Studijski program

Računovodstvo u poljoprivredi (98089)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Auditorne vježbe 24
Seminar 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zoran Grgić
doc. dr. sc. Vesna Očić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Vesna Očić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Vesna Očić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 83%
Izvrstan (5) 95%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Vesna Očić
doc. dr. sc. Vesna Očić

Opis predmeta

Namjena modula je upoznati studente s računovodstvom i njegovim mjestom u poduzeću, kao i osnovnim računovodstvenim principima po kojima se rade financijski izvještaji. Programski dijelovi (predmeti) modula su: Računovodstvo i njegovo mjesto u poduzeću, financijsko računovodstvo, računovodstvo troškova, upravljačko računovodstvo, računovodstvena načela, jednostavno i dvojno knjigovodstvo, konta, imovina, dugovi i vlasnički kapital, bilanca, specifičnosti računovodstva u poljoprivredi (OPG, zadruga, obrt), analiza bilance, analiza financiranja i likvidnosti poduzeća, analiza poslovnog uspjeha, analiza sredstava u poduzeću, analiza fiksne i tekuće imovine, financijska analiza poslovanja, sustav poljoprivrednog računovodstva (FADN) u EU, sustav poljoprivrednog računovodstva u Hrvatskoj. Studenti će biti obučeni za knjiženje poslovnih promjena na T-računima, vođenje početnih i konačnih bilanci, računa dobiti i gubitka i ostalih financijskih izvješća, kao i tumačenje istih pomoću koraka horizontalne i vertikalne financijske analize.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Stjecanje osnovnih znanja iz računovodstva te posebnosti računovodstva u poljoprivrednim poslovnim sustavima, usvajanje osnovnih vještina analiza financijskih izvješća i ocjene boniteta poslovanja poslovnih sustava u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  iz područja jednostavnog i dvojnog knjigovodstva, knjiženja na T-računima (kontima), bilance i računa dobiti i gubitka, specifičnosti računovodstva kod različitih oblika organiziranja u poljoprivredi, te financijskoj analizi poslovanja. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Predavanja
 • Seminari
  vezani uz analizu financijskih izvještaja i ocjenu boniteta tvrtke na primjerima. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju kalkulaciju u grupama od 3-5 studenata.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
nabrojati vrste računovodstva sa specifičnostima svake od njih Pismeni
objasniti osnovne karakteristike jednostavnog i dvojnog sustava knjigovodstva Pismeni
imenovati poslovne knjige jednostavnog i dvojnog knjigovodstva Pismeni
grupirati račune (konta) Pismeni
demonstrirati knjiženje na T-računima (kontima) Pismeni
objasniti horizontalnu i vertikalnu financijsku analizu Pismeni
izračunati bonitet analiziranog poslovnog sustava. Pismeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obaveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja- završni pismeni ispit 70% do 23
24-27
28-32
33-37
38-40
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
54 120 4
Izrada seminara 30% do 11
12-13
14-16
17-18
19-20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Definicija računovodstva, podsustavi poduzeća i mjesto računovodstva, podjela računovodstva na financijsko, upravljačko i računovodstvo troškova sa specifičnostima svakog od njih
 2. Osnovne karakteristike jednostavnog i dvojnog knjigovodstva, metode i načela dvojnog knjigovodstva, poslovne knjige u dvojnom knjigovodstvu
 3. Definicija konta, podjela konta prema sadržaju, stupnju samostalnosti, složenosti poslovnih promjena, obliku
 4. Definicija i podjela imovine, dugova i vlasničkog kapitala, definicija i struktura bilance
 5. Bilančna načela, vrste bilance, bilančne promjene
 6. Posebnosti računovodstva koje se javljaju kod poljoprivredne proizvodnje organizirane kao obrt, zadruga ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 7. Revizija i analiza bilance, kvantitativna svojstva bilance, objekti analize bilance
 8. Zadaci analize financiranja, ispitivanje realnosti investiranja
 9. Analiza izvora financijski sredstava, analiza likvidnosti-definicija i zadaci
 10. Pojam poslovnog uspjeha, objektivni i subjektivni činitelji rezultata poslovanja
 11. Definicija fiksne i tekuće imovine, analiza strukture fiksne i tekuće imovine, analiza korištenja imovine, analiza statike i dinamike imovine
 12. Pojam, uloga i značaj financijske analize poslovanja, temeljni instrumenti i postupci poslovne analize
 13. Podloga za financijsku analizu, poredbeni financijski izvještaji, struktura izvještaja
 14. Pokazatelji financijske analize, sustavi ekonomsko-financijskih pokazatelja, primjer ocjene boniteta poslovanja
 15. Značajke FADN sustava, metodologija prikupljanja podataka, zbirni rezultati, mogućnosti primjene

Obvezna literatura

 1. Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V.( 2015): Osnove računovodstva, udžbenik za studente, Zagreb, 2015
 2. Alexander, D., Nobes, C. (2011): Financijsko računovodstvo, Pearson Education / Mate d.o.o.
 3. Žager, K., Tušek, B., Vašiček, V., Žager, L. (2008): Osnove računovodstva - Računovodstvo za neračunovođe, drugo izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
 4. Atrill, P., Mc Laney, E. (2002): Management Accounting for Decision Makers, Pearson Education
 5. Meigs, R.F., Meigs, W.B., (1999): Računovodstvo, Mate d.o.o., Zagreb

Preporučena literatura

 1. Atrill, P., McLaney, E. (2002): Management Accounting for Non-specialists, Pearson Education
 2. Horngren, C.T., Harrison, W.T. (2008): Financial Accounting Managerial, Pearson Education
 3. Van Horne, J.C.: Financijsko upravljanje i politika (financijski management), Mate, Zagreb, 1993
 4. Drury, C. (2004): Management and Cost Accounting, 6th edition,Thomson Learning

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Korporativno računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Accounting, University of Hohenheim