Oglasi jednostavne nabave Oglasi javne nabave Prethodno savjetovanje Pozivi za nadmetanje Ostali oglasi i natječaji

Oglasi jednostavne nabave

Dokumenti

Pozivi na dostavu ponuda

 1. JN184 Radovi na uređenju objekta Vinarije na pokušalištu Jazbina Poziv  dokumentacija.zip
 2. JN295 Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju objekta Paviljon 1 Poziv  dokumentacija.zip
 3. JN318A Usluge obrazovanja odraslih na razini sveučilišta Poziv  dokumentacija.zip
 4. JN286 Usluge SNP analiza Poziv Izmjena i dopuna poziva dokumentacija.zip
 5. JN137 Nabava i doprema opreme za laboratorij za arheogenetiku Poziv Ponudbeni_list_Grupa_1 Ponudbeni_list_Grupa_2 Ponudbeni_list_Grupa_3 Ponudbeni_list_Grupa_4 Ponudbeni_list_Grupa_5 ESPD_obrazac_Grupa_1 ESPD_obrazac_Grupa_2 ESPD_obrazac_Grupa_3 ESPD_obrazac_Grupa_4 ESPD_obrazac_Grupa_5 Tehnička_specifikacija_Grupa_1 Tehnička_specifikacija_Grupa_2 Tehnička_specifikacija_Grupa_3 Tehnička_specifikacija_Grupa_4 Tehnička_specifikacija_Grupa_5 Troškovnik_Grupa_1 Troškovnik_Grupa_2 Troškovnik_Grupa_3 Troškovnik_Grupa_4 Troškovnik_Grupa_5
 6. JN180A Vanredni sanacijski radovi na objektima fakulteta uslijed potresa. Poziv Ponudbeni_list ESPD_obrazac Rekapitulacija Troškovnik Paviljon_2_dvorana Troškovnik Paviljon_3_dvorana Troškovnik Paviljon_4_dvorana Troškovnik Paviljon_4_labor
 7. JN158 Dostava ponude za nabavu, dopremu i instalaciju rotacijskog vakumskog koncentratora.  Poziv Ponudbeni_list ESPD_obrazac Troškovnik
 8. JN103 Dostava ponude za blok za razgradnju. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 9. JN277 Usluge monitoringa vodnog režima tla na melioracijskom kanalu za navodnjavanje Biđ-Bostuskog polja. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 10. JN052 Nabava i doprema mineralnih dušičnih gnojiva. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list ESPD obrazac 
 11. JN051 Nabava i doprema mineralnih kompleksnih (NPK) gnojiva. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list ESPD obrazac 
 12. JN158 Doprema i instalacija rotacijskog vakumskog koncentratora. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list ESPD obrazac 
 13. JN321 Zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list
 14. JN197 Usluga godišnjeg održavanje i sanacije vodovodnih i odvodnih instalacija. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 15. JN293 Uslugu upravljanja međunarodnim projektima, stručnog nadzora i audita. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 16. JN164 nabava, doprema i ugradnja laboratorijskog namještaja,. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 17. JN277 usluge monitoringa vodnog režima tla na melioracijskom kanalu za navodnjavanje Biđ-Bostuskog polja. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 18. JN099A nabava, doprema i instalaciju laboratorijskog fermentora za anaerobnu digestiju. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 19. JN165 nabava, doprema i montažu namještaja za nastavne potrebe i obrazovnu namjenu. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 20. JN052 nabava i doprema mineralnih dušičnih gnojiva. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 21. JN051 nabava i doprema mineralnih kompleksnih (NPK) gnojiva. Poziv Troškovnik-specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 22. JN109 nabava i dopremu radnog stroja za radove u šumarstvu, malčer i dijelovi. Poziv Tehnička specifikacija Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 23. JN321 zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika. Poziv Troškovnik  Ponudbeni_list
 24. JN201 održavanje, popravljanje i izmjene plinskih trošila. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 25. JN199 održavanje i sanacija sistema centralnog grijanja. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 26. JN198 održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija pokušališta Agronomskog fakulteta. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 27. JN197 održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija fakulteta. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 28. JN187 Sanacijski radovi na krovištu objekta Računovodstvo. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 29. JN137 Nabava i doprema 7500 real-time PCR instrumenta. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 30. JN112 Nabava i doprema mrežnog servera većeg kapaciteta i jačine procesora. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 31. JN029 Nabava i doprema promidžbenog materijala i ostalog materijala tiskanog po narudžbi za potrebe fakulteta. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 32. JN270 usluge monitoringa vodnog režima tla na višenamjenskom kanalu Dunav - Sava. Poziv Troškovnik  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 33. JN192 Održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija fakulteta. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 34. JN193 Održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija pokušališta. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 35. JN194 Održavanje i sanacija sistema centralnog grijanja. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 36. JN196 Održavanje, popravljanje i izmjene plinskih trošila. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 37. JN314 Zdravstvene usluge sistematskog pregleda uposlenika. Poziv Troškovnik ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 38. JN133A Nabava, dopremu i instaliranje laboratorijskog instrumenta za odredivanje dusika Kjeldahl metodom. Poziv Specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 39. JN256, Nabava i doprema terenskog vozila rabljenog. Poziv Specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 40. JN256, usluge monitoringa vodnog režima tla na višenamjenskom kanalu Dunav - Sava. Poziv Specifikacija  ESPD obrazac  Ponudbeni_list
 41. JN028, Nabava i doprema promidžbenog materijala i ostalog materijala tiskanog po narudžbi za potrebe fakulteta. Poziv, Specifikacija
 42. JN181, Održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija pokušališta. Poziv, Tehnička specifikacija (xlsx)
 43. JN180, Održavanje i sanacija vodovodnih i odvodnih instalacija fakulteta. Poziv, Tehnička specifikacija (xlsx)
 44. JN182, Održavanje i sanacija sistema centralnog grijanja. Poziv, Tehnička specifikacija (xlsx)
 45. JN184, Održavanje, popravljanje i izmjene plinskih trošila. Poziv, Tehnička specifikacija (xls)
 46. BN135 HPLC uređaj za potrebe zavoda za mljekarstvo. Rok za dostavu ponuda je 27.12.2016. do 12 sati. Natječajna dokumentacija