Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Stručna praksa

Obavljanje stručne prakse na Agronomskom fakultetu regulirano je Pravilnikom o stručnoj praksi studenata preddiplomskih i diplomskih studija Agronomskog fakulteta.

Hodogram aktivnosti pri obavljanju stručne prakse

 1. Na prijedlog voditelja studija, Odbor za nastavu i izbor nastavnika  imenuje mentora stručne prakse za svakog studenta. Mentor stručne prakse mora biti imenovan najkasnije do početka semestra u kojem student upisuje stručnu praksu (6. semestar preddiplomskog studija / 3. semestar diplomskog studija).
 2. Mentor stručne prakse upoznaje studenta sa ciljevima i procedurom prakse. Tijekom semestra mentor svaki tjedan održava konzultacije sa studentima prema oglašenom rasporedu. Obavlja poslove vezane uz provođenje prakse i izdaje potrebne obrasce.
 3. Student se u dogovoru sa mentorom upućuje na praksu u odabranu pravnu ili fizičku osobu. Pri odlasku na praksu studentu je OBAVEZNO izdati Uputnicu za obavljanje stručne prakse, zajedno sa obrascima Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi i Procjena rada studenta za vrijeme stručne prakse. Uputnicu i obrasce student predaje voditelju prakse kako bi mogao na odgovarajući način pratiti rad studenta i po završetku prakse ocijeniti rad studenta.
 4. Po obavljenoj stručnoj praksi student piše Izvješće o stručnoj praksi te ga dostavlja mentoru zajedno sa Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi i popunjenim obrascem Ocjenjivanje studenta za vrijeme stručne prakse koje je potpisao voditelj stručne prakse.
 5. Mentor sastavlja Ocjenu stručne prakse na temelju Izvješća studenta i ispunjenog obrasca Ocjenjivanje studenta za vrijeme stručne prakse.
 6. Voditelj studija supotpisuje Ocjenu stručne prakse koju mu je dostavio mentor te upisuje obavljenu stručnu praksu u indeks, a Ocjenu dostavlja u studentsku referadu te se ona čuva u dosjeu studenta.

Ukoliko se stručna praksa obavlja u inozemstvu koriste se obrasci na engleskom jeziku prema gore navedenom hodogramu aktivnosti:

 1. Traineeship application
 2. Assessment criteria of student's work during traineeship
 3. Student's traineeship report
 4. Traineeship confirmation
 5. Traineeship evaluation

Studenti koji u okviru Erasmus+ programa obavljaju stručnu praksu kao obavezan i sastavni dio studijskog programa nakon odrađene stručne prakse dužni su ishoditi obrazac Traineeship evaluation. Navedeni obrazac sastavlja mentor stručne prakse u dogovoru sa studentom na temelju sljedeće odgovarajuće dokumentacije: Ugovora o provedbi stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships), Potvrde o obavljenoj stručnoj praksi (Traineeship Certificate) te Mjesečnih izvješća (Monthly report).