Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Laboratorijske usluge

Analiza uzoraka mineralnih i organskih gnojiva i poboljšivača tla, te uzoraka tla i biljnog materijala

alib_usluge_20181106.pdf Upute za uzorkovanje tla

prof. dr. sc. Lepomir Čoga

Analiza uzoraka tla i biljaka na prisutnost biljnoparazitskih nematoda

Ekstrakcije cistolikih i slobodnoživućih nematoda iz uzoraka tla i biljaka.

Zavod za poljoprivrednu zoologiju
prof. dr. sc. Dinka Grubišić

Laboratorijske analize

Analiza standardnih i specijalističkih fizikalnih i kemijskih značajki tala.

Zavod za pedologiju
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa i doc. dr. sc. Danijela Jungić

Laboratorijsko i "in vivo" određivanje hranidbene vrijednosti voluminozne krme

Zavod provodi istraživanja hranidbene vrijednosti voluminozne krme (zelene, silirane, sušene). Za tu svrhu koristi NIRS tehnologiju i pokusne životinje.

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
izv. prof. dr. sc. Marina Vranić

Stočna hrana

Kemijske analize stočne hrane (30-tak različitih analiza), izrada receptura krmnih smjesa, izrada stručnih elaborata, konzultacije, stručna predavanja i organizacija seminara iz područja hranidbe domaćih životinja.

Zavod za hranidbu domaćih životinja
prof. dr. sc. Darko Grbeša i izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar

Referentni uzorci mlijeka

Referentni uzorci mlijeka za umjeravanje analitičkih instrumenata.

Zavod za mljekarstvo, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode

doc. dr. sc. Nataša Mikulec

Analize mlijeka i mliječnih proizvoda

Izvođenje superanaliza mlijeka i mliječnih proizvoda akreditiranim metodama (referentnim, standardnim, rutinskim), prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 i neakreditiranim metodama, u slučaju: spora, izvođenja kemijskih, fizikalnih i mikrobioloških analiza mlijeka i mliječnih proizvoda, uvođenja i razrade novih analitičkih metoda, standardizacije autohtonih mliječnih proizvoda, utvrđivanja stupnja zrelosti sira, dokazivanja patvorenja mlijeka i mliječnih proizvoda, dokazivanja inhibitornih tvari u mlijeku.

Zavod za mljekarstvo, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode

doc. dr. sc. Nataša Mikulec

Senzorna ocjenjivanja mlijeka i mliječnih proizvoda

Senzorna ocjenjivanja mlijeka i mliječnih proizvoda na poziv domaćih i međunarodnih sajmova, županija, udruga, Hrvatske poljoprivredne agencije i drugih zainteresiranih korisnika.

Zavod za mljekarstvo