Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Popis projekata Agronomskog fakulteta

Trenutno su glavne istraživačke aktivnosti usmjerene na sljedeća područja:

  • Molekularna karakterizacija, selekcija i uzgoj u mikrobiologiji, biljnim i animalnim znanostima
  • Održiva poljoprivreda i ekološka proizvodnja
  • Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetočinja
  • Zaštita tla i voda
  • Bioraznolikost i očuvanje divljih i domaćih vrsta, varijeteta i pasmina
  • Ruralni razvoj
  • Kakvoća i sigurnost hrane
  • Hrvatski krajobrazi i njihova implementacija u zakonodavni sustav
  • Introdukcija samoniklih ukrasnih vrsta u hortikulturu
  • Obnovljivi izvori energije iz poljoprivrede „Green energy“.

Znanstvena djelatnost nastavnika i istraživača Agronomskog fakulteta temelji se na razvojnim i primijenjenim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. U većinu istraživačkih projekata uključeni su i istraživači sa partner institucija iz Hrvatske i inozemstva.

U nastavku se nalazi popis projekata, a poveznica s nazivom pojedinog projekta vodi na stranicu gdje možete pronaći više detalja o odabranom projektu:

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology COST u provedbi
Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture COST u provedbi
Connecting European connectivity research COST u provedbi
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health COST u provedbi
EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe COST u provedbi
Fire in the Earth System: Science & Society COST u provedbi
Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems COST u provedbi
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens COST u provedbi
Innovative approaches in pork production with entire males COST u provedbi
Sustainable control of grapevine trunk diseases COST u provedbi
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe COST u provedbi
Sustainable pollination in Europe - joint research on bees and other pollinators (SUPER-B) COST u provedbi
Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi (Agrobioclim) Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u provedbi
Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze EU programi u provedbi
Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama EU programi u provedbi
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u provedbi
Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu - TOLVIN Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) u provedbi
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 u provedbi
Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu EU programi u provedbi
Diversity of local big breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains Horizon 2020 u provedbi
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – GRACE Horizon 2020 u provedbi
Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources Horizon 2020 u provedbi
RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies EU u provedbi
Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap Horizon 2020 u provedbi
Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement Horizon 2020 u provedbi
Twinning Open Data Operational Horizon 2020 u provedbi
3D mreže kompleksnih Ge-baziranih nanostruktura u staklima: svojstva i primjene Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Ekologija i karakterizacija dva nova virusa vinove loze Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Erozija i degradacija tala Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Integrativna analiza signalnih puteva fitohormona uključenih u odgovor biljaka krumpira na infekciju viroidom vretenastoga gomolja krumpira (PotatoSignalHub) Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Napredni deterministički i hibridni algoritmi na nizovima, sljedovima i stablima s primjenama u tehničkim znanostima i znanostima o životu Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Napredni senzorski sustavi za precizno navodnjavanje u krškom krajobrazu Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Nutritivna i funkcionalna vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih tehnika uzgoja Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom tradicionalnih hrvatskih kobasica od mesa divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti preživača Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.) Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Research of natural products and favours: chemical fingerprinting and unlocking the potential (NaPro-Flav) Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Upotreba cijelog genoma mitohondrijske DNA u oplemenjivanju i konzervacijskoj genetici goveda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Grazing for wildfire prevention, ecosystem, service provision, nature conservation and landscape management LIFE+ u provedbi
Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects LIFE+ u provedbi
Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development LIFE+ u provedbi
Analiza i planiranje ruralnih krajobraza Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Bioaktivni spojevi češnjaka iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Diversifikacija ruralne ekonomije i utjecaj na kvalitetu života u ruralnim područjima Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Mogućnosti i oblici primjene optimiziranja proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Određivanje hidrauličkih parametara i infiltracija tla opožarenih područja Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Održanje kakvoće breskve i nektarine poslije berbe toplinskim tretmanom potapanja u toplu vodu Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Održiva proizvodnja i evaluacija biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Optimizacija rasporeda navodnjavanja određivanjem pedovarijabli Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Optimizacija tempereture toplinske obrade mlijeka za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Praćenje (istraživanje) stanja površinskih voda u melioracijskom području srednje posavine Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Primjena WinFOLIA TM sustava u morfološkoj karakterizaciji listova voćnih i ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Priprema, karakterizacija i primjena promotora biljnog rasta (gljivičnog biočimbenika) u uzgoju zelene salate (Lactuca sativa) i rajčice (Solanu lycopersicum) Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Procjena mogućnosti izrade pedotransfer funkcija za glinasta hidromorfna tla u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Prostorne informacije u istraživanju domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Rast i zdravstveni status riba pri zamjeni ribljeg brašna različitim izvorima proteina u ribljoj hrani MZO u provedbi
Razvoj biotest metode za utvrđivanje osjetljivosti biljaka na rezidue herbicida Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Sadržaj i antioksidacijska aktivnost fenolnih kiselina antocijanina zrna žutog kukuruza Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Standardizacija molekularne dijagnostike uzročnika biljnih bolesti Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Strukturna obilježja poslovanja poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Učinak recirkulacijskog sustava vode na performanse rasta i zdravstveni status riba Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Upotreba mikrosatelitnih biljega kod bosiljka i dalmatinskog buhača Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Uspostavljanje kolekcije kultiviranih biljaka u Herbariju ZAGR Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Utjecaj biostimulatora na prinos i kvalitetu hidroponski uzgojene rajčice Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Utjecaj ksenobiotika i stresora na autohtone životinjske vrste i njihove nusproizvode Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Zadovoljstvo potrošača kupnjom svježeg mesa na domaćem tržištu Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Aquatic Invasive Species in Europe Ostalo u provedbi
