Prijave Razredbeni postupak Dodatne provjere Rezultati Primjeri dodatne provjere znanja Upis Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Prijave

U Natječaju (www.unizg.hr) su opći i posebni uvjeti za upis, također i kriteriji  za sastavljanje rang-lista pri upisu na studijske programe.

Prijave za upis i razredbeni postupak za studij:

Agrarna ekonomika, Agroekologija, Animalne znanosti, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Hortikultura, Krajobrazna arhitektura, Poljoprivredna tehnika i Zaštita bilja primaju se:

1. Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta provodi se u srpanjskom i rujanskom razredbenom roku. Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se u pravilu (za iznimke vidi posebni dio ovog natječaja):

 • za srpanjski razredbeni rok do uključivo 15. srpnja 2019. u 15:59 sati (osim za studijske programe za koje postoje dodatne provjere. Prijave za dodatne provjere primaju se u pravilu do 2. lipnja 2019. (za iznimke vidjeti posebni dio natječaja svake sastavnice).
 • za rujanski razredbeni rok do uključivo 19 rujna 2019. u 15:59 sati (osim za studijske programe za koje postoje dodatne provjere. Prijave za dodatne provjere primaju se do 30. kolovoza 2019.)

Kandidati studijske programe prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi  www.postani-student.hr

Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranicama NISpVU-a   www.postani-student.hr

2. Osim prijave za upis i razredbeni postupak koji u NlSpVU elektronički unose pristupnici, nadležne ustanove navedene u točkama 3. do 5. ovog natječaja u taj sustav trebaju unijeti i sljedeće dokumente i posebne podatke:

 1. domovnicu (ako su hrvatski državljani);
 2. strani državljani i studenti iz EU prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika;
 3. ocjene svih predmeta iz svih razreda srednje četverogodišnje škole.
  Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, a izdaje ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Pristupnicima iz država članica Europske unije priznaju se bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrjednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi RH, osim za studijske programe gdje je posebno napomenuto da se vrjednuje isključivo Hrvatski jezik položen na državnoj maturi RH (studiji Logopedija i Socijalna pedagogija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta).
  Pristupnici iz EU država kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrjednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijske programe sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su to izričito navele (Hrvatski studiji, Veterinarski fakultet, Arhitektonski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinski fakultet, Učiteljski fakultet i Stomatološki fakultet), trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
 4. rezultate položenih ispita na državnoj maturi, odnosno ekvivalentnih ispita koje putem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje polažu pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, a radi rangiranja za upis na studijski program Sveučilišta u Zagrebu (prema uvjetima u posebnom dijelu Natječaja). Za pristupnike koji su srednju školu završili u zemlji u kojoj se završni ispit (matura) provodi kao oblik vanjskog (državnog) vrjednovanja, priznat će se rezultati položenih ispita iz predmeta koji odgovaraju onima u sustavu državne mature u Republici Hrvatskoj.
 5. rezultate dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu (prema uvjetima u posebnom dijelu Natječaja);
 6. rezultate natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća (prema uvjetima u posebnom dijelu Natječaja).

3. Za pristupnike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u šk. god. 2018./2019. dokumente i podatke iz točke 2 (a)-(d) u sustav NISpVU unosi Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

Svi pristupnici dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka iz točke 2. (a)-(d) unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje. Za eventualno utvrđenu netočnost dokumenata ili podataka u NISpVU nakon provedenog razredbenog postupka, a prilikom upisa na visoko učilište, moralnu i materijalnu odgovornost snosi sam pristupnik.

4. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu provode visoka učilišta u njegovu sastavu (fakulteti i umjetničke akademije) prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja i unose rezultate u NISpVU za sve pristupnike. Provjere će se obaviti u pravilu (za iznimke vidi posebni dio ovog natječaja) od 10. lipnja do 4. srpnja 2019. prema rasporedu koji će se objaviti na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (vvww.unizg.hr) te na stranici   www.postani-student.hr. Za točnost podataka o rezultatima provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, koji će se za sve pristupnike unijeti u NISpVU do 5. srpnja 2019., odgovara visoko učilište koje je obavilo provjeru. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti visokom učilištu u roku od 48 sati nakon objave rezultata, tj. do 7. srpnja 2019., a visoko učilište unijet će konačne ispravke do uključivo 8. srpnja 2019. Žalbe se podnose isključivo elektronički, izravno visokim učilištima. Visoka će se učilišta o žalbama očitovati također isključivo elektronički.

