Studijski program

Međunarodno poslovanje u agrobiznisu (116605)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 35
Seminar 25
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Mario Njavro
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Mario Njavro
doc. dr. sc. Vesna Očić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 61-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Nazočnost na nastavi. Odrađene obveze tijekom semestra (predani i izračunati zadaci za vježbu, ispunjeni zadaci s Merlina-sustava za e-učenje.
Ocjenjivanje je provodi putem međuispita ili preko cjelovitog ispita, koji se sastoji od pismenog dijela i usmenog dijela ispita.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Mario Njavro
izv. prof. dr. sc. Mario Njavro

Opis predmeta

Uvodna razmatranja: pojam međunarodnog poslovanja, polazište međunarodnog poslovanja, subjekti u međunarodnom poslovanju, sudionici međunarodnog poslovnog povezivanja, izvori međunarodnog javnog prava. Međunarodne konvencije. Međunarodna trgovinska politika EU. Vanjska trgovina i vanjskotrgovinsko poslovanje; organizacija vanjske trgovine, poslovno-tehnička suradnja s inozemstvom, specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja u međunarodnoj razmjeni. Oblici prodaje roba i usluga u vanjskoj trgovini. Burze i burzovna prodaja u međunarodnom poslovanju. Međunarodne uzance, pravila i konvencije; Incoterms 1990, 2000 I-1990, 2000 II - 1990, 2000 III. Poslovni rizici i osiguranje od rizika.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje međunarodnog poslovanja, analiziranja promjena globalnog poslovnog okruženja. Kroz teorijska znanja studente priprema za suočavanje s poslovnom kompleksnošću i rješavanje problema na dinamičnom globalnom tržištu. Savladavši suvremene teorije međunarodnog poslovanja, moći će potražiti najprimjerenije načine međunarodnog poslovanja u uvjetima globalizacije.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Vezan za podršku ruralnom razvitku iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvitak (EAFRD); zakonsku podlogu u vanjskoj trgovini Europske unije; sporazum o poljoprivredi u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO); burze i burzovna prodaja u međunarodnom poslovanju; međunarodne uzance, pravila i konvencije; burze i aukcije poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Sposobnost razumijevanja i metodološkog analiziranja promjena globalnog poslovnog okruženja. pismeni i usmen ispit.
Sposobnost prognoziranja budućih tendencija i odaziva na njih različitim načinima međunarodnog poslovanja. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Sposobnost kreativnog oblikovanja načina za pristup na strana tržišta. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Sposobnost sadašnjeg i budućeg pozicioniranja svojeg poduzeća/ustanove u globalnom okruženju. seminarski rad.
Savladavši suvremene teorije međunarodnog poslovanja, moći će potražiti najprimjerenije načine međunarodnog poslovanja u uvjetima globalizacije za svoje poduzeće. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Stjecanje interdisciplinarnih znanja potrebna za unprijeđenje internacionalizacije djelatnosti u uvjetima međukulturalnih razlika. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Stjecanje sposobnosti planiranja, mijenjanje i izvođenje organizacijskih promjena koje izaziva globalno okruženje. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Oblikovanje globalnog razmišljanja. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Znanja za uspješan nastup na unutarnjem tržištu EU. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Znanja o programima EU namijenjenih poduzećima. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.
Znanja o europskom okruženju za poticaj poduzeća. pismeni i usmeni ispit. seminarski rad.

Način rada

Obaveze nastavnika

Nastavnici održavaju nastavu objavljenom rasporedu i uz opsežnu pripremu. Studentima su dostupni svi materijali za učenje neposrednog nakon (po potrebi prije) održanog predavanja. Za to se koristi sustav za e-učenje Merlin. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlinu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Obaveze studenta

Nazočnost na predavanjima, vježbama i seminarima je obavezna. Studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Iza svakog predavanja studenti imaju zadaću u Merlinu koju moraju odraditi do sljedećeg predavanja. Seminari uključuju pripremu rada (individualni rad) i prezenatciju. Studenti pristupaju međuispitu ili cjelovitom ispitu, ako su stekli uvjete za potpis.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Nazočnost na nastavi 35 35 1
Seminarski rad 20 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
23 55 1
1. međuispit 0 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
2. međusipit 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1
Završni ispit 80% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
90 4
Ukupno 100% 0-60% nedovoljan (1) 61-70% dovoljan (2) 71-80% dobar (3) 81-90% vrlo dobar (4) >91% odličan (5) (1. međuispit*0,4)+(2. međuispit*0,4)+(seminar*0,2) ili (Završni ispit*0,8)+(seminar*0,2) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Izrada seminara po ponuđenim temama i prezentacija seminara Tijekom semestra
1. međuispit Prva polovica semestra Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na zimskom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
2. međusipit U zadnjem tjednu nastave u semestru. Jedan od međuispita moguće je nadoknaditi ili ponoviti na zimskom ispitnom roku na prvom objavljenom datumu.
Završni ispit Uključuje pismeni i usmeni ispit, koji pokrivaju cjelokupno gradivo predmeta redovni i izvanredni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Pojam međunarodnog poslovanja. Polazište međunarodnog poslovanja. Subjekti u međunarodnom poslovanju.
 2. Polazište međunarodnog poslovanja. Institucije, organizacije, integracije i sporazumi koji determiniraju međunarodno poslovanje poduzeća.
 3. Hrvatski sustav ekonomskih odnosa s inozemstvom.
 4. Specifičnosti poslovanje poduzeća na međunarodnom tržištu.
 5. Međunarodno kretanje čimbenika proizvodnje (kretanje kapitala i radne snage).
 6. Međunarodni trgovački običaji i pravila. Načini prodaje i specijalizirana tržišta u međunarodnom poslovanju.
 7. Izbor putova i načina izlaska na strana tržišta.
 8. Poslovni rizici u vanjskoj trgovini.
 9. Sudionici i tijek klasičnih i suvremenih oblika nastupa na inozemna tržišta.
 10. Međunarodni poslovni običaji.
 11. Globalno poslovanje u agrobiznisu.
 12. Seminarska nastava.
 13. Seminarska nastava.
 14. Seminarska nastava.
 15. Seminarska nastava.

Obvezna literatura

 1. Matić, B. (2004). Međunarodno poslovanje. Zagreb: Sinergija.

Preporučena literatura

 1. Pertot, V., Sabolović, D. (1998). Međunarodna trgovinska politika. Zagreb: Informator.
 2. Griffin, R. W. , Pustay, M. W. (2004). International business. - 4th ed. Harlow: Pearson Education.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • International Business Operations; Faculty of Business and Law Newcastle Business School