Ecology of an emerging grapevine virus in Croatia and California FP7 u provedbi
Environmental and hydrological implications of innovative sprayable biodegradable polymer membrane UKF i HRZZ u provedbi
European network of wildlife professionals - The Consortium ENETWILD European Food Safety Authority (EFSA) u provedbi
Gastrointestinal microbiota composition of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in native (China) and non-native (Croatia) environment MZO u provedbi
Genetics, Genomics and Evoluiton of prolific breeds of domestic sheep (Ovis aries) MZO u provedbi
Impact of long-term compost addition on trace metal behaviour in agricultural soils MZO u provedbi
In vitro razmnožavanje, krioprezervacija i kvantifikacija biološke aktivnosti plodova jagodastih vrsta voćaka i vinove loze MZO u provedbi
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity FP7 u provedbi
Mikrobiota buraga i fecesa divljih preživača: longitudinalni odnos dobrobiti životinje i širenja patogenih bakterija MZO u provedbi
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede u provedbi
Naseljavanje, migracije, kondicija i prehrana ugrožene jegulje (Anguilla anguilla) u mediteranskim ekosustavima Hrvatske i Crne Gore Bilateralni, MZOS - Crna Gora u provedbi
NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) "New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites" NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) u provedbi
Next-generation systematics of the south-eastern European genus Aurinia (Brassicaceae): evolution and phylogeography of an intricate plant group” MZO u provedbi
Northern Dinaric paleoclimate reconstruction based on high-resolution speleothem d18O analysis UKF i HRZZ u provedbi
Paleookolišne značajke područja rijeke Krke u vrijeme poslijednjeg interglacijala Javna ustanova "Nacionalni park Krka" u provedbi
Paper-based printed sensing technology and quality detection method for perishable food cold chain management and traceability MZO u provedbi
Profiliranje različitih sorti vina temeljem određivanja pojedinačnih tiola MZO u provedbi
Scientific practical base of microencapsulation of bioactive substances and principally new stimulators of plant development with the purpose of agricultural production intensification National Center of Science and Technology, The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan u provedbi
Simultaneously research of cultivation possibilities for strawberry in China and Croatia MZO u provedbi
Stanje raznolikosti potočne pastrve u vodama dunavskog sliva i ribarsko-konzervacijske implikacije MZO u provedbi
Subsector analyses of Croatian Agriculture World bank, Svjetska banka u provedbi
Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini Europski socijalni fond u provedbi
ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA (CroP-BioDiv) Europski fond za regionalni razvoj u provedbi
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom u provedbi
ClimMani Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach COST završen
Sustainable production of high-quality cherries for the European market COST završen
Agro-economic policy analysis of the new member states, the candidate states and the Countries of Western Balkan EU programi završen
Organics-Metals-Salts Interactions in Food Safety and Environment Protection: Combined Experimental and Modelling Approach FP7 završen
Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in Rural Municipalities EU programi završen
RECOAL "Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area" EU 6th Framework Program, Project Number: INCO-WBC-1-509173 završen
Advances in Farm Animal Genomic Resources (GENOMIC RESOURCES) Hrvatska zaklada za znanost završen
Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica Hrvatska zaklada za znanost završen
Epigenetička vs. genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja Hrvatska zaklada za znanost završen
Genetska osnova količne bioaktivnih hranivih tvari hrvatskih populacija graha Hrvatska zaklada za znanost završen
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Hrvatska zaklada za znanost završen
Taksonomija, ekologija i upotreba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj Hrvatska zaklada za znanost završen
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Hrvatska zaklada za znanost završen
Utvrđivanje genskih skupova i divergentnost lokalnih populacija crvene djeteline u odnosu na komercijalne kultivare Hrvatska zaklada za znanost završen
BISTEC - Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network IPA završen
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer's Income and Reduce Pesticide Use IPA završen
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ završen
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE+ završen
Analiza genetske raznolikosti autohtonih populacija životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Analiza morfometrijskih svojstava u stočarstvu digitalnom fotografijom Sveučilište u Zagrebu završen
Antioksidacijski potencijal praha aronije Sveučilište u Zagrebu završen
Arheogenetika goveda u Hrvatskoj; ekstrakcija i priprema aDNA do sekvenciranja Sveučilište u Zagrebu završen
Bioaktivni spojevi i antioksidacijski potencijal bosiljka s tla i plutajućeg hidropona Sveučilište u Zagrebu završen
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu završen
Biotehnološko formiranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu završen
Biotehnološko formuliranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu završen
Brokula kao funkcionalna hrana MZO završen
Detekcija potencijalno toksičnih elemenata u tragovima i nitrata u otopini rizosfere te površinskim i podzemnim vodama Sveučilište u Zagrebu završen
Digitalizacija građe herbarijske zbirke ZAGR Agronomskog fakulteta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu završen
Dnevna aktivnost divljih dvopapkara u mediteranskom staništu: tipično ponašanje ili međuvrsno izbjegavanje? Sveučilište u Zagrebu završen
Doprinos prognoznih modela nicanja korova integriranoj biljnoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Dorada i prerada tržišno neprihvatljivog voća i povrća i njihova primjena u hrani životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrde tla u ratarstvu Sveučilište u Zagrebu završen
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu završen
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu završen
Evaluacija genotipova pšenice tolerantnih na sušu, molekularna karakterizacija virusa smokve i mikropropagacija aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Fenotipska i genotipska karakterizacija bakterijskih kultura izoliranih iz različitih agroekosustava Sveučilište u Zagrebu završen
Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kvaliteta mesa i jaja kokoši hrvatice Sveučilište u Zagrebu završen
Fizikalno-kemijske i senzorske karakteristike meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) Nacionalni završen
Fiziološka reakcija kukuruza na vodni stres Sveučilište u Zagrebu završen
