Studijski program

Uvod u mikroekonomiju (169199)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 60
Predavanja 35
Auditorne vježbe 10
Seminar 15
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač seminara
Tajana Čop, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić

Opis predmeta

Namjena modula je upoznati studente s osnovnim ekonomskim pojmovima (što je mikroekonomija, značaj i povijest razvoja mikroagroekonomike), teoretskim aspektima mikroekonomije i tržišne ekonomije. Izučavati će se osnove tržišnog sustava (funkcioniranje tržišta, ravnoteža na tržištu, elastičnost, tržište i država) kako bi studenti mogli opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje. Tijekom predavanja i vježbi će se obraditi osnovne postavke tržišne strukture i određivanja cijena (tržišna ravnoteža i određivanje cijene i količine u osnovnim tržišnim strukturama). Proizvodnja i troškovi proizvodnje bit će obrađeni na praktičnim primjerima različitih proizvodnji za različite kapacitete gospodarstva kako bi studenti mogli definirati temeljne pojmove proizvodnje i razlikovati pojedine troškove proizvodnje. Programski dijelovi (predmeti) modula su: uvod u mikroekonomiju, osnove teorije poduzeća, tržište, teorija proizvodnje, pojam i vrste troškova, ekonomika poslovanja, uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja, investicije u poljoprivredi. Studenti će biti obučeni za samostalnu pripremu i obradu podataka potrebnih za analizu poslovanja poduzetnika, maksimizaciju profita i određivanje optimalne razine proizvodnje primjenom marginalne analize.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih mikroekonomskih pojmova i zakona te osnovnih čimbenika koji utječu na kretanje ponude i potražnje (funkcioniranje tržišta; ravnoteža na tržištu; elastičnost), kao i odabir modela proizvodnje i odgovarajućih vrsta troškova. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz osnova mikroekonomije koja su temelj za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Vezane za analizu poslovanja, izradu kalkulacije, određivanje optimalne razine proizvodnje, vertikalnu analizu i njezinu primjenu u usporedbi poslovanja srodnih subjekata. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Predavanja
  Programski dijelovi koji se obrađuju kroz predavanja su: uvod u mikroekonomiju, osnove teorije poduzeća, tržište, teorija proizvodnje, pojam i vrste troškova, ekonomika poslovanja, uspješnost i mjerila uspješnosti poslovanja, investicije u poljoprivredi.
 • Seminari
  Vezani za teme obrađene tijekom nastave, ali sa konkretnim primjerima. Neke od tema seminara su: Proizvodnja i prinosi najvažnijih ratarskih kultura u Hrvatskoj; Uloga investicija u agrobiznisu; Oblici poslovnog organiziranja u poljoprivredi; Utjecaj zakona opadajućih prinosa na dohodak u poljoprivredi; Posebnosti kreditiranja projekata u poljoprivredi. Stjecanje vještina studenata u samostalnoj izradi i prezentiranju rada.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Pravilno interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove Pismeni
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje Pismeni
Definirati i interpretirati temeljne pojmove proizvodnje Pismeni
Razlikovati pojedine troškove proizvodnje Pismeni
Odabrati ekonomske pokazatelje za ocjenu poslovnog uspjeha Pismeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obaveze studenta

Sudjelovanje u nastavi i izlaganje seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 55% do 38
38-44
45-49
50-55
56-63
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
35 90 3
Aktivnost na seminarskoj nastavi 0% 15 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave – kolokvij 45% do 30
30-35
36-40
41-45
46-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P: Osnovni ekonomski pojmovi i teoretski aspekti mikroekonomije.
 2. P: Tržišna ekonomija, osnove tržišnog sustava, osnove ponude i potražnje.
 3. P: Ponuda i potražnja u mikroekonomskom smislu, necjenovni čimbenici promjene ponude i potražnje
 4. P: Opća ravnoteža i ekonomska efikasnost. A: Tržišna ravnoteža i učinci promjene ponude i potražnje na tržišnu cijenu.
 5. P: Osnove tržišnog sustava. Oblici nesavršene konkurencije. A: Primjeri nastanka suviška i manjka dobara na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
 6. P: Elastičnost ponude i potražnje. Utjecaj cjenovne elastičnosti na dohodak proizvođača u poljoprivredi.
 7. P: Potražnja i ponašanje potrošača. Krivulje ukupne i granične korisnosti na primjeru prehrane stanovništva. Nastanak potrošačeve ravnoteže kombinacijom krivulja indiferencije i budžetskog pravca.
 8. P: Funkcija proizvodnje, najvažniji zakoni proizvodnje, proizvodnja s više varijabilnih inputa, konstantni, rastući i padajući prinosi na opseg s posljedicama na dohotke u poljoprivredi.
 9. P: Prihodi i troškovi poslovanja, optimalna razina proizvodnje. A: Izračun prosječnog i graničnog proizvoda, ukupnih prihoda i troškova, primjeri kalkulacija u poljoprivredi.
 10. P: Temeljna financijska izvješća. A: Primjer bilance i računa dobiti i gubitka poslovnog subjekta u agrobiznisu.
 11. P: Horizontalna financijska analiza. A: Izračun osnovnih pokazatelja financijske analize.
 12. P: Investicije i tržište kapitala, osnovni pokazatelji uspješnosti poslovanja. A: Vertikalna i investicijska analiza. Seminarska nastava
 13. Seminarska nastava
 14. Seminarska nastava
 15. Seminarska nastava

Obvezna literatura

 1. Par, V.; Šakić Bobić, B. (2016): Uvod u mikroekonomiju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Samuelson, P., Nordhaus, W. D. (1999): Ekonomija, Mate d.o.o., Zagreb
 3. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2005): Mikroekonomija, peto izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

Preporučena literatura

 1. Babić, M. (1997): Mikroekonomska analiza, Mate d. o. o., Zagreb
 2. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, Mate d.o.o., Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Introduction to Microeconomics University of Vienna and Institute for Advanced Studies Vienna
 • Introduction to Microeconomics, University of Nottingham, UK
 • Introduction to Microeconomics University of Georgia