Studijski program

Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi (26368)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 15
Auditorne vježbe 10
Seminar 5
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zoran Grgić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Vesna Očić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Vesna Očić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Zoran Grgić
prof. dr. sc. Zoran Grgić

Opis predmeta

Namjena modula je upoznati studente s osnovama teorije troškova, menadžmentom i ekonomikom poslovanja poslovnih sustava u agrobiznisu. Izučavat će se funkcije proizvodnje i troškova za potrebe temeljnog shvaćanja izrade, analitike i primjene kalkulacija u zasnivanju, poslovanju i povećanju poslovanja različitih poslovnih sustava u poljoprivredi s posebnim naglaskom na funkcioniranje istih u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Programski dijelovi (predmeti) modula su: teorija troškova, menadžment malih i srednjih poduzeća u poljoprivredi, troškovi i kalkulacije u poljoprivredi. Tijekom predavanja i vježbi će se obraditi osnovne postavke i specifičnosti troškova i kretanja troškova u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama i proizvodima u uvjetima različitih poslovnih sustava. Specifičnosti kalkulacija u obiteljskim gospodarstvima bit će obrađene na praktičnim primjerima različitih proizvodnji za različite kapacitete gospodarstva. Istaknut će se posebnosti povezivanja agrara i turizma u kalkulaciji dohotka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u pojedinim hrvatskim poljoprivrednim regijama. Prikazat će se elementi kalkulacija te metode i vrste kalkulacija sa specifičnostima poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Sa stajališta teorije troškova bit će obrađeni menadžment i ekonomika u agrobiznisu te ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja. Studenti će biti obučeni za samostalnu pripremu i obradu podataka potrebnih za izradu kalkulacija u bilinogojstvu, stočarstvu i preradi poljoprivrednih proizvoda te njihovu analitiku za potrebe menadžmenta poslovnih subjekata u poljoprivredi.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agrarna ekonomika (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Studenti će savladati osnovna znanja iz teorije troškova i ekonomike poslovanja potrebnih za samostalnu izradu kalkulacija troškova u poljoprivredi te kalkulaciju cijene koštanja i prodajne cijene pojedinih vrsta poljoprivredne proizvodnje. Cilj modula je i ovladavanje vještinama ocjena isplativosti proizvodnje u obiteljskim gospodarstvima i poljoprivrednim poduzećima.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  iz područja elemenata i izrade kalkulacija u agrobiznisu, vrsta i metoda kalkulacija, analize kalkulacija i ocjene isplativosti u agrobiznisu s primjerima te prikazom različitih vrsta kalkulacija. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Predavanja
 • Seminari
  vezani za prikupljanje podataka potrebnih za izradu samostalne kalkulacije te obradu podataka s ciljem dobivanja cijene koštanja i prodajne cijene te korištenje teorije troškova i kalkulacija u poslovnom planiranju i investicijama. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju kalkulaciju.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
nabrojiti vrste troškova, mjesta i nositelje troškova, Pismeni
identificirati kritične točke u kretanju troškova, Pismeni
objasniti strukturu kalkulacija, kretanje i proračune troškova, Pismeni
izračunati cijene koštanja pojedinih poljoprivrednih proizvodnji i Pismeni
odabrati odgovarajuće vrste i metode kalkulacije. Pismeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obaveze studenta

Sudjelovanje u nastavi

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja -završni pismeni ispit 55% do 24
24-27
28-32
33-37
38-40
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
15 30 1
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 5 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij 45% do 30
31-34
35-40
41-45
46-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij Kolokvij se izvodi u zadnjem tjednu održavanja nastave u terminu koji je predviđen za vježbe. Studenti na kolokviju dobivaju 5 zadatka, od kojih svaki nosi 10 bodova. Položeni kolokvij je uvjet za izlazak na završni pismeni ispit. Zadnje predavanje Tijekom redovitih ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. P: Trošak, utrošak, izdatak, rashod, gubitak, vrste troškova, mjesta i nositelji troškova
 2. P: Ovisnost troškova o promjenama iskorištenosti kapaciteta , kretanje i zone kretanja troškova
 3. P: Pojam i elementi kalkulacije, vrste i metode kalkulacije
 4. P: Kalkulacija dopunskog troška, kalkulacija cijene proizvodnje
 5. P: Kritične točke u poslovanju
 6. P: Poslovni rezultat
 7. P: Činitelji osnivanja i uspješnog poslovanja sustava u agrobiznisu
 8. P: Planiranje, financiranje i poslovanje na tržištu
 9. P: Izbor optimalne kombinacije činitelja proizvodnje, ekonomika u agrobiznisu
 10. P: Elementi kalkulacije u agrobiznisu po vrstama proizvodnje i proizvodima
 11. P: Obračunske kalkulacije i izračun prodajne cijene, prikaz kalkulacija prema podjeli troškova
 12. P: Odnos troškova i prihoda, maksimiziranje proizvodnog rezultata promjenama cijena i iskorištavanjem kapaciteta
 13. P: Odnos troškova i prihoda, maksimiziranje proizvodnog rezultata promjenama cijena i iskorištavanjem kapaciteta
 14. P: Izrada prethodnih i planskih kalkulacija
 15. P: Planiranje investicija i investicijske kalkulacije u pojedinim proizvodnjama

Obvezna literatura

 1. Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V. ( 2011): Troškovi i kalkulacije u agrobiznisu, interna skripta za studente
 2. Laurence, D. Hoffmann, Gerald L. Bradley (2000): Calculus for business, economics, and the social and life sciences, Boston, McGraw-Hill
 3. Ćejvanović, F., Cvijanović, D., Grgić, Z., Hodžić, K., Subić, J. (2010): Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Tuzli
 4. Ćejvanović, F., Hodžić, K., Grgić, Z., Subić, J., Zmaić, K., Vasiljević, Z., Plazibat, I., Šakić Bobić, B. (2016): Agrarna ekonomija, Beograd, Tuzla, Osijek, Zagreb, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Preporučena literatura

 1. Tipurić, D.,Grgić, Z. (1998): Povratak na hrvatske otoke, Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske
 2. Tipurić, D., Grgić, Z., Biloš, S. i sur. (2001): Panonija-Razvojne mogućnosti, Ministarstvo za javne radove, graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske
 3. Karić, M., Štefanić, I. (1999): Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 4. Santini, I. (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, d.o.o. Centar za ekonomski consulting, Zagreb
 5. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, prijevod A. Puljić i suradnici, Mate, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Principles of Agricultural Economics, University of Hohenheim