Genetska raznolokost dubrovačke zečine (Centaurea ragusina L.) očuvanje i zaštita geofonda Sveučilište u Zagrebu završen
Genetska struktura divokoza u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na posljedice lovnog gospodarenja Sveučilište u Zagrebu završen
Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu završen
Identifikacija signala selekcije u genomu domaćih životinja pomoću visoko rezolutne genomske informacije Sveučilište u Zagrebu završen
Identifikacija stresora na autohtone životinjske vrste i utjecaj na nusprodukte njihova metabolizma Sveučilište u Zagrebu završen
Identifikacija uzročnika neistraženih bolesti voćaka, vinove loze i maslina na području Republike Hrvatske Sveučilište u Zagrebu završen
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu završen
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu završen
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu završen
Istraživanje manje poznatih i neistraženih patogena smokve na području Republike Hrvatske Sveučilište u Zagrebu završen
Izbor mikrobne kulture za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu završen
Izrada i primjena matematičkog modela standardizacije mlijeka u proizvodnji tradicionalnih sireva Sveučilište u Zagrebu završen
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Mikroinkapsulacija korisnih bakterija u poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu završen
Mikropropagacija kapara te poboljšanje genetske osnove pšenice i duhana Sveučilište u Zagrebu završen
Mogućnost primjene pepela iz biomase i efluenata stočarskih farmi na poljoprivrednih površinama Sveučilište u Zagrebu završen
Molekularna karakterizacija germplazme ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu završen
Morfološka i digitalna karakterizacija sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Morfološka i molekularna karakterizacija germplazme ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu završen
Načela krajobrazne arhitekture u tranziciji između održivog razvoja, klimatskih promjena i zelene gradnje Sveučilište u Zagrebu završen
Nepesticidne mjere zaštite bilja Sveučilište u Zagrebu završen
Nove metode analize nepoželjnih mirisa u vinima autohtonih i udomaćenih kultivara Sveučilište u Zagrebu završen
Nove metode ekstrakcije aroma i polifenola u evaluaciji sorata vinove loze Sveučilište u Zagrebu završen
Nove tehnologije dorade i primjene stevije u poljoprivrednim proizvodima Sveučilište u Zagrebu završen
Nutritivna i zdravstvena vrijednost kultivirane vrste Urtica dioica L. Sveučilište u Zagrebu završen
Ocjena mjere poljoprivredne politike i analiza zadružnog povezivanja u sektoru ratarstva Sveučilište u Zagrebu završen
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu završen
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu završen
Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu završen
Održivi sustavi proizvodnje žitarica Sveučilište u Zagrebu završen
Optimizacija roka žetve trave Mischantheus X Gigateus u odnosu na prinos i energetska svojstva Sveučilište u Zagrebu završen
Performansa rasta i zdravstveni status riba pri zamjeni ribljeg brašna alternativnim izvorima proteina u ribljoj hrani Sveučilište u Zagrebu završen
Poduzetničke sklonosti mladih poljoprivrednika Sveučilište u Zagrebu završen
Povećanje bioraznolikosti kroz evaluaciju uljarica i alternativnih kultura Sveučilište u Zagrebu završen
Povećanje vijabilnosti korisnih bakterija s potencijalom primjene u različitim agroekosustavima Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena korisnih mikrobnih populacija u integriranoj poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena molekularno-genetičkih metoda u analizi agrobioraznolikosti i oplemenjivanju poljoprivrednog bilja Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena spektrofotometrijske metode određivanja tiola za dokazivanje patvorenja konzumnog mlijeka Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena WinSEEDLE™ sustava u morfološkoj karakterizaciji sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Prinos i kvaliteta zrna i žetvenih ostataka uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom Sveučilište u Zagrebu završen
Pripremne radnje za projekt primjene optimizacije proizvodnje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Sveučilište u Zagrebu završen
Procjena mogućnosti izrade pedotransfer funkcija za glinasta hidromorfna tla u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Procjena prirodne i inducirane varijabilnosti kod poljoprivrednih i aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva kakvoće mesa Sveučilište u Zagrebu završen
Proizvodnja muškatne tikve veće nutritivne vrijednosti Sveučilište u Zagrebu završen
Proučavanje variabilnosti germplazme pšenice, trešnje i rogača na fenotipskoj i molekularnoj razini Sveučilište u Zagrebu završen
Proučavanje varijabilnosti i nasljeđivanja gospodarski važnih svojstava u oplemenjivačkim populacijama poljoprivrednog bilja korištenjem klasičnih i molekularno-genetičkih metoda Sveučilište u Zagrebu završen
Racionalizacija uporabe sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Razvitak i upotreba mikrosatelitnih biljega za bosiljak i dalmatinski buhač Sveučilište u Zagrebu završen
Razvitak mikrosatelitnih biljega upotrebom različitih pristupa: genomne knjižnice, sekvence EST i sekvenciranje sljedeće generacije Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj biotest metode za utvrđivanje rezidua i ispiranja herbicida u tlu Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj brzih i jednostavnih metoda za procjenu preradbenih osobina mlijeka i utvrđivanje autentičnosti sira Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj genetske varijabilnosti pšenice na abiotski stres, epigenska varijabilnost među populacijama crvene djeteline i samaklonovima pšenice i mikropropagacija ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj i primjena geostatističkih modela za obradu analitičkih podataka u praćenju okoliša Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj novih molekualrnih biljega i njihova primjena u agronomiji i biljnoj biologiji Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj novih molekularnih biljega i njihova upotreba u identifikaciji kultivara i populacijskoj genetici Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj održivih sustava proizvodnje i korištenja krme s travnjaka u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu završen
Reduciran način održavanja plodnosti tla u nasadu šljive i jabuke MZO završen
Reprodukcijske i mesne odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca i koza Sveučilište u Zagrebu završen
Revitalizacija, selekcija i mikropropagacija poljoprivrednih kultura za održivi i ekološki uzgoj Sveučilište u Zagrebu završen
Siliranje visoko vlažnog zrna kukuruza i njegov utjecaj na probavljivost škroba Sveučilište u Zagrebu završen
Socioekonomski aspekti ekološke poljoprivrede Sveučilište u Zagrebu završen
Socioekonomski čimbenici razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Tehnološki potencijal autohtonih izolata bakterija mliječne kiseline izoliranih iz tradicijskih sireva Hrvatske Sveučilište u Zagrebu završen
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Učinak dehidriranih organskih gnojiva i biostimulatora na nutritivnu vrijednost muškatne tikve Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Uspješnost krioterapije u eliminaciji virusa na vinovoj lozi Sveučilište u Zagrebu završen
Uspješnost poslovnih subjekata u agrobiznisu s obzirom na lokaciju, veličinu i tip proizvodnje Uspješnost poslovnih subjekata u agrobiznisu s obzirom na lokaciju, veličinu i tip proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj ekoloških čimbenika na ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj ekoloških faktora na ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj fitogenih dodataka na kvalitetu jaja i zdravstveni status kokoši nesilica Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj folijarne gnojidbe na status i senzorna svojstva malvazije istarske Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj mikotoksina na sadržaj fenola i karotenoida u zrnu kukuruza Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj zavisnih ekoloških i antropogenih čimbenika na nativnu ihtiofaunu rijeke Save Sveučilište u Zagrebu završen
Utvrđivanje rezidua akaricida i patvorina u pčelinjem vosku Sveučilište u Zagrebu završen
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Važnost i mogućnosti primjene suvremenih održivih pristupa regulaciji urbanih i ruralnih prostora Sveučilište u Zagrebu završen
Zadovoljstvo potrošača kupnjom svježeg voća i povrća na domaćem tržištu Sveučilište u Zagrebu završen
Zaštita voda na hidromelioriranim poljoprivrednim površinama od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida Sveučilište u Zagrebu završen
Zaštita, planiranje i upravljanje ruralnim krajobrazom Republike Hrvatske Nacionalni završen
Tracking of pathogenic and beneficial microflora from fresh wild boar meat and fermented wild boar meat sausages produced by traditional procedures in Croatia and Austria MZO završen
Abundance and diversity of bacteria of the genus Enterococcus in cheese products with multiple resistance against antibiotics MZO završen
Biljna raznolikost i hranidbena vrijednosti ovčjih pašnjaka jadranskog područja MZOS završen
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS završen
Biodiversity management in sustainable production of strawberries and cherries MZOS završen
Biodiverzitet i uporedna analiza morfoloških i molekularnih karakteristika gerplazme voćaka i vinove loze MZO završen
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Biološki aspekti u slatkovodnom ribarstvu i lovstvu MZOS završen
Biološki parametri nicanja korova za evaluaciju transfera modela Alertinf iz Italije u Hrvatsku Sveučilište u Zagrebu završen
Bioraznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja MZOS završen
Bioraznolikost populacija samoniklog voća u Hrvatskoj MZOS završen
Comparison of organic fish production in China and Croatia MZO završen
Data Flow System and Indicators to Enhance Integrated Management of Global Environmental Issues in Croatia Ostalo završen
Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama Ostalo završen
Doprinos državnih potpora ekonomskoj održivosti obiteljskih pojoprivrednih gospodarstava Sveučilište u Zagrebu završen
Efikasnost korištenja dušika i pekarska kakvoća kod pšenice MZOS završen
Ekološki prihvatljiva zaštita od korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje MZOS završen
Ekološki prihvatljivo gospodarenje organskim gnojivima u proizvodnji krme MZOS završen
Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrade tla u ratarstvu MZOS završen
Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira MZOS završen
Estimation of effective population size and inbreeding from high-throughput genomic information MZO završen
Evaluacija i rajonizacija sorata šećerne repe u R. Hrvatskoj MOZS završen
Evaluacija uzgajanih trešanja i višnje Maraske u mediteranskom dijelu Hrvatske MZOS završen
Fenotipska i genetska povezanost za svojstva kakvoće trupa i tkiva kod svinja MZOS završen
Fenotipska i molekularna karakterizacija prirodnih populacija rizobija koje noduliraju lucernu (Medicago sativa L.) Sveučilište u Zagrebu završen
Fish growth and health status when replacing fish meal with alternative protein sources in aquafeed MZO završen
Funkcionalni mliječni proizvodi od ovčjeg mlijeka MZOS završen
Genetička identifikacija i genetska varijabilnost sorti vinove loze i voćaka MZOS završen
Genetika, hranidba i uvođenje novih vrsta u akvakulturi Ostalo završen
Genetska varijabilnost crvene djeteline i tolerantnost na abiotske stresove MZOS završen
Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen
Genetski i okolišni utjecaji na muznost i morfologiju vimena ovaca MZOS završen
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS završen
Horologija fitopatogenih gljiva na vrstama od posebne važnosti u flori Hrvatske MZOS završen
Hortikultura u odgoju i obrazovanju MZOS završen
Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje MZOS završen
Hranidbeni potencijal krmnih kultura za prehranu divljači MZOS završen
HRVATSKA BANKA BILJNIH GENA (HBBG) MZOS završen
Identifikacija fitopatogena molekularnim i drugim metodama MZOS završen
Identifikacija samooporavljivih procesa u biološkim materijalima MZOS završen
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju završen
Impacts of soil water repellency on hydraulic characteristics under variable climate conditions: Experimental and modeling approach MZO završen
Inovativno oplemenjivanje pšenice - brza fenotipizacija i selekcija potpomognuta DNA biljezima Europski socijalni fond završen
Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika MZOS završen
Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke MZOS završen
Integrirani uzgoj krumpira na kiselim tlima Hrvatske MZOS završen
Kakvoća vode na melioriranim poljoprivrednim površinama i zaštita voda od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida Sveučilište u Zagrebu završen
Koagulacijska svojstva kozjeg mlijeka ovisno o koncentraciji uree Sveučilište u Zagrebu završen
Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom MZOS završen
Korelacija tla Hrvatske sa Svjetskom referentnom osnovom za tlo MZOS završen
Korisne mikrobne zajednice u održivom uzgoju leguminoza MZOS završen
Korištenje granjevine i rozgve iz trajnih nasada kao energija za sušenje voća MZO završen
Kreiranje regionalne strategije očuvanja genetske raznolikosti u animalnoj proizvodnji MZOS završen
Kvantificiranje lateralnog i vertikalnog preferencijalnog toka na erozijom zahvaćenim brdskim obradivim površinama MZO završen
Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen
Mikrobiološka kontrola kvalitete autohonih mekih i tvrdih ovčijih sireva MZOS završen
Mjesto i uloga informatike u razvitku poljodjelskih sustava: primjer Hrvatske MZOS završen
Mogućnost uzgoja alternativnih žitarica u Republici Hrvatskoj MZOS završen
Molekularna i fitokemijska karakterizacija RAMAN spektroskopijom gospodarski važnih autohtonih ljekovitih biljaka MZO završen
Molekulsko prepoznavanje biljnih regulatora rasta MZOS završen
Nove tehnologije u proizvodnji graška i grahorice za potrebe stočarstva MZOS završen
Nutritivna vrijednost plodovitog i suptropskog povrća MZOS završen
Obilježja izravnih kanala prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - rizici i potrebne investicije za njihovo uspješno funkcioniranje MZO završen
Održivi sustavi proizvodnje ratarskih kultura MZOS završen
Optimizacija čuvanja breskve i nektarine tretmanima poslije berbe MZOS završen
Palinološke odlike nektara i meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis) MZOS završen
Poduzetnički model ocjene konkurentnosti obiteljskih gospodarstava Ostalo završen
Potencijal polifenolnih spojeva sorti vinove loze MZOS završen
Povećanje učinkovitosti istraživanja primjenom naprednih biometrijskih modela MZOS završen
Prag odluke za presijavanje kukuruza MZOS završen
Prenamjena pulpe buče kao onečišćivača okoliša u sirovinu za proizvodnju zelene energije MZO završen
Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji tradicionalnih sireva u Crnoj Gori MZO završen
PROSTORNA VARIJABILNOST TOKSIČNIH METALA U POLJOPRIVREDNIM TLIMA HRVATSKE MZOS završen
Razvoj germplazme pšenice (Triticum aestivum L.) otporne na sušu MZOS završen
Razvoj metoda mikrorazmnožavanja i uvođenje u hortikulturu endemičnih perunika MZOS završen
Razvoj modela za ocjenu državne intervencije u hrvatskoj poljoprivredi Ostalo završen
Reakcija kultivara plodovitog povrća na sastav hranjive otopine MZOS završen
Rekurentna selekcija kukuruza na korištenje dušika i otpornost na antraknozu MZOS završen
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) završen
Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability UKF i HRZZ završen
Runs of homozygosity: detecting selection signatures in livestock populations MZO završen
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS završen
Scaling preferential flow processes in agricultural soils due to tillage and trafficking at the field scale Bilateralni, Program Hubert Curien "Cogito" završen
Smjernice za kontroliranu ishranu vinove loze i proizvodnju vina MZOS završen
Sociodemografska reprodukcija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava MZOS završen
SREDOZEMNI KRAJOBRAZ KAO ČIMBENIK IDENTITETA HRVATSKE njegova zaštita i razvoj MZOS završen
Standardizacija tradicionalnih sireva Hrvatske i Crne Gore MZOS završen
Strategije eliminacije genetskih defekata u selekcioniranim populacijama Ostalo završen
Sustav procjene rizika-temelj integrirane zaštite kukuruza od štetnika Ostalo završen
Tehnološki parametri proizvodnje tradicijskih sireva u funkciji njihove zaštite MZOS završen
The Comparative Study od Genus Cobitis from Croatia and China based on Morphological and Genetic Analysis MZO završen
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj MZOS završen
Uloga organskih gnojiva u ishrani vinove loze MZOS završen
Uloga višekratne primjene smanjenih dozacija herbicida u integriranoj zaštiti kukuruza od korova MZOS završen
Unutarsortna raznolikost vinove loze i unaprjeđenje klonske selekcije MZOS završen
Uporaba višekriterijske analize u poslovnom odlučivanju obiteljskog gospodarstva MZOS završen
Utilisation of high throughput genomic information in conservation genetics related to cattle populations MZO završen
UTJECAJ HERBICIDA I GNOJIVA NA KAKVOĆU VODA I TLA U HIDROMELIORIRANIM POVRŠINAMA MZO završen
Utjecaj hidrofobnosti tla na hidrauličke karakteristike pri promjenjivim klimatskim uvjetima: eksperimentalni i simulacijski pristup MZO završen
Utjecaj malčiranja i navodnjavanja kapanjem na tok vode i dinamiku nitrata u krškim uvjetima: primjena numeričkog modeliranja Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje tla i voda MZOS završen
Utjecaj reakcije tla na dinamiku teških metala u sustavu tlo-voda-vinova loza MZOS završen
Utvrđivanje prostorne distribucije gospodarski važnih štetnika primjenom GIS-a MZOS završen
Uzroci netipične arome starenja u vinu MZOS završen
Važnost povezivanja zelenih sustava gradskih regija sa zaštićenim područjima prirode Sveučilište u Zagrebu završen
Vrednovanje održivih sustava proizvodnje krme u brdsko-planinskim područjima MZOS završen
Zaboravljene šumske voćkarice MZO završen
Zadružno organiziranje mladih poljoprivrednika u jačanju konkurentnosti poljoprivrede MZO završen
Zadružno organiziranje u jačanju konkurentnosti obiteljske poljoprivrede MZOS završen
Zaslanjivanje tla - dijagnostika, procesi i utjecaj na biljku MZOS završen
Zaštita kvaliteta krajobraza u politici ruralnog razvoja RH MZOS završen
Zaštita voda za održivi razvoj poljoprivrede pri gospodarenju hidromelioracijskim sustavima MZO završen
Povijest poljoprivrede-prilozi za povijest gospodarstva Hrvatske MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
CAP FOR YOU EU programi u provedbi
Analiza trenutnog stanja poljoprivrede i šumarstva na istraživanom prostoru općine Dvor kao podloge za izradu Agroekološke studije Ostalo u provedbi
Gospodarska evaluacija autohtonih sorata Kastavštine s ciljem njihove revitalizacije Ostalo u provedbi
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. u provedbi
Monitoring okoliša na pogonu Molve, CPS III-2020 Ostalo u provedbi
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Ostalo u provedbi
Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja za razdoblje 2014. 2018. godina Ostalo u provedbi
Monitoring zaslanjenje voda i poljoprivrednih tala na području doline Neretve od 2014. do 2018. Ostalo u provedbi
Određivanje prioritetnih područja motrenja podzemnih voda unutar intenzivnog poljoprivrednog prostora Ostalo u provedbi
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb u provedbi
Procjena pogodnosti s mjerama uređenja dreniranog poljoprivrednog zemljišta za primjenu navodnjavanja u Republici Hrvatskoj Ostalo u provedbi
Prostorna i vremenska distribucija onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) iz poljoprivrede u različitim agroekološkim uvjetima Ostalo u provedbi
Specifikacija za zaštitu mesa turopoljske svinje Plemenita opčina turopoljska u provedbi
Usluga mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško u provedbi
Herbicidni "Axial + partneri" pokus u 2019. Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Istraživanje podrijetla i klonska selekcija kultivara Graševina (Vitis vinifera) Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Postavljenje pokusa i istraživanje učinkovitosti Holcim-ovih proizvoda na prinos i kvalitetu kultura Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Pre em i post em primjena herbicida IFT+TCM+CSA u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Primjena gipsa, sumpora i organskog gnoja na melioriranim zaslanjeno-alkalnimtlima u dolini Raše Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Projekt krajobraznog oblikovanja parka KBC Rijeka na k.č. 3188, k.o. Stari Grad, Rijeka (idejni do glavni projekt) Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu - neki aspekti vrtlarenja i edukacijski program za različite dobne skupine Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Ishođenje oznake zaštite izvornosti za „Dalmatinski med“ Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Istraživanje i indentifikacija nove sorte vinove loze s područja Konavala Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja - III faza Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Izrada dokumentacije za zaštitu „Zagorskog bagremovog meda“ Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Klonska selekcija kultivara Kraljevina (Vitis vinifera L) Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Klonska selekcija kultivara Moslavac II faza projekta Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Pametna poljoprivreda u Zagrebačkoj županiji - unaprjeđenje vinogradarske proizvodnje na području Zagrebačke županije primjenom preciznog vinogradarstva Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Primjena mikorize u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji na području Zagrebačke županije Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Provedba programa ekološka karta garda Zagreba Grupa 2 Određivanje (uspostava monitoringa)kontaminacije tata za program Ekološka karta grada Zagreba) Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2017. godini Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Unapređenje tehnologije proizvodnje Škrleta primjenom registriranih klonova proisteklih iz projekta klonske selekcije Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Održiva proizvodnja svinja na otvorenom na području Banovine VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Održive mjere gospodarenja tlom u ekeloškoj poljoprivrediza klimatske uvjete mediteranske Hrvatske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Online sustav za sastavljanje krmnih smjesa VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Povećanje konkurentnosti i osiguranje proizvodnje šećerne repe uvođenjem alternativnih i nepesticidnih metoda suzbijanja štetnika VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Primjena novih tehnologija s ciljem povećanja konkurentnosti uzgoja teladi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Proizvodnja mesa i jaja kokoši hrvatice na obiteljskim gospodarstvima Splitsko-dalmatinske županije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Geokronologija i evolucija sedre odabranih lokaliteta na području NP Krka Ostalo završen
