Studijski program

Zakonodavstvo u agrobiznisu (156987)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 40
Seminar 20
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ramona Franić
doc. dr. sc. Ornella Mikuš
Izvođač seminara
dr. sc. Mateja Jež Rogelj
dr. sc. Tihana Kovačićek
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 90%
Uvjeti za dobivanje potpisa
ostvareno najmanje 3 ECTS boda tijekom semestra
potrebna 3 ECTS boda tijekom semestra mogu se ostvariti redovnim pohađanjem nastave i aktivnim sudjelovanjem u raspravama (1 ECTS), položenim bar jednim parcijalnim ispitom (1 ECTS) i pripremljenim i prezentiranim seminarskim radom (1 ECTS). Moguće je 1 ECTS bod nadoknaditi izradom samostalnog zadatka.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ramona Franić
prof. dr. sc. Ramona Franić

Opis predmeta

Cilj modula je upoznati studente s legislativom u agro-poduzetništvu, koje će završenom prvostupniku omogućiti nužna znanja za obavljanje poslovnih aktivnosti, u vođenju poljoprivrednog gospodarstva te radu u pravnim i stručnim službama agrobiznisa.
Programski dijelovi modula su:
- Uvod u hrvatsko zakonodavstvo
- Zakonski okvir Zajedničke poljoprivredne politike EU
- Hrvatsko poljoprivredno zakonodavstvo
- Seminarska nastava
Polaganje ispita se vrši preko seminara, dvaju parcijalnih ispita znanja i usmenog ispita

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agrarna ekonomika (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Poznavanje legislative u agrobiznisu i njena primjena u obavljanju poslovnih aktivnosti, samostalnom poduzetništvu, upravnim i stručnim službama. Analitičnost, kritičko mišljenje, sposobnost rada u timu, samostalnost u interpretaciji zakonskih propisa.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastavnik izlaže gradivo uz korištenje Power Point prezentacija, a studenti aktivno sudjeluju u raspravama, za koje se pripremaju na samom satu, korištenjem ostalih radnih materijala.
 • Seminari
  grupni – dvoje do troje studenata, odabire se jedna od ponuđenih tema i svaki student/studentica usmeno prezentira dio teme koju je s grupom obradio/obradila.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti općeniti pojam i svrhu zakona i zakonodavstva, rasprava na predavanjima, seminarski rad, prvi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
opisati obilježja, značenje i značaj hrvatskog ustava, rasprava na predavanjima, seminarski rad, prvi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
identificirati najvažnije zakonske propise u hrvatskom agrobiznisu i pojasniti njihov sadržaj i primjenu, rasprava na predavanjima, seminarski rad, prvi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
prepoznati i pojasniti najvažnije zakonske propise Zajedničke poljoprivredne politike EU, rasprava na predavanjima, seminarski rad, drugi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
istražiti i objasniti obilježja međunarodnih organizacija, ugovora i poslovnih propisa u međunarodnom poslovanju u agrobiznisu i rasprava na predavanjima, seminarski rad, drugi parcijalni pisani ispit, usmeni ispit
pripremiti seminarski rad u timu i argumentirano ga prezentirati. priprema i prezentacija seminarskih radova

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, organizacija seminarske nastave, održavanje konzultacija i pomoć pri izradi seminarskih radova; priprema i održavanje parcijalnih ispita i usmenih ispita.

