Studijski program

Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu (26178)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Vježbe u praktikumu 12
Seminar 10
Terenske vježbe 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ramona Franić
izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan
Izvođač vježbi
dr. sc. Mateja Jež Rogelj
Izvođač seminara
dr. sc. Tihana Kovačićek
dr. sc. Mateja Jež Rogelj
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 905
Uvjeti za dobivanje potpisa
Ostvarena 3 ECTS boda tijekom semestra.
Redovito pohađanje nastave osigurava 1 ECTS bod.
Aktivnost u raspravama tijekom nastave i izrada domaćih zadaća osigurava 1 ECTS bod.
Pripremljen i prezentiran seminarski rad osigurava 1 ECTS bod.
Samostalni radni zadatak omogućuje nadoknadu 1 ECTS boda.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ramona Franić
prof. dr. sc. Ramona Franić

Opis predmeta

Slušanjem ovog predmeta student stječe specifična znanja i vještine o infrastrukturi i logističkom sustavu, njegovoj organizaciji i projektiranju u agrobiznisu.


Programski dijelovi modula su:
- Uvodna predavanja, organizacija i kriteriji evaluacije znanja studenata na modulu. Pojmovno i sadržajno definiranje infrastrukture i logistike
- Funkcije i podjela infrastrukture, gospodarska infrastruktura u agrobiznisu
- Elementi i metode makroekonomske optimizacije gospodarske infrastrukture i infrastrukturnih objekata u agrobiznisu
- Organizacijske mreže infrastrukture, projektiranje objekata infrastrukturne mreže u agrobiznisu
- Poslovna logistika i logističke strategije

Polaganje ispita se vrši preko seminara i parcijalnog ispita te po potrebi usmenog ispita.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Sposobnost samostalnog istraživanja i/ili timskog rada u analizama ekonomike infrastrukture u agrobiznisu. Ekonomski i društveno odgovorno predlaganje rješenja i strateških smjernica pri donošenju odluka o gospodarskoj infrastrukturi i logistiki u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastavnici organiziraju i izvode predavanja koristeći Power Point prezentacije i ostale radne materijale (tekstove, radne zadatke)
 • Seminari
  Seminar – ovisno o veličini grupe, dvoje do troje studenata odabire jednu od ponuđenih tema, zajednički pripremaju pisani rad i prezentaciju, a svaki član skupine usmeno izlaže dio seminarskog rada
 • Terenske vježbe
  Organiziraju se posjete poljoprivrednim gospodarstvima sa zadaćom upoznavanja infrastrukturnih objekata, njihove funkcionalnosti, analize troškova izgradnje i održavanja te rasprave o cjelokupnom kontektsu u kojemu se obavlja poljoprivredna djelatnost.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe obuhvaćaju računalne zadatke iz domene ekonomike infrastrukture u agrobiznisu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati obilježja infrastrukturnih objekata u agrobiznisu Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit
Obrazložiti utjecaj infrastrukturnih objekata na ekonomsku učinkovitost i dohodak poljoprivredne proizvodnje Rasprave na nastavi, radni zadaci, seminarski rad
Identificirati kritične elemente gospodarske infrastrukture u agrobiznisu s obzirom na specifičnost poljoprivrede, poljoprivrednih inputa i outputa Rasprave na nastavi, radni zadaci, seminarski rad
Izraditi projektni prijedlog lokacije i kapaciteta infrastrukturnog objekta u agrobiznisu, primjenom metoda za evaluaciju i optimizaciju Projektni zadatak, seminarski rad
Objasniti ulogu poslovne logistike u makroekonomskoj perspektivi Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit
Prepoznati logističke strategije, potrebu i načine njihove primjene u rješavanju ekonomskih problema u agrobiznisu Rasprave na nastavi, seminarski rad, pisani ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, pripremanje radnih materijala i održavanje konzultacija.
Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i evidencija njihove aktivnosti.
Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima.