Izračun ekskrecijskih faktora za upravljanje gnojivom za svaku kategoriju domaćih životinja prema Eurostatovom upitniku za RH Ostalo završen
Izrada elaborata Karta staništa i smjernice za održivo upravljanje staništima na području Značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Ostalo završen
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) završen
Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija Ostalo završen
Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija 2 Ostalo završen
Klonska selekcija Žlahtine u 2016. godini Ostalo završen
Krajobrazna osnova Nacionalnog parka Krka Ostalo završen
Modernizacija kurikuluma za suvremen i održiv poljoprivredni sektor Ostalo završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Ostalo završen
Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja za razdoblje 2009. do 2014. godina Ostalo završen
Obavljanje analize jaja na selen Ostalo završen
Pedogeokemijsko vrednovanje sedimenata na kojem su se razvila tla Donje Neretve Ostalo završen
Pješačka staza i nadstrešnica s pergolom na kampusu Agronomskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavni projekt – Arhitektonski projekt i Krajobrazno-arhitektonski projekt Ostalo završen
Praćenje kvalitete tla i provedba ispitivanja uzoraka tla Ostalo završen
Praćenje onečišćenja tla na 14 postavljenih mjernih postaja te utvrđivanje stupnja onečišćenosti u odnosu na početno stanje iz 2015. Ostalo završen
Praćenje onečišćenja tla na 14 postavljenih mjernih postaja te utvrđivanje stupnja onečišćenosti u odnosu na početno stanje iz 2015. Ostalo završen
Studija utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018 Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2019 Ostalo završen
Usluge provođenja edukacije o ekeloškoj poljoprivredi Ostalo završen
Utvrđivanje stupnja onečišćenosti biljnog materijala teškim metalima i organskim onečišćujućim tvarima (PAH-ovi i PBC) Ostalo završen
Uzorkovanje tla s ciljem utvrrđivanja trenutnih fizikalnih i kemijskih značajki tla u istraživanom prostoru Ostalo završen
Čimbenici potrošnje svježe ribe u hrvatskoj - primjena teorije planiranog ponašanja Suradnja s gospodarstvom završen
Djelotvornost entomopatogene nematode Heterorhabditis bacteriophora sadržane u pripravku Nematop distributera Pro-eca za suzbijanje repine pipe u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom završen
Genetska indentifikacija udomaćenih sorata masline u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Zadarsku županiju Suradnja s gospodarstvom završen
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s gospodarstvom završen
Inventarizacija sustava podzemne odvodnje na poljoprivrednim površinama u Republici Hrvatskoj, ocjena stanja i preporuke za obnovu i održavanje Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnih programa za suzbijanje korova u šećernoj repi tvrtke Sladorana Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvtke Bayer u pšenici Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida ALISTER NEW, ATLANTIS STAR i MRB+DFF+FFA trvtke Bayer u pšenici Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvrtke Bayer u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje herbicidnog i fitotoksičnog učinka herbicida tvrtke Bayer u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje o mogućnosti upotrebe proizvoda KOKOADD u tovu hibridanih pilića Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje o mogućnosti upotrebe proizvoda KOKOADD u tovu hibridnih pilića Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje selektivnosti herbicida tvrtke Bayer u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti proizvoda FBSi fert na fizikalne i kemijske značajke tla i usporedbe efikasnosti FBSi fert s drugim proizvodima na tržištu Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Izotopna analiza ostataka starijih sedrenih barijera na području Roškog slapa Suradnja s gospodarstvom završen
Izrada agroekoloških analiza stanja tla na prostorima rudarskih objekata Suradnja s gospodarstvom završen
Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac - agronomski dio Suradnja s gospodarstvom završen
Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja područnog vrtića Rukavac na k.č. 421/4, k.o. Rukavac ,Donji Matulji Suradnja s gospodarstvom završen
Kemijska analiza tla, analiza lišća i ploda višnje Maraske na 212 ha površine na plantaži „Vlačine“ Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring korisnih kukaca na SYN cvjetnom pojasu Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Očuvanje biljne raznolikosti livada i pašnjaka Ćićarije Suradnja s gospodarstvom završen
Okvirni ugovor za terensko istraživanje - djelotvornost insekticida za suzbijanje kukuruzne zlatice - BASF Croatia Suradnja s gospodarstvom završen
Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2012 Suradnja s gospodarstvom završen
Procjena početnog stanja brojnosti divokoze na području NP Sjeverni Velebit i nadopuna akcijskog plana br. 17, Zaštita i praćenje stanja (monitoring) divokoze, mjerama za povećanje brojnosti Suradnja s gospodarstvom završen
Projekt poboljšanja prinosa i kvalitete ploda višnje Maraske, temeljem gnojidbenog pokusa, folijarne analize lišća te kemijske analize ploda na lokalitetu „Vlačine“ tijekom 2013 i 2014 godine Suradnja s gospodarstvom završen
Projekt zbrinjavanje rasola u Ogulinu Suradnja s gospodarstvom završen
Projektna dokumentacija sustava navodnjavanja Dalj Suradnja s gospodarstvom završen
Provjera djelotvornosti entomopatogene nematode Heterorhabditis bacteriophora sadržane u pripravku Nematop distributera Pro-eca za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u šećernoj repi Suradnja s gospodarstvom završen
Raspoloživost sirovina u Hrvatskojza proizvodnju biogoriva s fokusom na bioetanol deuge generacije Suradnja s gospodarstvom završen
Razvoj ekološkog vinogradarstva u Zagrebačkoj županiji introdukcijom prikladnih sorata vinove loze - II faza Suradnja s gospodarstvom završen
Rijetke biljke jadranskog priobalja Suradnja s gospodarstvom završen
Savjetodavna usluga u zaštiti voćnjaka Suradnja s gospodarstvom završen
Savjetodavne usluge i usluge uzgoja bilja za unapređenje poljodjelske proizvodnje Suradnja s gospodarstvom završen
Savjetodavne usluge s ciljem edukacije poljoprivrednika i vlasnika OPG-a te predstavnika poduzetnika čija je osnovna djelatnost poljoprivreda Suradnja s gospodarstvom završen
Standardizacija mesnih odlika krčke ovce s ciljem stvaranja preduvjeta za zaštitu krčke janjetine Suradnja s gospodarstvom završen
Studija određivanja područja pod utjecajem prirodnih i specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama Suradnja s gospodarstvom završen
