Studijski program

Gnojiva i gnojidba (144075)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 48
Laboratorijske vježbe 8
Seminar 4
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Karažija
prof. dr. sc. Milan Mesić
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Tomislav Karažija
doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
doc. dr. sc. Igor Bogunović
doc. dr. sc. Marko Petek
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70 %
Dobar (3) 71-80 %
Vrlo dobar (4) 81-90 %
Izvrstan (5) 91-100 %

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Tomislav Karažija
doc. dr. sc. Tomislav Karažija

Opis predmeta

Predmet opisuje gnojiva i svrhu gnojidbe, te razmatra pozitivne (izvor biljnih hraniva za rast biljaka) i negativne učinke gnojidbe (moguća akumulacija opasnih i toksičnih tvari u tlu, eutrofikacija površinskih voda, obogaćivanje atmosfere amonijakom). U modulu se razrađuje klasifikacija gnojiva na mineralna (pojedinačna i složena) i organska, navodi se sadržaj aktivne tvari u njima, načini dobivanja te se opisuje kemijsko i fiziološko-kemijsko djelovanje gnojiva u tlu. U drugom dijelu se razmatra i razrađuje melioracijska i redovna gnojidba tla za poljoprivredne kulture. Putem vježbi prezentira se problematika uzorkovanja organskih i mineralnih gnojiva te se demonstriraju metode za fizikalne i kemijske analize gnojiva.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje i poznavanje proizvodnje i primjene mineralnih i organskih gnojiva kao važnog čimbenika u poljoprivrednoj proizvodnji.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Tijekom izvođenja vježbi studenti se upoznaju sa problematikom uzorkovanja organskih i mineralnih gnojiva, pripremom uzoraka za kemijske analize, izvođenjem kvantitativnih tehnika kemijskih analiza mineralnih i organskih gnojiva. Studenti će dobiti uvid u osnovne postavke melioracijske gnojidbe i izračun količina organskih i mineralnih gnojiva za pojedine kulture.
 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati povezanost pozitivnih i mogućih negativnih aspekata primjene organskih i mineralnih gnojiva. Sudjelovanje u raspravama, parcijalni ispit, završni ispit.
Isplanirati primjenu i izračunati doze različitih vrsta gnojiva za melioracijsku i redovnu gnojidbu tla za uzgoj različitih kultura s obzirom na plodnost tla. Sudjelovanje u vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.
Izvesti pravilno uzorkovanje i pripremu uzoraka organskih i mineralnih gnojiva za kemijsku analizu Sudjelovanje u raspravama, vježbama, parcijalni ispit, završni ispit.

Način rada

Obaveze nastavnika

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pismenog i usmenog ocjenjivanja.

Obaveze studenta

Redovito pohađati nastavu. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 10% 60 60 2
Parcijalni ispit (PI1) 40% < 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
Parcijalni ispit (PI2) 40% <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 45 1,5
Seminar (S) 10% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
UKUPNO 100% < 60%, 60 - 70%, 71 - 80%, 81 -90%, 91 -100 % Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 60 180 6
Ispravak parcijalnog ispita (IPI) 40% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
45 1,5
Ukupno 40% < 60%, 60 - 70%, 71 - 80%, 81 -90%, 91 -100% Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 45 1,5
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 10% 60 60 2
Seminar (S) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 1
Završni ispit (ZI) 80% 90 3
Ukupno 100% < 60%, 60 - 70%, 71 - 80%, 81 -90%, 91 -100% Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit (PI1) Moguće kroz ispravak.
Parcijalni ispit (PI2) Moguće kroz ispravak.
Seminar (S) Ocjena: Ovisno o prikazanom znanju i vještini pisanja.
Završni ispit (ZI) Ispitni rok

Tjedni plan nastave

 1. Definicija gnojiva i gnojidbe V: Podjela metoda za analizu mineralnih gnojiva
 2. Podjela gnojiva V: Fizikalne analize mineralnih gnojiva (granulometrijski sastav, vlaga).
 3. Dušična mineralna gnojiva V: Kemijske analize; pH vrijednost i određivanje ukupnih i vodotopivih hraniva
 4. Fosforna, kalijeva, kalcijeva i magnezijeva mineralna gnojiva
 5. Složena gnojiva
 6. Mikrognojiva
 7. Vodotopiva gnojiva
 8. 1. Međuispit
 9. Domaća gnojiva: stajsko gnojivo kruto i tekuće, posebnosti prema vrstama domaćih životinja, načina držanja životinja V: Melioracijska gnojidba i izračun količina organskih i mineralnih gnojiva za pojedine kulture
 10. Različite vrste komposta, načini spremanja, količine u primjeni te njihova biljno hranidbena vrijednost. V: Determinacija mineralnog i ukupnog dušika u tlu te proračun mineralnog i organskog dušika u tlu
 11. Prednosti i nedostatci primjene mulja od otpadnih voda, njihove glavne karakteristike, bihugnoj V: Determinacija mineralnog i ukupnog dušika u tlu te proračun mineralnog i organskog dušika u tlu
 12. Zakonska regulativa, ispravni postupci u primjeni gnojiva
 13. Uzgoj biljaka za zelenu gnojidbu (sideracija), podjela siderata, način i vrijeme unošenja u tlo, ostala gnojiva
 14. GIS i geostatistika u svrhu precizne primjene varijabilne gnojidbe. V: bilanciranje organskih i mineralnih gnojiva i efikasnost pojedinih hraniva
 15. 2. Međuispit

Obvezna literatura

 1. Ćosić, Tomislav (2001). Mineralna gnojiva: interna skripta. Zagreb: vlst. nakl.
 2. Mesić , Milan i sur. (2002). Procjena stanja, uzoraka i veličine pritisaka poljoprivrede na vodne resurse i more na području Republike Hrvatske: studija. Zagreb: Agronomski fakultet.
 3. Butorac, Anđelko (1999). Opća agronomija. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Lončarić, Zdenko; Karalić, Krunoslav (2015). Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva /
  Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek

Preporučena literatura

 1. Finck, A. (1982). Fertilizers and Fertilization, Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization. Basel: Chemie Verlag.
 2. Ćustić, Mirjana (1998). Kemijska sredstva u poljoprivredi. Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6. Zagreb: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH.
 3. Hauck, R. D. (1984). Nitrogen in Crop Production. Madison, Wisconsin: ASA, CSSA, SSSA.
 4. Khasawneh, F.E, Sample, E.C., Kamprath, E. J, (1980). The Role of Phosphorus in Agriculture. Madison, Wisconsin : ASA, CSSA, SSSA.
 5. Munson, R. D. (1985). Potassium in agriculture. Madison, Wisconsin :ASA, CSSA, SSSA.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Soil fertility and fertilisation in organic farming, Faculty of Agricultural Sciences, University of Hohenheim, Germany