Studijski program

Osnove agrarne zoologije (26687)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 18
Laboratorijske vježbe 2
Vježbe u praktikumu 2
Seminar 4
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
Ivan Špelić, mag. ing. agr.
Tena Radočaj, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 74%
Dobar (3) 80%
Vrlo dobar (4) 88%
Izvrstan (5) 96%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović

Opis predmeta

Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja.
Sistematika i biologija životinja. Pregled svih koljena životinjskog carstva, uz poseban naglasak na ona značajna za agronomiju.
Mikroskopiranje.
Sekcija životinja.
Rad s preparatima u praktikumu.
Seminarski rad.
Terenske vježbe u konjičkom klubu, u prirodoslovnom muzeju te u zoološkom vrtu.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Osposobiti studente za dobro raspoznavanje životinjskih taksona kako bi uspješno mogli raditi sa životinjama i proučavati njihovu ulogu u kontaktima s čovjekom.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati i imenovati važnije taksone životinja Kolokvij, parcijalni ispit
Iskazati značaj evolucije i dokaze za nju Usmeni
Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa životinjama Usmeni
Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije i njihovu ulogu u poljoprivredi Parcijalni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje nastave prema rasporedu i u predviđenom broju sati. Vođenje evidencije o prisutnosti studenata u nastavi, uspješnosti studiranja i postignutim rezultatima. Preporuka udžbenika, priručnika i drugih oblika informacija koji su dostupni studentima. Održavanje ispita za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima. Održavanje konsultacija sa studentima u cilju savladavanja studijskog programa. Organiziranje terenske nastave za studente. Mentorstvo studentima pri izradi završnih radova.

Obaveze studenta

Ispunjavati nastavne i predispitne obaveze. Pohađati nastavu utvrđenu nastavnim planom i programom.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. Međuispit 44 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1,3
2. Međuispit 44 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1,3
Usmeni ispit 12 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 30 0,4
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kolokvij Prepoznati i imenovati važnije taksone životinja Do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Parcijalni ispit 1 Protozoa, Parazoa, Platodes, Cnidaria, Ctenophora, Aschelminthes, Nemertina, Mollusca, Oligomeria, Annelida, ostali Polymeria, Arachinda, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda Od 7. tjedna do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Parcijalni ispit 2 Chordonia, Anamnia, Reptilia, Aves, Mammalia Od 9. tjedna do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Usmeni ispit Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja Kroz ispitne rokove

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje.
 2. Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja.
 3. Protozoa, Parazoa, Platodes.
 4. Cnidaria, Ctenophora, Aschelminthes, Nemertina, Mollusca, Oligomeria.
 5. Annelida, ostali Polymeria, Arachinda, Crustacea.
 6. Myriapoda, Hexapoda.
 7. Chordonia, Anamnia.
 8. Reptilia, Aves.
 9. Mammalia.
 10. Mikroskopiranje i sekcija životinja.
 11. Rad s preparatima u praktikumu.
 12. Terenske vježbe u prirodoslovnom muzeju i zoološkom vrtu.
 13. Terenske vježbe u konjičkom klubu.
 14. Izrada seminara.
 15. Prezentacija seminara.

Obvezna literatura

 1. Treer, T., Tucak, Z. (2004.): Agrarna zoologija, Školska knjiga, Zagreb
 2. Treer, T., Odak, T., Piria, M. (2001.): Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja, Agronomski fakultet, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Oštrec, Lj. (1998.): Zoologija, Zrinski, Čakovec
 2. Matoničkin, I., Erben, R. (2004.): Opća zoologija, Školska knjiga, Zagreb
 3. Matoničkin, I.,Habdija, I., Primc-Habdija, B. (1998.): Beskralješnjaci I &amp; II, Školska knjiga, Zagreb
 4. Garms, H., Borm, L. (1981.): Fauna Evrope, Mladinska knjiga, Ljubljana
 5. Dorit, R. L., Walker, W. F., Barnes, R. D. (1991.): Zoology, Saunders College Publishing, Philadelphia

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Agricultural Zoology, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Zoology, University of Hohenheim, Germany
 • Zoologie, BOKU, Wien, Austria