Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Preddiplomski studij

Preddiplomski studiji

Preddiplomski studiji

Preddiplomski sveučilišni studiji više

Fitomedicina

Fitomedicina

Zaštita bilja grana je poljoprivrede koja se bavi sprečavanjem gubitaka koje poljoprivrednim kulturama nanose bolesti, štetnici i korovi. Teškoće pri izboru brojnih mjera i velikog broja priznatih sredstava za biljnu zaštitu te nužnost njihove stručne primjene zahtijeva specijalistička znanja. više

Poljoprivredna tehnika

Poljoprivredna tehnika

Polaznici preddiplomskog studija poljoprivredne tehnike stječu u šest semestara stručna znanja iz multidisciplinarnih područja poljoprivredne proizvodnje, s naglaskom na poljoprivrednu tehniku i tehnologiju. Obrađuju se područja mehanizacije u ratarstvu, stočarstvu, hortikulturnoj proizvodnji, zaštiti bilja i ostalim granama poljoprivredne proizvodnje. više

Krajobrazna arhitektura

Krajobrazna arhitektura

Program studija krajobrazne arhitekture nastao je na temelju prostornih i društvenih potreba u Republici Hrvatskoj. Vrijeme u kojem živimo obilježeno je sve većim, raznolikim i složenijim čovjekovim prostornim potrebama koje utječu na promjene i gubitak vrijednosti u krajobrazu i prostoru. više

Hortikultura

Hortikultura

Ovaj studijski program uvažava potrebu kraćeg, učinkovitog i fleksibilnog studiranja te oblikuje stručnjaka - prvostupnika za rad u području hortikulture - vinogradarstva i vinarstva, voćarstva, povrćarstva i ukrasnog bilja, ali i ostavlja mogućnost daljnjeg obrazovanja na diplomskim studijima u području biotehničkih znanosti, za potrebe javnih i državnih institucija te gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu. više

Ekološka poljoprivreda

Ekološka poljoprivreda

U skladu s promjenama koje se događaju u agraru u posljednjih 20-ak godina te analizom promjena u nastavnim programima na sličnim fakultetima u zemljama našeg okruženja nastala je ideja za ovakvim studijem na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij iz ekološke poljoprivrede omogućuje stjecanje multidisciplinarnog znanja iz područja biotehničkih znanosti. Riječ je o potpuno novom studiju koji se do sada nije nigdje izvodio na sveučilištima u Republici Hrvatskoj. više

Biljne znanosti

Biljne znanosti

Zahtjevi studijskog programa sastoje se u studentskom angažmanu na kontinuiranom ispunjavanju obveza tijekom studija u trajanju od 6 semestara s minimalno 15 tjedana nastave po semestru. Tijekom studija student upisuje i izvršava obveze na modulima u vrijednosti minimalno 180 ECTS bodova, uz ekvivalent opterećenja od 30 sati rada za 1 ECTS bod. Studij ima 73% obveznih ECTS bodova (što uključuje i završni rad i stručni projekt) i 27% izbornih ECTS bodova. više

Agroekologija

Agroekologija

Brojni problemi ekološke prirode koji u područjima s intenzivnom poljoprivredom postaju sve veća smetnja održivom razvoju postoje i u Hrvatskoj. Za ravnotežu u gospodarenju prirodnim resursima koji se u poljoprivredi redovito koriste (poljoprivredni proizvodni prostor, tlo, voda) potrebno je znanje, a studij agroekologije osmišljen je tako da posebno naglašava načine i mogućnosti održivog gospodarenja u poljoprivredi Hrvatske. više

Animalne znanosti

Animalne znanosti

Studenti studija animalnih znanosti tijekom studiranja upoznaju pozicije poljoprivrede kao ljudske djelatnosti i osnova poljoprivredne struke u širem smislu. Stječu znanja dostatna za nastavak diplomskog studija u području animalnih i srodnih znanosti te obavljanja poslova u poljoprivrednim tehnološkim procesima. Ovisno o skupini izabranih modula, mogu biti osposobljeni za samostalan rad unutar užeg stručnog područja ili na vlastitom obiteljskom gospodarstvu. više

Agrarna ekonomika

Agrarna ekonomika

Agrarna ekonomika je specijalnost u okviru poljoprivrednih znanosti, koja proučava i tumači područje ekonomike poljoprivredne proizvodnje, industrije poljoprivrednih inputa i prehrambene industrije, usluga u ruralnom prostoru te agrarne i ruralne politike. više