Obaveze studenta

Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, izrada i javna obrana seminarskog rada, polaganje parcijalnih ispita i usmenog ispita. Studenti pišu seminarske radove u skupinama i provode jednostavna istraživanja na odabrane teme povezane s predavanjima. Na nastavi sudjeluju u rasrpavama i potiču se na argumentirano donošenje zaključaka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Nazočnost na nastavi i aktivno sudjelovanje u raspravama - 40 40 1
Usvojenost građe, analitičnost, prezentacijske i komunikacijske vještine: seminarski rad 25% 20 20 1
Usvojenost prvog dijela nastavne građe: parcijalni pisani ispit 1 25% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1
Usvojenost drugog dijela nastavne građe: parcijalni pisani ispit 2 25% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1
Usvojenost ukupne nastavne građe i popratnih kompetencija: završni usmeni ispit 25% - 30 2
Ukupno 100% 25% seminar 25% parcijalni ispit 1 25% parcijalni ispit 2 25% završni usmeni ispit 60 140 6
Usvojenost građe, analitičnost, prezentacijske i komunikacijske vještine: seminarski rad 25% 20 20 1
Samostalni zadatak - - 30 1
Usvojenost nastavne građe: cjeloviti završni pisani ispit 50% 61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 50 2
Usvojenost ukupne nastavne građe: završni usmeni ispit 25% 40 2
Ukupno 100% 25% seminarski rad 50% završni pisani ispit 25% završni usmeni ispit - 140 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nazočnost na nastavi i aktivno sudjelovanje u raspravama Aktivnim sudjelovanjem na nastavi i u raspravama potiču se argumentirano mišljenje, suradničko učenje i komunikacijske vještine. Aktivnost se evidentira. Nazočnost studenata na nastavi bilježi se na početku i na kraju bloka. Opravdati se može do 20% izostanaka, a u slučaju više izostanaka, student ne ostvaruje 1 ECTS. - Izrada samostalnog zadatka.
Usvojenost građe, analitičnost, prezentacijske i komunikacijske vještine: seminarski rad Seminarski rad zadužuje troje do petero studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad predaje se najkasnije tjedan dana prije izlaganja. Kvaliteta pisanog rada i ppt prezentacije ocjenjuje se prema tehničkoj izvedbi (struktura teksta, gramatička preciznost, logička struktura, utemeljenost činjenica, korišteni izvori, ažurnost podataka i informacija). Usmeno izlaganje se ocjenjuje prema dinamici, uvjerljivosti izlaganja i kvaliteti odgovora na pitanja nastavnika. Izlažu svi članovi skupine, čime dokazuju i svoje sudjelovanje u izradi. 7.-15. tjedan nastave Izrada samostalnog zadatka
Usvojenost prvog dijela nastavne građe: parcijalni pisani ispit 1 Sadržaj prvog parcijalnog ispita obuhvaća poglavlja općenito o zakonodavstvu u agrobiznisu, hrvatski Ustav i hrvatsko zakonodavstvo u agrobiznisu. 6. tjedan nastave Na redovitom roku u sklopu cjelovitog pisanog ispita.
Usvojenost drugog dijela nastavne građe: parcijalni pisani ispit 2 Drugi parcijalni ispit obuhvaća teme iz europskog poljoprivrednog zakonodavstva i propisa međunarodnih trgovinskih organizacija. 13. tjedan nastave Na redovitom roku u sklopu cjelovitog pisanog ispita.
Usvojenost ukupne nastavne građe i popratnih kompetencija: završni usmeni ispit Na usmenom ispitu postavljaju se tri pitanja iz cjelovitog sadržaja predmeta. Provjerava se činjenično znanje, razumijevanje, analiza i primjena teorijskog znanja u praksi te komunikacijske vještine i društvena odgovornost. Ispitni rokovi -
Usvojenost građe, analitičnost, prezentacijske i komunikacijske vještine: seminarski rad Ukoliko studenti nisu imali mogućnost seminarski rad predstaviti tijekom semestra, na završnom ispitu ga mogu nadoknaditi, potvrđujući svoje analitičke, komunikacijske i prezentacijske vještine. Ispitni rokovi -
Samostalni zadatak Student koji tijekom semestra nije ostvario minimalno tri (3) ECTS-a, jedan ECTS bod može ostvariti putem samostalnog istraživačkog zadatka. Ispitni rokovi -
Usvojenost nastavne građe: cjeloviti završni pisani ispit Ispitni rok
Usvojenost ukupne nastavne građe: završni usmeni ispit Na usmenom ispitu postavljaju se tri pitanja iz cjelovitog sadržaja predmeta. Provjerava se činjenično znanje, razumijevanje, analiza i primjena teorijskog znanja u praksi te komunikacijske vještine i društvena odgovornost. Dodatno se usmeno provjerava sadržaj seminarskog rada i samostalnog zadatka. Ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul, definicije. Ustav Republike Hrvatske. Zakon o poljoprivredi i zakonodavstvo u agrobiznisu: općenite postavke i objašnjenja pojmova.
 2. Uvod u seminarsku nastavu, predložak tema i pojašnjenje pravila pisanja seminarskog rada.
 3. Pregled i pojašnjenje zakona i uredbi ZPP EU po sektorima
 4. Zakonska podloga u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima; regionalne specifičnosti, međunarodne organizacije
 5. Pravni okvir djelovanja u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u Hrvatskoj
 6. Pregled najvažnijih zakona i podzakonskih propisa u poljoprivredi Hrvatske. Prilagodba nacionalnih zakona sustavu i legislativi EU
 7. Ugovor o prodaji, Ugovor o zakupu, Ugovor o koncesiji, Ugovor o zajmu, Skladišnica (ugovor o skladištenju), bankovni ugovori, vrijednosni papiri, mjenica i ček
 8. Obilježja ugovora o osiguranju usjeva i nasada. Obilježja ugovora o osiguranju stoke. Ponuda i ugovor o međunarodnom poslovanju, INCOTERMS (međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina. Poslovanje s robnim burzama, hedging, terminski ugovori, opcije i forwards ugovori
 9. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: Ustav RH, Zakon o poljoprivredi, Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
 10. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: Ustav RH, Zakon o poljoprivredi, Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
 11. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: zakonodavstvo u poljoprivredi RH
 12. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: zakonodavstvo u agrobiznisu RH
 13. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: zakoni i uredbe ZPP EU
 14. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: međunarodni ekonomski odnosi i međunarodne organizacije u poljoprivredi i agrobiznisu
 15. Studentske prezentacije odabranih tema i rasprave: međunarodni ekonomski odnosi i međunarodne organizacije u poljoprivredi i agrobiznisu

Obvezna literatura

 1. Par, V. (2011). Hrvatsko poljoprivredno zakonodavstvo. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Interna skripta. Dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/moduli/doc/74657_skripta_vp.pdf
 2. Franić, R. (2007./2008.). Materijali za pripremanje ispita i seminarskih radova. Modul: AG 1169 Zakonodavstvo u poljoprivredi. Programski dio: Pregled zakona i uredbi ZPP EU i Zakonska podloga u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/moduli/doc/74657_skripta_rf.pdf
 3. Žimbrek, T. i sur. (2002). Stanje poljoprivrede i ocjene mogućih promjena – objašnjenja uz Zakon o poljoprivredi Republike Hrvatske. Skripta. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.

Preporučena literatura

 1. Skupina autora (2003). Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. Izazovi ekonomske i pravne prilagodbe (Katarina Ott, ur.). Institut za javne financije i Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb
 2. Žimbrek T. i sur. (2003). Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu i seoska područja. Studija (voditelj. T. Žimbrek). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH, Zagreb.