Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Završni rad

Hodogram aktivnosti pri izradi završnog rada

Uputama o načinu prijave, izrade i ocjene završnog rada (pdf) rada detaljno je opisan postupak od odabira teme do obrane i ocjene završnog rada te su studenti obavezni iste detaljno proučiti.

Ukratko, utvrđen je sljedeći hodogram aktivnosti:

  1. Studenti moraju odabrati temu i mentora završnog rada do kraja zimskog semestra koji prethodi upisu studenta u 6. semestar preddiplomskog studija. Teme se biraju iz popisa tema koje objavljuje voditelj studija (na oglasnoj ploči i putem mrežnih stranica). Student može predmetnom nastavniku samostalno predložiti temu završnog rada koju nastavnik također treba dostaviti vijeću studija.
  2. Student provjerava kod mentora čiju temu želi odabrati, je li ista još raspoloživa te ukoliko je, mentor piše Suglasnost o prihvaćanju mentorstva i teme završnog rada, koju supotpisuju mentor, student i voditelj studija. Obrazac Suglasnosti ispunjava mentor u aplikaciji Evidencija nastave i raspored na poveznici https://nastava.agr.hr/ .
  3. Kao preduvjet za upis završnog rada u 6. semestru preddiplomskog studija, student je obvezan Suglasnost dostaviti u referadu putem pisarnice najkasnije do kraja zimskog semestra.
  4. Tijekom 6. semestra student u dogovoru s mentorom piše završni rad. Mentor svaki tjedan održava konzultacije prema rasporedu. Studenti su obavezni dolaziti na konzultacije (minimalno tri puta tijekom semestra) na kojima prezentiraju napredak u izradi rada te dobivaju potrebnu pomoć i upute od mentora.
  5. Student je dužan predati uređenu verziju završnog rada (u elektroničkom obliku) mentoru, najkasnije do kraja 12. tjedna ljetnog semestra.
  6. Konačnu (ispravljenu) verziju završnog rada student je obavezan dostaviti mentoru putem pisarnice do kraja 15. tjedna ljetnog semestra ukoliko planira obranu završnog rada u ljetnom ispitnom roku ili do kraja ljetnog ispitnog roka za obranu završnog rada u jesenskom ispitnom roku.
  7. Student je obvezan javiti se u studentsku referadu najkasnije 15 dana prije planirane obrane završnog rada da bi se provjerilo je li stekao potrebne preduvjete za pristupanje obrani. Studentska referada o tome će izdati Potvrdu koju je student dužan dostaviti mentoru prije početka obrane.
  8. Obrana završnog rada održavat će se u unaprijed određenim terminima unutar ljetnog i jesenskog ispitnog roka, a raspored obrana predložit će voditelj studija u dogovoru sa studentima i mentorima završnih radova.

Teme završnih radova

Agrarna ekonomika

Agroekologija

Animalne znanosti

Biljne znanosti

Ekološka poljoprivreda

Hortikultura

Krajobrazna arhitektura

Poljoprivredna tehnika

Zaštita bilja

Obrane završnih radova
u ak. god. 2018./2019.

Ljetni ispitni rok:

  26.06.2019. - 28.06.2019.
  08.07.2019. - 12.07.2019.

Jesenski ispitni rok:

  26.08.2019. - 30.08.2019.
  09.09.2019. - 13.09.2019.