Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Poljoprivredne znanosti

Dobrodošli na novi poslijediplomski doktorski studij "Poljoprivredne znanosti" koji se izvodi od akademske godine 2005./2006.

Studij pripada biotehničkom znanstvenom području, znanstvenom polju poljoprivrede, a svojim kadrom i modulima pokriva praktički sve znanstvene grane ovoga znanstvenog polja.

Provedba studija u nadležnosti je Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija "Poljoprivredne znanosti" kojim predsjedava prof. dr. sc. Ante Ivanković, voditelj ovog studija. Tajnica studija je gđa. Dubravka Lisičak,prof..

Postupak od prijave teme do obrane doktorske disertacije u nadležnosti je Odbora za poslijediplomski doktorski studij i doktorate.

Interdisciplinarnost

Agronomija već po svojoj definiciji interdisciplinarna, obuhvaća znanstvene grane od onih s biološkom i šire prirodnom podlogom do tehnički i ekonomski orijentiranih. Ovaj studij omogućuje laku povezanost među tim granama, dajući izvanredne mogućnosti širokog interdisciplinarnog pristupa pojedinim znanstvenim problemima. U studij je i do sada bio uključen znantan broj nastavnika iz drugih znanstvenih ustanova u zemlji i inozemstvu. To će se međuinstitucionalnim ugovorima i dalje njegovati. Time se postiže i kolaborativnost ovoga studija.

Partnerstvo s gospodarstvom

Ovaj segment rada je oduvijek snažno izražen na Agronomskom fakultetu, s nizom projekata u suradnji s privrednim ustanovama. Dijelovi tih projekata pomoći će upoznavanju doktoranada ovog studija s potrebama u gospodarstvu i znanstvenim izazovima vezanim uz njih.

Međunarodna usporedivost

Doktorski studij usporediv je s desetinama drugih u razvijenim zapadnim zemljama. Od 2003. godine Agronomski fakultet sudjeluje u Tempus JEP projektu čija je osnovna svrha usklađivanje studijskih programa s ciljevima Bolonjske deklaracije, i u tom nastojanju glavni su mu partneri i institucije s kojima se ravna Sveučilište Hohenheim (Njemačka) i Poljoprivredno sveučilište iz Beča (BOKU). Program ovog studija potpuno je kompatibilan s doktorskim programima na ovim sveučilištima.

Doktorski program "Poljoprivredne znanosti" omogućuje interdisciplinarnost unutar širokog znanstvenog polja kombinacijom modula iz različitih znanstvenih grana.

Mobilnost je zajamčena i mogućnošću da se dio ECTS bodova stekne slušanjem modula i znanstvenim radom i u drugim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u zemlji ili inozemstvu.

Uvjeti upisa doktorskog studija

Završen fakultet u biotehničkim ili drugim znanostima (mag. ing. po bolonjskom 3+2 sustavu; dipl. ing. ili ekvivalent po prijašnjem sustavu). Pristupnicima koji su završili studije na fakultetima izvan biotehničkih znanosti može se odrediti upis dodatnih razlikovnih modula, što za svaki pojedinačni slučaj utvrđuje nadležni Odbor Fakulteta.

Prosječna ocjena na studiju 3,5 (u sustavu ocjenjivanja od 1-5 ili ekvivalent u drugim sustavima ocjenjivanja). Izuzetno, nadležni Odbor Fakulteta može razmotriti zahtjeve za upis i s nižom prosječnom ocjenom, ali uz temeljito obrazložene pisane preporuke tri sveučilišna nastavnika.

Pisana preporuka potencijalnog mentora kojom izražava suglasnost da pristupnik na njegovom projektu izrađuje disertaciju, te voditelja projekta, ukoliko mentor nije voditelj projekta.

Poznavanje engleskog jezika do razine koja omogućuje komunikaciju i praćenje stručne literature (potvrda ovlaštene škole stranih jezika). Upisati se mogu studenti i bez ove razine znanja engleskog jezika, uz obvezu da to ispune do upisa u treću godinu.

Osnovna znanja o primjeni računala (Windows, web, e-mail). Ovu provjeru provodi potencijalni mentor, što upisuje u svoju preporuku.

Studenti iz inozemstva, kojima je nostrificirana diploma, također se mogu upisati na studij, ukoliko zadovoljavaju gore navedene uvjete.

Uvjeti upisa na studij objavljuju se natječajem u javnim medijima.

Struktura i organizacija doktorskog studija

Znanstveno-istraživački orijentiran ("research oriented") doktorski studij "Poljoprivredne znanosti" traje tri godine (ukupno 180 ECTS bodova). Izravnom nastavom stječe se 60 ECTS bodova, dok se preostali bodovi stječu znanstvenim radom, većim dijelom izravno vezanim uz temu disertacije. Te bodove student treba steći eksperimentalnim radom u laboratorijima, praktikumima i/ili poljskim pokusima, javnom obranom prijavljene teme disertacije, te dokazanom znanstvenom aktivnošću.

