Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Upisi u više godine studija

Akademska godina 2018./2019. - upis u ljetni semestar

A: UPISU MORAJU PRISTUPITI svi studenti (uključuje i apsolvente)

Upis je bez preduvjeta - NE ODGAĐATI UPIS!

B: Upisi u ljetni semestar preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2018./2019. traju od ponedjeljka, 4. veljače 2019. do srijede, 20. veljače 2019. između 9 i 12 sati te je do tada potrebno u referadu dostaviti dokumentaciju za upise.

Pri upisu u ljetni semestar studenti ne plaćaju upisninu.

Studenti koji će molbom zatražiti upis nakon tog datuma obvezni su platiti dvostruki iznos upisnine (600 kuna).
Naknadni upis moguć je zaključno do petka, 01.03.2019.

C: Prije upisa potrebno je upoznati se s pravilima upisa koja propisuje Fakultet:

Postupak upisa

(odvija se u dva koraka)

  1. korak: Upis predmeta putem aplikacije STUDOMAT
  2. korak: Predaja dokumenata u studentskoj referadi

1. Upis predmeta putem aplikacije Studomat

Obavlja ga sam student na vlastitom računalu ili na Studomatu (u predvorju V. i VI. paviljona)

  • Provjeriti u aplikaciji Studomat jesu li evidentirani svi položeni ispiti. U slučaju neevidentiranih ocjena, obratite se predmetnom nastavniku.
  • Za upis u 6. semestar potrebno je imati prijavljenu temu završnog rada
  • Ispisati prijepis ocjena sa Studomata i vlastoručno ga potpisati. Ispis je moguć samo na Studomatima na Fakultetu. Na Studomatu odaberite prijepis ocjena za bolonjske studije/ svrha prijepisa je upis u semestar (posljednja svrha na listi za prijepis).
  • IZVRŠITI UPIS PREDMETA (Opis predmeta svih studija: Preddiplomski studij i Diplomski studij)

Upisuju se samo predmeti ljetnog semestra.

Izvedbeni plan nastave za akademsku godinuPreddiplomski studij i Diplomski studij

NAPOMENA: Uz popis obveznih i izbornih predmeta, na nekim studijskim programima navedeno je koliko se ECTS bodova mora upisati iz pojedine grupe izbornih predmeta. Na studijima  Bs Zaštita bilja, Bs i Ms Krajobrazna arhitektura te Ms Proizvodnja i prerada mlijeka definirani su i posebni preduvjeti (odslušani ili položeni određeni  predmet iz prethodne godine) za upis nekih predmeta (u dodatnoj tablici ispod izvedbenog plana nastave studija).

Upute za upis preko Studomata možete naći na stranicama ISVU upute

U slučaju problema s aplikacijom Studomat javiti se na mail isvu@agr.hr ili u studentsku referadu referada@agr.hr

2. Predaja dokumenata u studentskoj referadi

Po obavljenom upisu na Studomatu, studenti su obvezni najkasnije do 20. veljače 2019. do 12:00 doći u studentsku referadu i donijeti:

  • Prijepis ocjena ispisan sa Studomata (vlastoručno potpisan)
  • Studenti koji imaju indeks ostavljaju i indeks (NIJE POTREBNO UPISIVATI  PREDMETE U INDEKS)

Navedeni dokumenti ostavljaju se u referadi radi završetka upisa u cijelosti te upisa predmeta (tiskanje naljepnice) i ovjere indeksa studenata koji još imaju indeks.