Studijski program

Gljivarstvo (169201)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 38
Laboratorijske vježbe 10
Seminar 2
Terenske vježbe 10
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Ivan Širić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Ivan Širić
izv. prof. dr. sc. Ivica Kos
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Ivan Širić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Ivan Širić
doc. dr. sc. Ivan Širić

Opis predmeta

Gljivarstvo je ogromno područje rada, a obuhvaća proizvodnju hrane, tehnologiju prerade, farmaceutiku i očuvanje okoliša. Zbog toga je značajno upoznati studente što su gljive kao hrana i kako se proizvode saprofitske i mikorizne gljive. U svijetu se danas proizvode milijarde tona različitih gljiva, koje se velikim dijelom prerađuju, konzerviraju ili koriste kao sastojak u industriji prerade mesa, sirarstvu i u proizvodnji raznih gotovih jela. Gljive su nezaobilazne i u farmaceutskoj industriji, jer od ukupno proizvedenih antibiotika, antivirusnih i antikancerogenih tvari, droga itd. na gljive otpada veliki postotak. Danas je neophodno i voditi bitku za očuvanje okoliša, koji se pored industrijskog zagađenja, devastira svakodnevnom sječom šuma. Time se godinama zaustavlja prirodni život biljaka, životinja i gljiva. U tom smislu potrebno je upoznati studente sa tehnikom mikorizacije presadnica s raznim vrstama gljiva u cilju pošumljavanja. Za temeljito poznavanje područja gljivarstva studenti moraju upoznati morfologiju gljiva, sistematiku, načine razmnožavanja, proizvodnju kultura i micelija gljiva te čuvanje kultura zaustavljanjem životnih funkcija.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih morfoloških karakteristika, načina života i razmnožavanja gljiva. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja te vještine za organizaciju, provedbu i nadzor procesa uzgoja ili prerade gljiva uz stjecanje temeljnih znanja za neograničeno istraživanje.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Metodologija proizvodnje kultura i micelija gljiva te upoznavanje sa najbitnijim parametrima za uzgoj saprofitskih gljiva
 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar vezan za sistematsku podjelu, sindrome trovanja te proizvodnju i preradu gljiva. Skupine (2-3) studenta samostalno izrađuju i przentiraju seminare
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u dvije do tri grupe u cilju stjecanja znanja iz morfologije gljiva

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
iskazati osnovnu sistematsku podjelu gljiva (razred, red, porodica, rod, vrsta, podvrsta) Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
determinirati najopasnije smrtno otrovne vrste gljiva te utvrditi sindrome trovanja i mogućnosti liječenja Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
prepoznati važnost gljiva u ekosustavu (bioindikatori) obzirom na način života (paraziti, saprofiti, simbionti) Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
usporediti načine proizvodnje saprofitskih vrsta gljiva (Pleurotus ostreatus, Agaricus Campestris, Lentinus edodes) i simbiontskih (Tuber sp., Boletus sp.) vrsta gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
analizirati kritične točke u tehnološkom procesu te tehnologiju prerade gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Prepoznati i objasniti specifičnosti poljoprivrede kao primarne i biološke djelatnosti te učinke istih u ekonomici poljoprivredne proizvodnje Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit, seminarski rad
Prepoznati prikladne metode proizvodnje kultura i micelija gljiva s ciljem odabira najboljih sojeva, izraditi plan proizvodnje kultura i micelija gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Argumentirati važnost gljivarstva kao ekološke poljoprivrede u očuvanju biološke raznolikosti i njezin doprinos multifunkcionalnosti poljoprivrede Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Identificirati štetnike, vrste šteta i bolesti u uzgoju gljiva te opisati mjere suzbijanja istih Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti na predavanju i laboratoriju, Seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Organizirati i provoditi predavanja, vježbe i seminare. Pripremiti literaturne izvore za uĉenje Organizirati i provoditi radne zadatke, pripremu i obranu seminarskih radova, testove znanja i usmene ispite

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Izvršavanje radnih zadataka
Izrada i obrana seminarskog rada
Polaganje testova znanja i usmenog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 52 52 1,8
Radni zadatak - determinacija gljiva 10 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 18 0,6
Seminarski rad 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 30 1
Test znanja 1 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,3
Test znanja 2 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,3
UKUPNO 100% [(RZx10)+(Sx20)+(TZ1x35)+(TZ2x35)]/100 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) Evidencija nazočnosti studenata. Izostanci su dozvoljeni sukladno Pravilniku o studiranju Agronomskog fakulteta
Seminarski rad - priprema prezentacije Ocjenjuje se sadržaj rada, timski rad, analiza problema i zaključivanje te prezentacijske sposobnosti. Pisani dio rada 50%, izvedba prezentacije 50%. 14. i 15. tjedan
Test znanja 1 Obuhvaća prvi programski dio predmeta: Morfologije i sitematike gljiva. 7. tjedan
Test znanja 2 Obuhvaća drugi programski dio: trovanje gljivama i mogućnosti lječenja mikoriza te proizvodnja kutura micelija gljiva 15. tjedan
Završni ispit Obuhvaća ispitne cjeline predmeta (test znanja 1 i test znanja 2) iz kojih student nema pozitivnu ocjenu. Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Gljivarstvo – osnovni pojmovi u vezani za gljive, njihov način života te ishranu
 2. Morfologija gljiva – građa plodišta, klobuk, stručak, listići, cjevčice, velum partiale, velum universale
 3. Razmnožavanje gljiva – građa stanice, citoplazme, organele te rast primarnog i sekundarnog micelija (plazmogamija; dikarion)
 4. Sistematika gljiva – razvrstavanje gljiva na razrede (Myxomycetes, Phycomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes) – gljive iz porodice Hygrophoraceae
 5. Sistematika gljiva – razred Basidiomycetes, gljive iz porodice Tricholomataceae, Lentinaceae; Amaniteceae; Agaricaceae
 6. Sistematika gljiva – gljive iz porodice Entolomataceae; Coprinaceae; Strophariaceae; Cortinariaceae; Russulaceae
 7. Sistematika gljiva – gljive iz porodice Boletaceae; Polyporaceae; Cantharellaceae
 8. Sistematika gljiva – razred Ascomycetes, gljive iz porodice Eutuberaceae; Morchellaceae
 9. Trovanje gljivama (toksini gljiva) i mogućnosti liječenja
 10. Gljive i ekološke katastrofe - bioindikatorska svojstva gljiva
 11. Značaj uzgoja gljiva za prehranu i zaštitu okoliša
 12. Proizvodnja kultura i micelija gljiva - metode čuvanja kultura
 13. Simbiontske (mikorizne) gljiva – tipovi mikoriza i njihov značaj
 14. Uzgoj plemenite pečurke Agaricus bisporus
 15. Seminarski radovi

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije (Merlin sustav e-učenje)
 2. Božac R. (2002): Gljive, morfologija, sistematika, toksikologija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Novak B. (1997): Uzgoj jestivih i ljekovitih gljiva. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
 4. Božac R. (2006): Enciklopedija gljiva 1. Školska knjiga, Zagreb
 5. Božac R. (2008): Enciklopedija gljiva 2. Školska knjiga, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Montecchi A. & Sarasini M. (2000): Fungi Ipogei D'Europa. Associazione Micologica Bresadola, Trento
 2. Maria de Lourdes T. M. Polizeli, Mahendra Rai (2013): Fungal Enzymes. Amravati University, India.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Gljivarstvo, Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet
 • Biotehnologija viših gliv, Biotehniška fakulteta v Ljubljani