Studijski program

Vinogradarstvo 2 (143857)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 24
Seminar 6
Terenske vježbe 30
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Bernard Kozina
izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Izvođač vježbi
Marina Anić, mag. ing. agr.
dr. sc. Mirela Osrečak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70
Dobar (3) 71-80
Vrlo dobar (4) 81-90
Izvrstan (5) 91-100
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad
Program modula u dijelu terenskih vježbi, laboratorija i nastave u praktikumu u cijelosti se izvodi na prostorima VV pokušališta Jazbina. Obzirom na vremenske (ne)prilike, raspored održavanja pojedinih oblika nastave podložan je promjenama i dogovara se sa studentima.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Bernard Kozina
prof. dr. sc. Bernard Kozina

Opis predmeta

Modul Vinogradarstvo 2 daje temeljna znanja o izboru i valorizaciji vinogradarskog položaja s osvrtom na sve bitne čimbenike proizvodnog prostora. Studente uči o pripremnim radovima prilikom podizanja vinograda - izbor kultivara i lozne podloge, priprema terena, obrada tla, planiranje proizvodnog prostora, sadnja i njega mladog vinograda te armatura u vinogradu. Daje teoretske i praktične osnove rezidbe vinove loze, kao funkcije u formiranju i održavanju uzgojnog oblika i njegov utjecaj na procese i dinamiku dozrijevanja grožđa. Modul obuhvaća teoretske postavke gnojidbe vinograda i ishrane vinove loze te objašnjava ulogu pojedinih elemenata u fiziologiji vinove loze. Detaljno se prolaze različiti sustavi uzdržavanja tla i njihov utjecaj na kakvoću grožđa. Posebni naglasak daje se fiziološkim procesima dozrijevanja grožđa, utjecaju vanjskih i unutarnjih čimbenika na dinamiku dozrijevanja, stupnjevima zrelosti grožđa te određivanju roka berbe.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agrarna ekonomika (izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)

Opće kompetencije

Stjecanje temeljnih znanja i vještina o mogućnostima te načinu podizanja proizvodnih nasada, kao i o sustavima uzgoja i tehnološkim linijama vinogradarske proizvodnje

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminarski radovi studenata na zadane teme, odnosno problematiku pojedinih područja tehnologije proizvodnje grožđa
 • Terenske vježbe
  Praktične vježbe na pokušalištu Jazbina

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati i razumijeti procese projektiranja vinograda- izbor položaja i tla, kultivara i lozne podloge, meliorativne obrade i gnojidbe, pripremnih radova za sadnju Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Demonstrirati znanje o rezu u zrelo i zelenoj rezidbi Pohađanje vježbi
Objasniti cilj i značaj gnojidbe na proces dozrijevanja i kakvoću grožđa te ulogu mikro i makroelemenata u ishrani loze Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Opisati različite načine obrade tla te utjecaj sustava uzdržavanja tla na rast, razvoj i rodnost vinove loze Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Utvrditi optimalnu zrelost grožđa i osnovne pokazatelje kakvoće mošta Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Identificirati fiziološke procese dozrijevanja grožđa te utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na dinamiku dozrijevanja Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Argumentirati mišljenje o prednostima i nedostacima strojne berbe grožđa Aktivno sudjelovanje na predavanjima, pohađanje vježbi, završni ispit
Pripremiti i prezentirati seminarski rad na određenu temu u suradnji sa ostalim studentima Seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija i usmenih ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit 90% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 102 3,4
Seminarski rad 10 % 6 24 0,8
Predavanja+vježbe 54 54 1,8
Ukupno 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usmeni ispit Redovni ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 2. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 3. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 4. Projektiranje i podizanje vinogada- P, S
 5. Projektiranje i podizanje vinogada- P, T
 6. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 7. Projektiranje i podizanje vinogada- S
 8. Gnojidba vinograda i ishrana vinove loze- P, T
 9. Gnojidba vinograda i ishrana vinove loze- P, T
 10. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradu i navodnjavanje vinove loze- P, T
 11. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradu i navodnjavanje vinove loze- P, T
 12. Uzgojni oblici, sustavi uzgoja i rezidba vinove loze- P, T
 13. Berba grožđa, P, T
 14. Berba grožđa- T
 15. Berba grožđa- T

Obvezna literatura

 1. Burić, D.P., (1979): Vinogradarstvo I i II, Radnički univerzitet, R. Ćirpanov, Novi Sad
 2. Licul, R., Premužić, D., (1993): Praktično vinogradarstvo i vinarstvo, Nakladni zavod Znanje, Zagreb
 3. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Mullins, M.G., Bouquet, A., Williams, L.E., (1996): Biology of the grapevine, Cambridge, University press, USA