Ugovor Belje d.d. Darda - savjetodavne usluge u zaštiti voćnjaka Suradnja s gospodarstvom završen
Unapređenje komplementarnosti proizvodnje mlijeka i mesa kroz križanja Holštajna s mesnim pasminama goveda Suradnja s gospodarstvom završen
Usluga izrade eleborata nultog stanja područja objekata za preradu plina Molve i EP Žutica i područja objekata frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić Suradnja s gospodarstvom završen
Usluga uzorkovanja i analize tla za ekspertizu Suradnja s gospodarstvom završen
Uspostavljanje testnih pčelinjaka u Republici Hrvatskoj : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završen
Utjecaj hibrida kukuruza na proizvodnu kvalitetu kod peradi Suradnja s gospodarstvom završen
Utjecaj probiotika GP-2 na proizvodne rezultate tovnih pilića Suradnja s gospodarstvom završen
Utjecaj različitih vapnenih materijala na kemijska svojstva tla na rast i razvoj kupusa sorte „Ogulinac “. Suradnja s gospodarstvom završen
Uvođenje postupka praćenja boje junećeg mesa na liniji klanja Suradnja s gospodarstvom završen
"Prijava za upis na sortnu listu i umnažanje sjemena Varaždinske heljde" Varaždinska županija završen
Društveno-ekonomske i proizvodne pretpostavke za integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju na vodozaštitnom području grada Zagreba-ograničenja i mogućnosti Suradnja s tijelima uprave završen
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području Koprivničko-križevačka županija Suradnja s tijelima uprave završen
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području Koprivničko-križevačke županije Suradnja s tijelima uprave završen
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Ferdinanadovac Suradnja s tijelima uprave završen
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Ferdinanadovac Suradnja s tijelima uprave završen
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Gola Suradnja s tijelima uprave završen
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Gola Suradnja s tijelima uprave završen
Edukacija poljoprivrednih proizvođača za provođenje procjene rizika od kukuruzne zlatice na području općine Lukač Suradnja s tijelima uprave završen
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s tijelima uprave završen
Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara Suradnja s tijelima uprave završen
Iindentifikacija i revitalizacija Privlačke maraštine (Vitis vinifera L) Suradnja s tijelima uprave završen
Izračun standarda outputa (SO koeficijenata) za poljoprivrednu proizvodnju u RH za razdoblje 2008. do 2012. godine za NUTS1 i NUTS2 Suradnja s tijelima uprave završen
Izračun vrijednosti SO koeficijenata za fine tuning postupak Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada idejnog projekta sustava navodnjavanja Slobodnica - Agronomski dio Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada kalkulacija troškova u Mjeri 14 Dobrobit životinja Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada kalkulacije troškova iz tipa operacije 4.4.4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada metodologije za izračun nacionalnih faktora i izračun emisija CH4 iz crijevne fermentacije domaćih životinja Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada pilot projekta sustava navodnjavanja drvenastih kultura (vinove lize i masline) na osvojenim krškim površinama na području Donje polje - Jadrtovac Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatanosti poljoprivredno prehrambenih proizvoda za 2010. i 2011. godinu Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2013 Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2014 Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 2015 Suradnja s tijelima uprave završen
Izrada proizvodno potrošnih bilanci i ocjene samodostatnostipoljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 2012 Suradnja s tijelima uprave završen
Kalkulacije za mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 Suradnja s tijelima uprave završen
Klonska selekcija i osnivanje virus-tested matičnog nasada cv. Žlahtine Suradnja s tijelima uprave završen
Kontrola kvalitete matice pčela Suradnja s tijelima uprave završen
Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradskog polja Suradnja s tijelima uprave završen
Krajobrazno idejno rješenje – uređenje biciklističkog koridora istočnog dijela grada Zagreba Suradnja s tijelima uprave završen
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave završen
Osnivanje kolekcije autohtonih sorti (ampelovrt) Podregije Dalmatinska zagora Suradnja s tijelima uprave završen
Poboljšanje kakvoće proizvoda od jabuka i kupina - proizvodnja soka i sirupa od jabuka i kupina te proizvodnja džema od kupina Suradnja s tijelima uprave završen
Poboljšanje kakvoće proizvoda od jabuka i kupina - proizvodnja vina od jabuka i kupina Suradnja s tijelima uprave završen
Poboljšanje kakvoće vina Kraljevina folijarnom primjenom makro i mikro elemenata Suradnja s tijelima uprave završen
Poboljšanje kvalitete grožđa i vina temeljem folijarne analize te kemijske analize vina Malvazije istarske na lokalitetu Brtonigla Suradnja s tijelima uprave završen
Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2014. godini - (Grupa B - ribolovno područje Sava) Suradnja s tijelima uprave završen
Prijedlog primjene FADN podataka u analizi ekonomike proizvodnje prema sektorima proizvodnje na razini RH i na razini regija, kao i usporedbe ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovanja poljop Suradnja s tijelima uprave završen
Prijedlog primjene FADN podataka u financijskom menadžmentu i analizi proizvodnih i financijskih rizika gospodarstva s konkretnim primjerima za svaki sektor proizvodnje Suradnja s tijelima uprave završen
Primjena mikorizne biotehnologije u vinogradu Suradnja s tijelima uprave završen
Primjena plinske kromatografije u analizi kakvoće meda prije i nakon zagrijavanja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završen
Program praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015 Suradnja s tijelima uprave završen
Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2016 Suradnja s tijelima uprave završen
Pružanje konzultantskih usluga izračuna SO koeficijenata 2013 (za razdoblje od 2011. do 2015. godine) Suradnja s tijelima uprave završen
Razvoj agro-turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadraskoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadrskoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen
Revizija kalkulacija za M10 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 Suradnja s tijelima uprave završen
Rijetke biljke jadranskog priobalja Suradnja s tijelima uprave završen
Savjetovanje, predavanje, stručna pomoć pri ustroju mini laboratorija za tlo Suradnja s tijelima uprave završen
Strateška studija za razvoj poljoprivredne proizvodnje Kaznionice u Valturi Suradnja s tijelima uprave završen
Suvremena proizvodnja ljekovitog bilja i povrća u Zagrebačkoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen
Unapređenje proračuna emisije NH3, CH4 i N2O iz sektora gospodarenjastajskim gnojem i izrada nacionalnih faktora Suradnja s tijelima uprave završen
Unaprjeđenje uzgojno-tehnoloških postupaka u proizvodnji ovčjeg mesa i mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima grada Bjelovara Suradnja s tijelima uprave završen
Utjecaj epidemiologije bolesti i vanjskih čimbenika na biološko-uzgojno stanje pčelinjih zajednica Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završen
Utjecaj folijarne gnojidbe aminokiselinama na kakvoću vina Kraljevina Suradnja s tijelima uprave završen
Utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost, sastav i kakvoću meda i pčelinjeg voska Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završen
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Uvođenje integrirane proizvodnje voća u Krapinsko-zagorsku županiju Suradnja s tijelima uprave završen
Uzgoj lisnatog povrća sustavom plutajućih kontejnera Suradnja s tijelima uprave završen
Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatsko zagorja - II faza Suradnja s tijelima uprave završen
Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Ozaljsko-vivodinskog vinogorja Suradnja s tijelima uprave završen
Alternativna proizvodnja svinjskog mesa VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Aplikacija mikrobnih kultura u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje tradicionalnih kobasica od divlje svinje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Evaluacija aromatskog i polifenolnog potencijala autohtonih sorata vinove loze u postupku klonske selekcije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Implementacija cvijetnih pojaseva unutar tipičnih poljoprivrednih krajolika radi očuvanja bioraznolikosti VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Implemetacija najsuvremenijih sustava navodnjavanja na području Zagrebačke župaanije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Inovacije u prehrani preživača u prirodnom uzgoju kao temelj održivosti i konkurentnosti u lovnom turizmu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Inovativna tehnologija ukontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Integrirana proizvodnja svinja na šaranskim ribnjacima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Integrirana zaštita od žičnjaka u uvjetima klimatskih promjena i novih spoznaja VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Jabučna vina kao čimbenik povećanja konkurentnosti proizvodnje jabuke na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Kontrola kvalitete sireva na tržištu u cilju povećanja konkurentnosti VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Mikrobna biotehnologija u funkciji povećanja konkurentnosti proizvodnje graha VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Mogućnost proizvodnje desertnih vina u sjevernoj Dalmaciji VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Mogućnosti gospodarskog vrednovanja vune u Hrvatskoj VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede završen
Organski malčevi u održivoj proizvodnji salate VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Poboljšanje kvalitete sadnog materijala višnje Maraske zdravstvenom selekcijom i genetičkom evaluacijom VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Primjena bisex atraktanata u praćenju i suzbijanju jabukova savijača u Međimurju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Primjena nutraceutika u pčelarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Primjena ultrazvuka u uzgoju svinja na obiteljskim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Procjena uzgojnih vrijednosti svinja na obiteljskim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Proizvodnja krumpira unatoč karantenskih nematoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Razvoj modela proizvodnje mlijeka izvornih pasmina kopitara VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Reprodukcija i uzgoj zagorskih purana na OPG VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Revitalizacija lokalnih sorti heljde za uzgoj na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sjeverozapadne Hrvatske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Revitalizacija uzgoja "Banijske šare" svinje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u Hrvatskoj i novi pristip suzbijanju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Standardizacija kvalitete i zdravstvene ispravnosti jagoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Suvremene tehnologije sušenja šljive uz uštedu energije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Suvremene tehnologije uzgoja trešnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Suzbijanje puževa u povrću primjenom parazitskih nematoda VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Tehnika uzgoja i ubiranja jagodastog voća VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Učinak terroira i biogeih elemenata na kvaliteteu i konkurentnost Malvazije Istarske VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Unaprjeđenje dohotka pčelara Gacke biotehničkom zaštitom i proizvodnjom meda gorske livade VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Unaprjeđenje tehnologije proizvodnje kozjeg mlijeka utvrđivanjem fiziološkr granice koncentracije uree VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Upravljanje zdravljem stada s ciljem povećanja konkurentnosti i očuvanja okoliša u proizvodnji ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Utjecaj artritisa encefalitisa koza na konkurentnost proizvodnje kozjeg mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Utjecaj suše na proizvodnost i zdravlje mliječnih krava VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Uvođenje autohtone ljekovite biljke Arnica Montana u poljoprivrednu proizvodnju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Uvođenje nove tehnike sušenja za proizvodnju čipsa od jabuke VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Uzgoj dravske guske na gospodarstvima Varaždinske županije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Vrednovanje proizvodnje biljnih proteinskih krmiva VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

razvojni

Naslov Izvor financiranja Status
Boosting Excellence in Experimental Research for Agri-Food Economics and Management Horizon 2020 u provedbi
Centar za sigurnost i kvalitetu hrane Europska unija, Europski fond za regionalni razvoj u provedbi

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
AGRofood sustainable gOalS Erasmus+ u provedbi
Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) Erasmus+ u provedbi
Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture Erasmus+ u provedbi
Innovative curriculum in smart AGRIculture through SATellite and remote sensing data in SEA Erasmus+ u provedbi
INnovative educaTion foR sustaInable eNtrepreneurShip In Life sCiences Erasmus+ u provedbi
Mooc in Enology aimed at Reinforcing competences applying Game-based approach and Olfactive learning for the wine tasting European Commission u provedbi
Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching Erasmus+ u provedbi
Waste Education Initiative Erasmus+ u provedbi
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi
Internationalizing CASEE network by introducing innovative mobility activities and defining quality criteria Ostalo u provedbi
Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe III Ostalo u provedbi
Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju Europski socijalni fond u provedbi
Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede ESF u provedbi
International University Cooperation on Land Protection In European-Asiatic Countries Erasmus+ završen
International joint Master degree in Plant Medicine EU programi završen
An Examination of Barriers which Inhibit the Transition from School to Employment for Persons with Disabilities in Matters Relating to Vocational Education and Training Ostalo završen
Lifelong Learning for Sustainable Agriculture in Alps-Adriatic Region Ostalo završen
Transferring Methods for Validation of Informal Learning to VET Institutions in the Field of Sustainable Agriculture Ostalo završen