Potvrda ove aktivnosti prilagođena je uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u biotehničkim znanostima te pristupnik treba imati:

  • objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan rad u časopisu indeksiranom u a1 bazama podataka (Web of Science),
  • objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan rad u časopisu indeksiranom u a2 bazama podataka
  • prezentiran najmanje jedan rad na međunarodnom znanstvenom skupu

Hodogram

prvi semestar

Održava se nastava iz pet modula, svaki 2 sata tjedno, kroz 15 tjedana (6 ECTS bodova po modulu). Za manje skupine studenata zaposlene u drugim institucijama ili izvan Zagreba, ova se nastava može organizirati i kao blok nastava u razdoblju manjih aktivnosti nastavnika na preddiplomskim i diplomskim studijima. Ovisno o rasporedu nastave ovi moduli se mogu odslušati i u drugim semestrima. U slučaju potrebe mogu se upisati i moduli s diplomskog studija, maksimalno do 6 ECTS. Modul "Sustav znanstveno-istraživačkog rada" je obvezan za sve upisane studente i daje temeljna znanja o izradi i strukturi znanstvenog rada, te o statističkim metodama, modelima i kompjuterskim programima koji se upotrebljavaju u agronomiji. Uz ovaj modul, svaki je student obvezan upisati i modul iz šireg područja teme disertacije, na kojem je mentor studenta voditelj ili jedan od suradnika. Preostala tri modula, vezana uz temu disertacije, student upisuje u dogovoru s mentorom i uz odobrenje nadležnog Odbora Fakulteta. Ovi se moduli, osim na ovom studiju, mogu upisati i na drugim studijima u zemlji ili inozemstvu. U tom slučaju njihovo polaganje donosi broj ECTS bodova u skladu s ovim doktorskim studijem.

drugi semestar

Student polazi vođeni praktikum s eksperimentalnim radom u laboratorijima i/ili na pokusnim poligonima i kabinetima. U manjem dijelu vremena ovih praktikuma student se treba upoznati s radom na svim ovakvim objektima Fakulteta, a veći dio vremena raditi u objektima vezanim uz temu doktorata. Ove praktikume organizira mentor, koji potpisom u indeks potvrđuje njihovo uspješno provođenje. Umjesto vođenih praktikuma (ili njihovog dijela) ECTS bodovi se mogu dobiti i iz odslušanih i položenih modula ili specijaliziranih tečajeva na drugim institutima u zemlji ili u inozemstvu, o čemu odlučuju mentor i nadležni Odbor. U drugom semestru pristupnik izrađuje i javno brani temu disertacije, pred povjerenstvom koje određuje nadležni Odbor Fakulteta, a čiji član ne može biti mentor. Prijavljena tema disertacije uvjet je za upis druge godine studija.

treći semestar

Od pristupnika se očekuje rad u vođenim praktikumima, ali samo vezano uz temu doktorata. Ove aktivnosti nastavljaju se i dalje tijekom preostalih semestara, što u svakom semestru potvrđuje mentor potpisom u indeks, rezultirajući u izradi doktorske disertacije.

Aktivnosti i preduvjeti za pristupanje obrani disertacije

  • pristupnik treba objaviti ili imati prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan rad u časopisu indeksiranom u a1 bazama podataka (Web of Science), vezan uz temu doktorata.
  • pristupnik treba objaviti ili imati prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan rad u časopisu indeksiranom u a2 bazama podataka vezan uz temu doktorata.
  • pristupnik treba usmeno ili preko postera izložiti i braniti najmanje jedan rad na međunarodnom znanstvenom skupu  vezan uz temu doktorata. Ove aktivnosti potvrđuju se pismenom potvrdom organizatora da je student iznio rad te radom objavljenim u zborniku radova sa skupa.

Svi navedeni radovi iz skupina a1, a2, te iz zbornika sa skupova su preduvjet za pristupanje obrani disertacije.

Prema navedenom, hodogram studija je sljedeći:

Semestar

Aktivnost

ECTS

I Modul: Sustav znanstveno-istraživačkog rada 6
Modul iz teme disertacije 6
3 izborna modula vezana uz temu disertacije (s ovog ili s drugih doktorskih studija) 18
II Istraživački rad 30
III Istraživački rad 30
IV Istraživački rad 30
V Istraživački rad 30
VI Završna izrada disertacije 30

Uvjet za upis studenata u više godine studija

II godina studija

položen ispit iz modula "Sustav znanstveno-istraživačkog rada", te prijavljena tema disertacije.

III godina studija

položen ispit iz modula na kojem je mentor disertacije voditelj ili suradnik, te prihvaćena tema disertacije (Odluka Senata o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija).

pristupanje obrani disertacije

zadovoljeni svi preostali uvjeti na studiju.

Studij završava

javnom obranom disertacije pred stručnim povjerenstvom, nakon provedene procedure propisane Statutom Agronomskog fakulteta. Rok za završetak studija (prema preporuci 4 godine), kao i uvjeti eventualnog produženje roka za izradu disertacije, trebaju biti usklađeni s odgovarajućim Pravilnikom Sveučilišta u Zagrebu.