Obaveze studenta

Prisustvo na nastavi, sudjelovanje u raspravama.
Izrada seminara i domaćih zadaća.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanja predavanja i vježbi 50 50 1
Aktivnost na nastavi 40 1
Seminarski rad 50% 10 40 2
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit 50% 18-21,9
22-24,9
25-27,9
28-30
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 2
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% pisani ispit Prosječna ocjena seminarskog rada i pisanog ispita 60 180 6
Samostalni zadatak - domaća zadaća 40 1
Seminarski rad 50% 50 2
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit 50% 18-21,9
22-24,9
23-27,9
28-30
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit 40 1
Ukupno 100% 50% seminarski rad 50% pisani ispit Prosječna ocjena seminarskog rada i pisanog ispita 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanja predavanja i vježbi Evidencija nazočnosti studenata na nastavi. Prati se sposobnost discipliniranog praćenja nastave. Izostanci se mogu opravdati sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Tijekom semestra. Samostalni zadatak ili usmeni ispit
Aktivnost na nastavi Sudjelovanje u raspravama, postavljanje pitanja, praćenje usvajanja činjenica i razumijevanje teorija, prezentacijskih i komunikacijskih vještina i timskog rada. Zapažena aktivnost bilježi se u studentskoj evidenciji. tijekom semestra Samostalni zadatak ili usmeni ispit
Seminarski rad Seminarsku temu na početku semestra zadužuju skupine od 3 do 5 studenata, ovisno o veličini studentske grupe. Pisani rad se predaje na pregled najmanje dva tjedna prije izlaganja, a korigirani prilikom izlaganja. 8. tjedan nastave -
Usvojenost nastavne građe: pisani ispit Sastoji se od 30 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa 15. tjedan nastave -
Samostalni zadatak - domaća zadaća Samostalni zadatak omogućuje studentima nadoknadu 1 ECTS boda koji nije ostvaren tijekom nastave, putem prijevoda stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganjem pred nastavnikom, prikazom članka ili knjige, pripremom projektne ideje i sl. Ispitni rok -
Seminarski rad U slučaju kada se seminarski rad iz opravdanih razloga ne može obraniti tijekom semestra, brani se na završnom usmenom ispitu. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: završni pisani ispit Završni pisani ispit jednak je pisanom ispitu tijekom semestra: 30 pitanja zatvorenog i otvorenog tipa kojima se obuhvaća cjelokupna nastavna građa. Ispitni rok -
Usvojenost nastavne građe: usmeni ispit Na završnom usmenom ispitu ostvaruje se 1 ECTS bod kao nadoknada ukoliko student nije ostvario minimalno 3 ECTS boda tijekom semestra. Uspjeh na ispitu može poslužiti kao korektivni faktor u konačnoj ocjeni. Ispitni rok -

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje, organizacija i kriteriji evaluacije znanja. Infrastrukturni objekti i njihova povezanost logističkim aktivnostima.
 2. Makroekonomsko značenje infrastrukture i makrogospodarska konkurentnost zemalja. Gospodarska i negospodarska infrastruktura pojedinih zemalja.
 3. Posebnosti gospodarske infrastrukture zbog specifičnosti poljoprivrede i poljoprivrednih inputa i outputa.
 4. Usitnjenost dijela agrarne strukture Hrvatske i prilagodba standardnih koncepata projektiranja i izgradnje infrastrukture i infrastrukturne mreže.
 5. Disperzija proizvodnje, raspoloživost rada, dostupnost cestovne, željezničke i riječne mreže. Komparativne prednosti lokacije.
 6. Metode za evaluaciju i optimizaciju lokacije infrastrukturnih objekata.
 7. Organizacijske mreže i organizacijska arhitektura.
 8. Lokacija i izgradnja hladnjače.
 9. Poslovna logistika u makroekonomskoj perspektivi. Konkurentske prednosti kroz logistiku.
 10. Logističke strategije; vrste organizacijskih strategija, funkcionalne strategije.
 11. Priroda opskrbnog menadžmenta, menadžment zaliha.
 12. Transportni menadžment, transportna učinkovitost, ekonomika mase i ekonomika dosega.
 13. Tipovi veletrgovina, oprema i logistika veletrgovina u agrobiznisu.
 14. Izračun optimalnog kapaciteta hladnjače za voće i povrće.
 15. Analiza logistike – studije slučaja.

Obvezna literatura

 1. Zelenika, R., Pavlić Skender, H. (2007). Upravljanje logističkim mrežama, Rijeka, Ekonomski fakultet u Rijeci
 2. Pašalić, Ž. (1984): Teorijske osnove infrastrukture. U: Infrastruktura i privredni razvoj (Rogošić, Ž., ur.), Split, str 7-85.
 3. Zekić, Z. (2000). Logistički menadžment. Glosa d.o.o. Rijeka
 4. Ljubaj, Tihana i Franić, Ramona (2013). Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu. Interna skripta. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (rukopis).

Preporučena literatura

 1. Fourie, J. (2006). Economic infrastructure: a review of definitions, theory and empirics. South African Journal of Economics, 74: 530–556.
 2. Čavrak, V. (2004) Makroekonomske implikacije izgradnje prometne infrastrukture u Hrvatskoj. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2(1): 1-14.
 3. Ivaković, Č. (1998). Transportna logistika u opskrbljivanju i upravljanju zalihama. Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje „Tehnika i logistika prometa“, Opatija, 27.-28.4.1998.