Studijski program

Tržište u agrobiznisu (185431)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R2
E-učenje R2
Sati nastave 60
Predavanja 30
Auditorne vježbe 10
Seminar 20
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Marija Cerjak
doc. dr. sc. Željka Mesić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Željka Mesić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Željka Mesić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marija Cerjak
prof. dr. sc. Marija Cerjak

Opis predmeta

Poznavanje tržišta je osnovni preduvjet za uspješno poslovanje. U ovom modulu će se iznijeti osnovni pojmovi o tržištu te specifičnosti tržišta u agrobiznisu. Studenti će biti upoznati s potrošačkim trendovima, kao i s najnovijim načinima označavanja proizvoda. Nadalje, bit će objašnjene svjetske i domaće tržišne institucije kao i prodajni kanali u području agrobiznisa te će se opisati vanjskotrgovinska razmjena u područja agrobiznisa.
Programski dijelovi modula su:
Uvod u teoriju tržišta
Tržišni trendovi u agrobiznisu
Prodajni kanali
Tržišne institucije
Izvori tržišnih informacija
Međunarodna tržišta i međunarodna razmjena u području agrobiznisa
Hrvatska tržišta u području agrobiznisa
Seminarski rad u sklopu koje studenti u grupama rade analizu tržišta odabranog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda.
Polaganje ispita se provodi preko seminarskog rada i usmenog ispita.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agrarna ekonomika (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih zakonitosti funkcioniranja tržišta te analizu pojedinih tržišta iz područja agrobiznisa.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
  Skupine (3-5 studenata) izrađuju pregled svjetskog i hrvatskog tržišta odabranog proizvoda.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti pojam tržišta i način njegovog funkcioniranja 1. kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
opisati specifičnosti tržišta iz područja agrobiznisa 1. kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
opisati trendove na međunarodnom tržištu iz područja agrobiznisa 1. kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
razlikovati osnovne tržišne oznake podrijetla i kvalitete 2.kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
opisati prodajne kanale, njihove prednosti i nedostatke, objasniti ulogu i značaj tržnih institucija 2.kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
prikupiti osnovne tržišne podatke i izraditi proizvodno-potrošnu bilancu 2.kolokvij, pismeni ispit, seminarski rad, usmeni ispit
izraditi jednostavnu analizu tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i auditornih vježbi
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispita

Obaveze studenta

Sudjelovanje na nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja-1 kolokvij 20% do 5
6 - 7
7 - 8
9 - 10
11
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 60 2
Usvojenost programskog sadržaja-2 kolokvij 20% do 5
6 - 7
7 - 8
9 - 10
11
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 60 2
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit ili 40% do 12
13 – 16
17 – 20
21 – 23
24 - 26
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
Seminarski rad 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 60 2
Završni usmeni ispit 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Pojam i definicija tržišta, vrste i funkcije tržišta, specifičnosti tržišta u agrobiznisu
 2. Analiza ponude i potražnje
 3. Regulativno-interventne mjere na području tržišta poljoprivrednih proizvoda
 4. Elastičnost
 5. Regionalni marketing, Tržišne oznake podrijetla i kvalitete
 6. Trendovi u prehrani i ponašanju pri potrošnji; Informiranje i zaštita potrošača
 7. Vrste prodajnih kanala; prednosti i nedostaci; odabir prodajnog kanala, Zadruge
 8. Domaće i inozemne tržišne institucije i organizacije, Zakonodavni okvir, Tržni redovi
 9. Statistički izvori podataka, TISUP
 10. Proizvodno – potrošne bilance
 11. Pregled međunarodnog tržišta u području agrobiznisa
 12. Vanjskotrgovinska razmjena poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i trendovi
 13. Pregled hrvatskog tržišta iz područja agrobiznisa
 14. Analiza odabranih tržišta proizvoda iz područja agrobiznisa
 15. Analiza odabranih tržišta proizvoda iz područja agrobiznisa

Obvezna literatura

 1. Kolega, A., Božić, M. (2001.): Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo, Zagreb
 2. Kolega, A., Kovačić, D. (1995.): Uspješna prodaja, Tržništvo, Zagreb
 3. Samuelson, Nordhaus (2007.): Ekonomija, MATE, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Gattermayer i sur. (1994.): Agrarvermarktung in Österreich, Service Facherlag
 2. Tracy, M. (1996.): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, Uvod u teoriju, praksu i politiku (prijevod izvornika “Food and Agriculture in a Market Economy – An Introduction to Theory, Practice and Policy)
 3. Grahovac, P. (1992.): Dugoročne tendencije u međunarodnoj razmjeni poljodjelskih proizvoda, Ekonomika poljoprivrede u suvremenoj Hrvatskoj I, (Zbornik radova), Ekonomski fakultet Zagreb
 4. Jurin, S., Šohinger, J. (1990.) Teorija tržišta i cijena, Globus, Zagreb
 5. Saccomandi, V. (1998.): Agricultural Market Economics, Van Gorcum, Assen, The Netherlands

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Economia agroalimentare, Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economi
 • Agrarmärkte, BOKU, Wien, Austria