Provjere u rujanskom roku obavit će se u pravilu od 2. - 12. rujna 2019. prema rasporedu koji će se objaviti na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranici   www.postani-student.hr. Za točnost podataka o rezultatima provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, koji će se za sve pristupnike unijeti u NISpVU do 13. rujna 2019. odgovara visoko učilište koje je obavilo provjeru. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti visokom učilištu u roku od 48 sati nakon objave rezultata, tj. do 15. rujna 2019., a visoko učilište konačne će ispravke unijeti do 17. rujna 2019. Žalbe se podnose isključivo elektronički, izravno visokim učilištima. Visoka će se učilišta o žalbama očitovati također isključivo elektronički.

5. Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrjednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze. Dokumentaciju koja služi za bodovanje dodatnih postignuća (f) pristupnici moraju dostaviti do 4.srpnja 2019. u srpanjskom roku. Istu dokumentaciju pristupnici moraju dostaviti do 10. rujna 2019. za rujanski rok (ako visoko učilište nije odredilo raniji rok za prijavu studija).

Za točnost podataka o rezultatima dodatnih učeničkih postignuća, koji će se za sve pristupnike unijeti u NISpVU odgovara visoko učilište koje je obavilo provjeru. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti visokom učilištu u roku od 48 sati nakon objave rezultata, tj. do 7. srpnja 2019., a visoko učilište unijet će konačne ispravke do uključivo 8. srpnja 2019. Žalbe se podnose isključivo elektronički, izravno visokom učilištu. Visoka će se učilišta o žalbama očitovati također isključivo elektronički.

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u rujanskom roku u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze. Za točnost podataka o rezultatima dodatnih učeničkih postignuća, unesenih u NISpVU za sve pristupnike na pojedini studijski program, odgovara visoko učilište. Visoko učilište unijet će ove podatke u NISpVU do 13. rujna 2019. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti visokom učilištu do zaključno 15. rujna 2019., a visoko učilište konačne će ispravke unijeti do zaključno 17. rujna 2019. Žalbe se podnose isključivo elektronički, izravno visokom učilištu. Visoka će se učilišta o žalbama očitovati također isključivo elektronički.

Provjera znanja trećeg stranog jezika (arapski, bugarski, češki, engleski, francuski, grčki, starogrčki, hebrejski, hindski, japanski, kineski, latinski, mađarski, makedonski, njemački, poljski, portugalski, ruski, slovački, slovenski, španjolski, švedski, talijanski, turski, ukrajinski) za razredbeni postupak na visokim učilištima koja to posebno vrjednuju provodi se isključivo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Informacije o tome pod kojim se uvjetima treći strani jezik vrjednuje u razredbenom postupku na pojedinim visokim učilištima nalaze se u posebnom dijelu ovog natječaja.

Prijave za provjeru znanja trećeg stranog jezika predaju se Studentskoj službi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ul. Ivana Lučića 3). od 27. svibnja 2019. do uključivo 31. svibnja 2019. od 9 do 19 sati.

Ispiti znanja trećeg stranog jezika će se održati 1. srpnja 2019. Preduvjeti za prijavu ispita i raspored ispita za taj dan bit će objavljeni na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta http://upisi.ffzg.unizg.hr/treci-strani-jezik/

Ispiti provjere znanja trećeg stranog jezika se u jesenskom roku neće održavati.

6. Svi pristupnici za upis na pojedini studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju kriterija navedenih u posebnom dijelu natječaja. Pravo na upis stječu pristupnici prema ostvarenim bodovima (iznad praga, ako je propisan za pojedini studijski program) prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote, koji putem sustava NISpVU do određenog datuma potvrde listu prioriteta studijskih programa. Upisi će se provoditi na visokim učilištima u pravilu od 16. srpnja 2019. - nadalje prema obavijestima na oglasnim pločama i internetskim stranicama visokih učilišta. Upis na visoka učilišta u rujanskom roku provodit će se u pravilu od 20. rujna 2019.- nadalje.

