Studijski program

Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 30
Auditorne vježbe 16
Seminar 14
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Zoran Grgić
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Vesna Očić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
doc. dr. sc. Vesna Očić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Zoran Grgić
prof. dr. sc. Zoran Grgić

Opis predmeta

Namjena modula je detaljno upoznati studente s teorijom troškova, metodama kalkulacija i specifičnostima proizvodnje i troškova u agrobiznisu. Programski dijelovi (predmeti) modula su : Teorija troškova i proizvodnje, management i ekonomika poduzeća, troškovi i metode kalkulacija u agrobiznisu. Predavanjima i vježbama će se detaljno obraditi specifičnosti troškova, kretanja troškova, metode upravljanja troškovima u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama i proizvodima u uvjetima različitih poslovnih sustava (poduzeća, obrti, obiteljska gospodarstva, poljoprivredne zadruge). Izučavati će se metode i vrste kalkulacija sa specifičnostima poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Sa stajališta teorije troškova bit će pažljivije obrađeni management i ekonomika u agrobiznisu, te ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Studenti će ovladati znanjem i vještinama upravljanja troškovima, te optimizacijom troškova i maksimalizacijom prihoda u tržnim uvjetima. Bit će educirani za samostalnu izradu različitih vrsta i metoda kalkulacija u agrobiznisu, njihovu napredniju analitiku za potrebe managementa u tržišnim uvjetima i uvjetima proširenja poslovanja investiranjem.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  iz područja analitike kalkulacija u agrobiznisu i upravljanja troškovima, modela kontribucijske marže i maksimiziranja proizvodnog rezultata uz optimizaciju troškova . Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Predavanja
 • Seminari
  vezani uz primjenu teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
usporediti tradicionalnu i modernu teoriju troškova, te različite modele upravljanja troškovima, Pismeni
ustanoviti prednosti i nedostatke primjene pojedinih metoda kalkulacija u agrobiznisu, Pismeni
prezentirati donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda, Pismeni
upravljati poljoprivrednim gospodarstvom u različitim tržišnim situacijama, Pismeni
argumentirati mišljenje o različitim modelima upravljanja troškovima. Pismeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obaveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 55% do 18
18-21
22-24
25-27
28-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 14 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij 45% do 18
18-21
22-24
25-27
28-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. P: Tradicionalna i moderna teorija troškova, krivulje troškova, troškovi u agrobiznisu.
 2. P: Vrste i metode kalkulacija, specifičnosti troškova i kalkulacija u agrobiznisu.
 3. P: Prednosti i nedostaci primjene pojedinih metoda u agrobiznisu.
 4. P: Modeli upravljanja troškovima temeljeni na procesu, modeli upravljanja troškovima temeljeni na aktivnostima.
 5. P: Metode razvrstavanja troškova.
 6. P: Modeli upravljanja troškovima utemeljeni na integraciji pristupa proces/aktivnosti.
 7. P: Modeli upravljanja troškovima s kvalitativnim elementima kontrole.
 8. P: Posebnosti modela upravljanja troškovima u agrobiznisu s elementima financijske analize.
 9. P: Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova.
 10. P: Apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova.
 11. P: Analiza odnosa "troškovi – obujam proizvodnje – dobit", primjena modela kontribucijske marže.
 12. P: Standardni troškovi u planiranju i kontroli, poslovno odlučivanje.
 13. P: Poslovni rezultat i promjena prodajnih cijena, donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda.
 14. Inkrementalna ili diferencijalna analiza, utvrđivanje donje granice prodajne cijene.
 15. Povećanje iskorištenosti kapaciteta i poslovnog rezultata prodajom dijela proizvoda ili usluga ispod cijena koštanja, problemi rješavanja određenih alternativa.

Obvezna literatura

 1. Grgić ,Z., Očić, Vesna, Šakić Bobić, Branka (2010). Upravljanje troškovima u agrobiznisu: interna skripta za modul"Metode kalkulacija i troškovi u agrobiznisu" za studente ABRRR studija. Zagreb: Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 2. Grgić, Z., Očić, Vesna, Šakić Bobić, Branka ( 2007). Troškovi i kalkulacije u agrobiznisu: interna skripta za modul"Metode kalkulacija i troškovi u agrobiznisu" za studente ABRRR studija. Zagreb: Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 3. Ćejvanović, F., Cvijanović ,D., Grgić, Z., Hodžić, K., Subić, J. (2010). Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi: udžbenik za studente na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Brčko: Tang art.
 4. Deželjin, Jadranka …et al. ( 2002). Poduzetnički menadžment: izazov, rizik, zadovoljstvo. Zagreb: M.E.P.Consult.
 5. Santini, I. ( 2002). Troškovi u poslovnom odlučivanju. Zagreb: HIBIS.

Preporučena literatura

 1. Karić, M., Štefanić, I. (1999). Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Osijek: Poljoprivredni fakultet.
 2. Jelavić, A., Ravlić, P.,Starčević, A., Šamanović,J. (1993). Ekonomika poduzeća. Zagreb: Ekonomski fakultet.
 3. Babić, M. (1999). Mikroekonomska analiza, -4. izd., Zagreb: Mate.
 4. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2001). Microeconomics. New Jersy: Prentice Hall.
 5. Koutsoyiannis,A. (1996). Moderna mikroekonomika . 2. izd., Zagreb: Mate.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Upravljanje troškovima, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Management in Agribusiness, University of Hohenheim
 • Economics in the Agriculture and Food Industry, University of Hohenheim