Studijski program

Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu (87428)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Auditorne vježbe 20
Seminar 10
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Vesna Očić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Vesna Očić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Vesna Očić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić

Opis predmeta

U agrobiznisu, sa stajališta poduzetničkih projekata u ruralnom prostoru, vrlo je važno poznavati načela izrade projektnih planova, apliciranje projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja. Strategija poslovanja većine poslovnih subjekata temelji na projektima rasta i razvoja. Za uspješnu pripremu projekata i njihovo izvođenje je potrebna dobra projektna organizacija koja ovladava projektnim procesom u svim fazama od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja. Namjena modula je upoznati studente s teoretskim osnovama projektnog menadžmenta, financijama i investiranjem agrobiznisa, te razvojnim projektima i investicijama u domaćoj teoriji i praksi.
Predavanjima će se posebno obraditi specifičnosti financiranja i investiranja projekata poljoprivrede, osnove financiranja i donošenja odluke o investiranju malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu, te procesa planiranja, pripreme i izvedbe investicijskog projekta u agrobiznisu. Studenti će vježbama i seminarima biti obučeni za samostalnu izradu različitih vrsta investicijskih projekata u agrobiznisu, te njihovu napredniju tehnološko-ekonomsku ocjenu (analitiku).

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti će ovladati osnovnim znanjima i tehnikama projektnog menadžmenta i investiranja u agrobiznisu, te praktičnog izvođenja projekata. Bit će osposobljeni za izradu i stručnu ocjenu investicijskih projekata u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Iz područja projektnog menadžmenta i financiranja projekata u agrobiznisu, ruralnom razvoju i istraživačkim projektima,te računalnih alata i podrške projektnog menadžmenta. Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Predavanja
  Predavanjima će se posebno obraditi specifičnosti financiranja i investiranja u projekte u agrobiznisu, osnove financiranja i donošenja odluke o investiranju malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu, te procesa planiranja, pripreme i izvedbe investicijskog projekta u agrobiznisu.
 • Seminari
  Vezani uz metode i metodologiju planiranja i upravljanja projektima u Hrvatskoj i EU, te izradu i stručnu ocjenu investicijskih programa u agrobiznisu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
ustanoviti konkurentsku sposobnost poslovne organizacije Pismeni, seminar
izdvojiti dijelove životnog ciklusa projekta Pismeni, seminar
upravljati investicijskim projektom u agrobiznisu Pismeni, seminar
dizajnirati poslovni plan Pismeni, seminar
prezentirati poslovnu ideju Pismeni, seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obaveze studenta

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 60% do 42
42-49
50-56
57-62
63-70
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 150 3
Aktivnost na seminarskoj nastavi 30% 10 50 2
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi 10% 20 100 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P: Pojam, definiranje, ciljevi i značajke projekta, povijesni razvoj. A: Obilježja projektnog menadžmenta i menadžera.
 2. P: Uloga strategije u projektnom menadžmentu, projektna okolina i životni ciklus projekta. A: Projektna okolina i životni ciklus projekta.
 3. P: Projektni zadaci, etape - početna, implementacijska i zaključivanje projekta, revizija projekta, projektni rizici i upravljanje projektnim rizicima. A: Projektni zadaci, etape i revizija projekta.
 4. P: Znanost kao proizvodna snaga društva, tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetništva i menadžmenta, razvoj i organizacija znanstvenih parkova. A: Uvođenje novih proizvoda i tehnologija u agrobiznisu.
 5. P: Znanost kao proizvodna snaga društva, tehnika i tehnologija kao sredstvo poduzetništva i menadžmenta, razvoj i organizacija znanstvenih parkova. A: Upravljanje projektima.
 6. P: Projekti poslovnih integracija u agrobiznisu, upravljanje i metodologija upravljanja projektima u agrobiznisu. A: Metode i metodologija planiranja i upravljanja projektima u Hrvatskoj i EU.
 7. P: Investicije i investicijsko planiranje, upravljanje investicijskim projektom u agrobiznisu. A: Investicijsko planiranje, investiranje u mala i srednja poduzeća, investicijski projekti po granama proizvodnje.
 8. P: Projekti financiranja u poduzetničke ideje, projekti financiranja u agrobiznisu, financiranje znanstveno istraživačkih projekata u agrobiznisu, financiranje uvođenja novih tehnologija i proizvoda. A: Metode i tehnike određivanja učinkovitosti poslovanja, dinamika poslovnog sustava, planiranje i izbor financiranja.
 9. P: Projektna organizacija, obilježja projektnog menadžmenta u međunarodnim projektima u agrobiznisu, međunarodni znanstveno istraživački i razvojni projekti. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 10. P: Izvori financiranja projekata i natječaji za financiranje, međunarodno i domaće financiranja projekata, primjeri prijava na natječaj. A: Projektna organizacija, obilježja projektnog menadžmenta u međunarodnim projektima.
 11. P: Programski paketi projektnog menadžmenta i njihovo korištenje. A: Upotreba računala i računalnih aplikacija prilagođenih projektnom menadžmentu, MS Excel modeli upravljanja projektom, izrade poslovnog plana i financijske analize poslovanja.
 12. P: Primjeri projektnog menadžmenta: u razvoju poslovnog subjekta u agrobiznisu, pri uvođenju novih tehnologija i proizvoda. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 13. P: Koncepti upravljanja projektom. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 14. P: Potrebna znanja i vještine projektnog menadžmenta. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.
 15. P: Učinkovitost projektnog tima i ocjena učinkovitosti po etapama projekta. S: Primjeri projekata i organizacije projekta u agrobiznisu.

Obvezna literatura

 1. Omazić, M. A., Baljkas, S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb
 2. Buble, M. (2010): Projektni menadžment, VPŠ Minerva, Dugopolje
 3. Helfert, E.A. (1997): Tehnike financijske analize, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
 4. Deželjin, J. i sur. (2002): Poduzetnički menadžment: izazov, rizik, zadovoljstvo, M.E.P.Consult, Zagreb
 5. Cingula, M. (2001): Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat: priručnik za poduzetnike i menadžere, RRiF-plus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Sikavica, P., Skoko, H., Tipurić, D., Dalić, M. (1994): Poslovno odlučivanje teorija i praksa donošenja odluka, Informator, Zagreb
 2. Tipurić, D.,Grgić, Z. (1998): Povratak na hrvatske otoke, Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske, Zagreb
 3. Tipurić, D., Grgić, Z., Biloš, S. i sur. (2001): Panonija - Razvojne mogućnosti, Ministarstvo za javne radove, graditeljstvo i obnovu Republike Hrvatske, Zagreb
 4. Grgić, Z., Očić, V., Šakić, B. (2004): Ekonomska teorija, pojam investicija i investicije u poljoprivredi: interna skripta za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu
 5. Grgić, Z. (2001): Ocjena učinkovitosti poslovanja i razvojne sposobnosti obiteljskog gospodarstva (primjer govedarske proizvodnje): interni priručnik za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Vođenje i ocjena razvojnih projekata, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Project Module Agribusiness, University of Hohenheim