Sustav upravljanja kvalitetom Odbor za upravljanje kvalitetom Kontakt Dokumenti Temeljni dokumenti SUK-a Zapisnici Odbora za upravljanje kvalitetom Izvješća i planovi Relevantni dokumenti Primjeri dobre prakse Vrednovanja i rezultati Studentska anketa za procjenu rada nastavnika Studentsko vrednovanje studija Unutarnja periodična prosudba SUK-a Reakreditacijski postupak

Odbor za upravljanje kvalitetom

prof. dr. sc. Ramona Franić ramonaf ( at ) agr.hr 239 3757
izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec ivnucec ( at ) agr.hr 239 4036
prof. dr. sc. Ivica Kisić ikisic ( at ) agr.hr 239 3959
prof. dr. sc. Neven Antunac antunac ( at ) agr.hr 239 3847
prof. dr. sc. Tajana Krička tkricka ( at ) agr.hr 239 3818
izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan lhadelan ( at ) agr.hr 239 4037
Alin Žingerlin, dipl. iur. azingerlin ( at ) agr.hr 239 3778
Lovorka Kovačić, prof. lkovacic ( at ) agr.hr 239 4094
Martina Šipek Penić, mag. ing. agr. msipek ( at ) agr.hr 239 4061
mr. sc. Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr. tatjana.medimurec (at) mps.hr  
Aleksandra Gečević, mag. (educ.) soc. agecevic ( at ) agr.hr 239 3696
Marija Biondić Pavlić, mag.soc.,mag.educ.soc./phil. mbiondic ( at ) agr.hr  239 3697
Mislav Kontek, član - Manuela Vukić,
zamjenica člana (predstavnik studenata)
   

Odluka o Imenovanju članaova i zamjenika članova Odbora i Povjerenstva Fakulteta, predstavnika studenata za akademsku godinu 2019./2020.

Odluka o imenovanju članova Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019. - 2019./2020. - 2020./2021.