Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Upisi u više godine studija

Akademska godina 2019./2020. - upis u zimski semestar

Upisi u višu godinu preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2019./2020.  počinju u ponedjeljak, 8. srpnja 2019. godine i traju do srijede, 17. srpnja 2019. godine (ljetni upisni rok).

A: UPISU MOGU PRISTUPITI:

  1. studenti I. godine preddiplomskih i diplomskih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova (upis u II. godinu),
  2. studenti ll. godine preddiplomskih studija koji su u prethodnim akademskim godinama ostvarili minimalno 60 ECTS bodova iz prve godine (položeni svi ispiti l. godine) i 55 ECTS bodova iz druge godine studija (upis u lll. godinu),
  3. studenti koji trebaju upisati višu godinu studija ili ponavljanje godine, a nemaju namjeru izlaziti na ispitne rokove tijekom rujna,

U jesenskom upisnom roku (02.09. – 20.09.) upisivat će se studenti ponavljači i oni studenti koji će uvjete za upis u višu godinu studija steći na jesenskim ispitnim rokovima.

B: Upisi u zimski semestar preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2019./2020. traju od ponedjeljka, 8. srpnja 2019. do srijede, 17. srpnja 2019. između 9 i 12 sati te je do tada potrebno u referadu dostaviti dokumentaciju za upise.

C: Prije upisa potrebno je upoznati se s pravilima upisa koja propisuje Fakultet:

D: ŠKOLARINE I UPISNINA

Školarine

Prilikom upisa potrebno je priložiti potvrdu o uplati školarine (odnosi se na pristupnike koji imaju obvezu plaćanja školarine)

Školarina se plaća na IBAN Fakulteta: HR1823600001101221840
Model plaćanja: HR00
Poziv na broj primatelja: OIB (pristupnika)
Opis plaćanja: Školarina/godina studija/rata, Ime i prezime pristupnika 0-29-105

primjer: Uplatnica za školarinu

Upisnina

Prilikom upisa svi pristupnici imaju obvezu uplatiti upisninu u iznosu od 300,00 kn.

Upisnina se plaća na IBAN Fakulteta: HR1823600001101221840
Model plaćanja: HR00
Poziv na broj primatelja: OIB (pristupnika)
Opis plaćanja: Upisnina za I. godinu,Ime i prezime pristupnika 0-29-105

primjer: Uplatnica za upisninu

Postupak upisa

(odvija se u dva koraka)

  1. korak: Upis predmeta putem aplikacije STUDOMAT
  2. korak: Predaja dokumenata u studentskoj referadi

1. Upis predmeta putem aplikacije Studomat

Obavlja ga sam student na vlastitom računalu ili na Studomatu (u predvorju V. i VI. paviljona)

  • Provjeriti u aplikaciji Studomat jesu li evidentirani svi položeni ispiti. U slučaju neevidentiranih ocjena, obratite se predmetnom nastavniku.
  • PRIJE UPISA PREDMETA - ispisati prijepis ocjena sa Studomata i vlastoručno ga potpisati. Ispis je moguć samo na Studomatima na Fakultetu. Na Studomatu odaberite prijepis ocjena za bolonjske studije/ svrha prijepisa je upis u semestar (posljednja svrha na listi za prijepis).
  • IZVRŠITI UPIS PREDMETA (Opis predmeta svih studija: Preddiplomski studij i Diplomski studij)

Upisuju se samo predmeti zimskog semestra.

Izvedbeni plan nastave za akademsku godinuPreddiplomski studij i Diplomski studij

Upute za upis preko Studomata možete naći na stranicama ISVU upute

U slučaju problema s aplikacijom Studomat javiti se na mail isvu@agr.hr ili u studentsku referadu referada@agr.hr

2. Predaja dokumenata u studentskoj referadi

Po obavljenom upisu na Studomatu, studenti su obvezni najkasnije do 17. srpnja 2019. do 12:00 doći u studentsku referadu i donijeti:

  • Prijepis ocjena ispisan sa Studomata (vlastoručno potpisan)
  • Studenti koji imaju indeks ostavljaju i indeks

Navedeni dokumenti ostavljaju se u referadi radi završetka upisa u cijelosti te upisa predmeta (tiskanje naljepnice) i ovjere indeksa studenata koji još imaju indeks.