7. Na temelju Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj provjeri posebnih sposobnosti, imaju:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i stopostotnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

Na temelju Preporuke Rektorskog zbora od 31. ožujka 2017. pravo upisa u status redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj provjeri posebnih sposobnosti, imaju i:

 • djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 75/94, 82/01, 103/03, 148/13), u daljnjem tekstu „Zakona“
 • djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. „Zakona“
 • djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I: skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. „Zakona“

Pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj provjeri posebnih sposobnosti, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote upisat će se i:

 • kandidati sa 6o% i više tjelesnog oštećenja.

Ako visoko učilište ne odredi drukčije, pod prijeđenim razredbenim pragom smatrat će se položeni svi ispiti koje su visoka učilišta utvrdila kao obvezne za upis.

Potvrde kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija pristupnici su dužni dostaviti Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje do 10. srpnja 2019. za srpanjski rok, a do 11. rujna 2019. za jesenski rok.

8. Na temelju potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2019./2020.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Prijave ovih kandidata zaprimat će sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje će provoditi razredbeni postupak i rangiranje kandidata (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU).

Kandidati za upis na studijske programe u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske prijave na studij podnose putem molbe ili obrasca objavljenom na mrežnim stranicama fakulteta/akademije (kako odredi fakultet/akademija čiji studijski program kandidat prijavljuje, pogledati Posebni dio Natječaja) uz potrebnu dokumentaciju za kandidate koji su završili srednju školu u inozemstvu i prijavljuju samo studijske programe (link: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama) te u rokovima objavljenima u Posebnom dijelu ovoga natječaja.

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na visoka učilišta (osim ako fakultet/akademija nije pojedini ispit definirala kao uvjet ili je prijelaz određenoga ukupnog bodovnog praga i praga na ispitima državne mature uvjet za rangiranje na studijski program).

Stoga je za upis na takve studijske programe potrebno položiti tražene ispite državne mature.

Svi pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, a prijavljuju samo studijske programe dolje navedene dokumente šalju ili dostavljaju (definirano u Posebnom dijelu ovoga Natječaja) fakultetu/akademiji čiji studijski program prijavljuju do datuma navedenog u Posebnom dijelu Natječaja:

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

 • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)
 • dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 • završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
 • potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
 • dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)
 • dodatni dokument ako ga  je zatražila sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u Posebnom dijelu Natječaja

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Iznimka je, u slučaju s svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici. Svjedodžbe na srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi već će se za takve svjedodžbe uvažavati ovjere kod javnog bilježnika.

Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih programa).

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije  za potrebe upisa na visoka učilišta dostavlja se samom visokom učilištu. Kandidat je dužan samostalno provjeriti do kojeg datuma i u kojem obliku je potrebno dostaviti spomenuto rješenje (rok za dostavu dokumentacije, Posebni dio Natječaja).

Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu Hrvatima izvan RH (podatci o razredbenom postupku i podnošenju prijave, kriteriji selekcije, rokovi za upis i drugi podatci) navedeni su u Posebnom dijelu ovoga natječaja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za redovite studente pripadnike hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2019./2020.  prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa

9. Plaćanje participacije odn. pravo na subvenciju redovitih studenata za ak. god. 2019./2020. definirano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. godinama 2018./2019.,/2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022, NN 87/2018 i Ugovorom o sufinanciranju troškova redovitih studenata i materijalnih troškova javnih visokih učilišta u koji će biti sklopljen između MZO-a i Sveučilišta u Zagrebu..

MZO RH će sukladno navedenoj odluci Vlade RH i Ugovoru između MZO-a i Sveučilišta u Zagrebu na isti način subvencionirati i participaciju u troškovima studija upisanim kandidatima u prethodno navedenim kategorijama.

Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije  iz državnog proračuna bit će određena je Odlukom Senata o doznačavanju u trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. god. 2019./2020.

10. Sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje organiziraju dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za pojedine studijske programe osigurat će individualizirano prilagođen način provjera za sve pristupnike s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba (uključujući pristupnike s oštećenjem vida i sluha, tjelesnim invaliditetom te kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja). Pristupnici su dužni sastavnici dostaviti odgovarajuću potvrdu prilikom prijave za dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti (rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stupnju tjelesnog oštećenja, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom srednjoškolskog obrazovanja ili potvrdu nadležnog liječnika školske medicine).