Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Obrasci DR.SC.

Obrasci u postupku prijave, ocjene i odobravanja teme disertacije:

Obrasci i aplikacije u Online bazi doktoranata (OBAD), dostupni nakon prijave koristeći svoj AAI@EduHr elektronički identitet http://doktorski.unizg.hr/obad

  • Obrazac drsc01 - Prijava teme doktorskog rada
  • Obrazac drsc04 - Godišnji doktorandov izvještaj
  • Obrazac drsc06 - Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora
  • Obrazac drsc07 - Zahtjev za odgodu javne obrane
  • Online  aplikacija za promociju doktora znanosti

Obrasci u postupku imenovanja povjerenstva za ocjenu i obrane disertacije:

Obrasci u postupku ocjene i obrane disertacije:

Obrasci za promociju doktora znanosti