Studijski program

Agroturizam (143835)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 34
Seminar 8
Terenske vježbe 18
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ivo Grgić
prof. dr. sc. Marija Cerjak
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Magdalena Zrakić Sušac
doc. dr. sc. Željka Mesić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Magdalena Zrakić Sušac
doc. dr. sc. Željka Mesić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Konačna ocjena studenta izračunava se kao proporcionalni zbroj bodova. Slijed kod ispita je: pohađanje nastave, seminar, pismeni te po potrebi (za višu ocjenu, poteškoće kao što su disleksija, disgrafija i sl.) usmeni ispit.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ivo Grgić
prof. dr. sc. Ivo Grgić

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama turizma i specifičnostima agroturizma, razvojem agroturizma u svijetu i Hrvatskoj te mogućnostima razvoja tog oblika turizma. Studenti izrađuju samostalni rad u kojem će pokazati sposobnost primjene znanja stečenih tijekom nastave.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

U okviru predmeta studenti će steći znanja na temelju kojih će moći identificirati elemente poslovnog uspjeha u agroturizmu, samostalno organizirati terensko istraživanje vezano uz agroturizam te pokrenuti i voditi agroturističko gospodarstvo.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju rad sa samostalno odabranom temom u konzultaciji s nastavnicima na predmetu.
 • Terenske vježbe
  U sklopu vježbi znanja stečena za vrijeme predavanja i seminara moći će provjeriti u neposrednom kontaktu s nositeljima agroturizma te posjetiteljima agroturističkih gospodarstava.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti značaj turizma kao ekonomske djelatnosti Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Analizirati društveno-ekonomski značaj turizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati specifičnosti agroturizma u odnosu na ostale oblike turizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Utvrditi aktivnosti potrebne za uspješno vođenje agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati zakone koji se moraju poštivati kod vođenja agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Identificirati jake i slabe strane agroturističkog gospodarstva Sudjelovanje u raspravi na nastavi, pismeni ispit.
Izraditi i prezentirati samostalni rad o mogućnostima pokretanja agoturizma Sudjelovanje u raspravi na nastavi, radni zadaci, usmeni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, seminara i vježbi. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj modula. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja. Nakon završetka nastave ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađene s ECTS sustavom, pomoću pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave, grupna i pojedinačna analiza primjera agroturizma tijekom nastave u obliku radnih zadataka pojedinačno ili u grupi. Tijekom trajanja nastave aktivno sudjelovati u raspravama i postavljati pitanja na predavanjima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 70% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
34 102 3,4
Seminar i terenska prikaz 30% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 78 2,6
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Provjera znanja iz predavanja. Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi) Osim opravdanih razloga.
Seminar i terenska prikaz Napisan i javno prezentiran seminar. Tijeom semestra. Opravdani razlog.

Tjedni plan nastave

 1. Osnove turizma, oblici ruralnog turizma P - Određenje pojmova u turizmu, nastanak i razvoj ruralnog turizma, oblici ruralnog turizma, uključujući agroturizam
 2. Specifičnosti agroturizma P - Specifičnosti agroturizma s primjerima
 3. Upravljanje i marketing u agroturizmu P - Osnovni elementi upravljanja i primjena marketinga u agroturizmu
 4. Pregled razvoja i stanja u agroturizmu u svijetu i EU P- Prikaz razvoja agroturizma, te pregled stanja u agroturizmu u svijetu s posebnim naglaskom na EU
 5. Agroturizam u Hrvatskoj P - Pregled razvoja i stanja u agroturizmu u Hrvatskoj
 6. Zakonska regulativa vezana uz agroturizam P - Pregled zakona i podzakonskih akata vezanih uz bavljenje agroturizmom
 7. Primjeri istraživanja u agroturizmu P - Dosadašnja istraživanja vezana uz ruralni turizam u Hrvatskoj (case study)
 8. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 9. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 10. Izrada seminara SZ - Samostalni rad studenata na izradi seminarskog rada
 11. Izrada seminara SZ - Samostalni rad studenata na izradi seminarskog rada
 12. Prezentacije studentskih radova SZ - Prezentacija seminarskih radova
 13. Prezentacije studentskih radova SZ - Prezentacija seminarskih radova
 14. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja
 15. Posjet agroturizmu T -   Terenska nastava – studija slučaja

Obvezna literatura

 1. Damir Demonja i Pavlo Ružić (2010.): Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima, Meridijani
 2. Grgić, I., Cerjak, Marija (2013). Agroturizam, Interna skripta

Preporučena literatura

 1. Agroturistički centar izvrsnosti Poljoprivredne škole, Zagreb, Urednica Berdik, Marica, Nakladnik: Poljoprivredna škola Zagreb, 2011.
 2. Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska and Frank Scrimgeour (2009.): Agritourism, Cabi International.
 3. Priručnik za bavljenje seoskim turizmom, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 2011.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ruralni turizam, Filozofski fakultet Zagreb, studij: Etnologija i kulturna antropologija
 • Rural Tourism: Planning and Principles, University of Alaska: Department of Alaska
 • Rural Tourism, Faculty of economics - University Of Pannonia
 • Rural Tourism, KLAIPĖDA UNIVERSITY, Bachelor Degree Programme: Recreation and Tourism
 • Rural toursim, Faculty of European studies and regional development, Slovak university of agriculture in Nitra
 • Ekonomika seoskog turizma, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet