Prijave Potrebni dokumenti Pripreme Razredbeni postupak Liste uspješnosti Razredbeni ispit Upis

Potrebni dokumenti

Akademska godina 2019./2020.

Uz prijavu koja se dobije u Studentskoj referadi Agronomskog fakulteta (prijava  i popis priloženih dokumenata)

potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • svjedodžbu/uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju
  • prijepis ocjena
  • za InterEnAgro: potvrda o znanju engleskog jezika - minimalno stupanj B2 prema CEFR
  • rodni list
  • domovnicu
  • dokaz o uplaćenom iznosu od 350,00 kuna na ime troškova razredbenog postupka (uplaćuje se na račun Agronomskog fakulteta, IBAN HR1823600001101221840, poziv na broj OIB pristupnika)
  • prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se može dobiti u Studentskoj referadi Agronomskog fakulteta ili preuzeti s internetske stranice fakulteta

Prijave se predaju osobno u Studentskoj referadi Agronomskog fakulteta ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu Fakulteta. Prijave bez traženih podataka neće se razmatrati.

Za kandidate s državljanstvom država članica  EU primjenjuju se jednaki uvjeti za prijavu na natječaj kao i za državljane RH te se uvrštavaju u kvotu za državljane RH.

Pristupnici koji su obrazovanje završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Sveučilište u Zagrebu, Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb.