Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Upisi u više godine studija

Akademska godina 2016./2017. - ljetni upisni rok

A: UPISU MORAJU PRISTUPITI svi studenti viših godina preddiplomskih i diplomskih studija te studenti prve godine preddiplomskog i diplomskog studija Krajobrazna arhitektura

UPISU NE MORAJU PRISTUPITI ostali studenti prve godine preddiplomskog i diplomskog studija te apsolventi.

B: Upisi u ljetni semestar preddiplomskih i diplomskih studija akademske godine 2016./2017. traju

od srijede, 1. veljače 2017. do petka, 24. veljače 2017. između 9 i 12 sati te je do tada potrebno u referadu dostaviti dokumentaciju za upise.

Pri upisu u ljetni semestar studenti ne plaćaju upisninu.

Studenti koji će molbom zatražiti upis nakon tog datuma obvezni su platiti dvostruki iznos upisnine (600 kuna)

Naknadni upis moguć je zaključno s petkom, 03.03.2017.

Upis je bez preduvjeta - NE ODGAĐATI UPIS!

C: Prije upisa potrebno je upoznati se s pravilima upisa u akademsku godinu koja propisuje Fakultet:

Postupak upisa

(odvija se u dva koraka)

  1. korak: Upis predmeta putem aplikacije STUDOMAT
  2. korak: Predaja dokumenata u studentskoj referadi

1. Upis predmeta putem aplikacije Studomat

Obavlja ga sam student na vlastitom računalu, na računalima u dvorani V/2 koja će biti dostupna za vrijeme upisa ili na Studomatu (u predvorju V. paviljona)

  • Provjeriti u aplikaciji Studomat jesu li evidentirani svi položeni ispiti. U slučaju neevidentiranih ocjena, obratite se predmetnom nastavniku.
  • Za upis u 6. semestar potrebno je imati prijavljenu temu završnog rada
  • Ispisati prijepis ocjena sa Studomata i vlastoručno ga potpisati. Ispis je moguć samo na Studomatima na Fakultetu. Na Studomatu odaberite prijepis ocjena za bolonjske studije/ svrha prijepisa je upis u semestar (posljednja svrha na listi za prijepis).
  • Provjeriti jesu li u indeksu evidentirani svi potpisi o izvršenim obvezama.
  • IZVRŠITI UPIS PREDMETA

Upisuju se samo predmeti ljetnog semestra.

Izvedbeni plan nastave za akademsku godinuPreddiplomski studij i Diplomski studij

NAPOMENA: Uz popis obveznih i izbornih predmeta, na nekim studijskim programima navedeno je koliko se ECTS bodova mora upisati iz pojedine grupe izbornih predmeta. Na studijima  Bs Zaštita bilja, Bs i Ms Krajobrazna arhitektura te Ms Proizvodnja i prerada mlijeka definirani su i posebni preduvjeti (odslušani ili položeni određeni  predmet iz prethodne godine) za upis nekih predmeta (u dodatnoj tablici ispod izvedbenog plana nastave studija).

Pri upisu izbornih predmeta treba također voditi računa o mogućem preklapanju nastave na predmeta. Okvirni raspored nastave podložan manjim promjenama: raspored nastave

Upute za upis preko Studomata možete naći na stranicama ISVU upute

U slučaju problema s aplikacijom Studomat javiti se na mail isvu@agr.hr ili u studentsku referadu referada@agr.hr

 

2. Predaja dokumenata u studentskoj referadi

Po obavljenom upisu na Studomatu, studenti su dužni najkasnije do 24. veljače 2017. do 12:00 doći u studentsku referadu i donijeti:

  • Indeks (NE UPISIVATI PREDMETE U INDEKS)
  • Prijepis ocjena ispisan sa Studomata (vlastoručno potpisan)

U referadi se ostavljaju svi gore navedeni dokumenti radi upisa predmeta (tiskanje naljepnice), ovjere indeksa, odnosno završetka upisa u cijelosti.