
 • doc. dr.sc. Sanja Radman
 • doc. dr. sc. Nikola Bilandžija
 • Marija Biondić Pavlić, mag. educ. soc. / phil.
 • Dario Jembrek, predstavnik studenata
 • Mario Shihabi, predstavnik studenata

Za dodatne informacije studenti i nastavnici mogu se obratiti predsjedniku Povjerenstva na e-mail adresu: izvan.akt@agr.hr ili Centru za podršku studentima i karijerno savjetovanje na e-mail: cpsk@agr.hr (5. paviljon, prizemlje)

Plan i program rada novih izvannastavnih aktivnosti

Raspored održavanja izvannastavnih aktivnosti u ljetnom semestru 2018./2019.

Dokumenti