Studijski program

Postanak tla (144077)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 14
Seminar 8
Terenske vježbe 8
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
doc. dr. sc. Vedran Rubinić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
doc. dr. sc. Vedran Rubinić
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
prof. dr. sc. Stjepan Husnjak

Opis predmeta

Postanak tla obuhvaća teorijski prikaz zakona postanka i razvoja tla, obradu poglavlja vezanih uz pedogenetske čimbenike: matični supstrat, reljef, klimu, organizme, vrijeme i ljudsku aktivnost, obradu poglavlja vezanih uz vanjsku i unutrašnju morfologiju tla, te obradu poglavlja vezanih uz pedogenetske i tipske procese.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet Postanak tla osposobljava studente za razumijevanje zakonitosti nastanka tla i njihovog razvoja u skladu s konstelacijama pedogenetskih čimbenika, te u skladu s pedogenetskim procesima. Studenti raspolažu s temeljnim znanjima za razumijevanje formiranja unutarnje morfologije tla.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja 14 sati / u jednoj skupini
 • Seminari
  Seminari 8 sati / u dvije skupine
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe 8 sati/u jednoj skupini – prepoznavanje, utvrđivanje i analiza pedogenetskih čimbenika i procesa na reprezentativnim područjima Hrvatske s aspekta formiranja unutarnje morfologije tla

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti zakonitosti nastanka tla Rasprave tijekom terenske nastave (vježbe), Parcijalni ispit 1
Prepoznati značaj i ulogu pedogenetskih čimbenika u nastanku i razvoju tla Rasprave tijekom terenske nastave (vježbe), Parcijalni ispit 1
Prepoznati značaj i ulogu pedogenetskih procesa u postanku, razvoju i formiranju unutarnje morfologije tla Rasprave tijekom terenske nastave (vježbe), Parcijalni ispit 2
Objasniti unutarnju i vanjsku morfologiju tla, te na temelju toga identificirati dominantne pedogenetske čimbenike i procese koju su utjecali na njezin nastanak Rasprave tijekom terenske nastave (vježbe), Parcijalni ispit 2, Seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, seminara i vježbi.
Praćenje prisutnosti studenata na nastavi.
Pružanje konzultacija.
Organizacija i provođenje pismenih ispita.
Organizacija i provođenje terenske nastave.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje predavanja i vježbi te izrada seminarskih radova
Polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra ili cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 28 28 0,8
Parcijalni ispit (PI1) 50% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 30 1,1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 50% <60
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 32 1,1
UKUPNO 100% (PI1 + PI2) / 2 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 1 (PI1) Pisani ispit. Obuhvaća prvi programski dio modula, odnosno slijedeće cjeline: Uvodni dio, Klima kao faktor pedogeneze, Organizmi kao faktor pedogeneze, Reljef kao faktor pedogeneze, Matični supstrat i vrijeme kao faktori pedogeneze Ispitna pitanja: - dijelom koncipirana tako da traže nadopunjavanje ključnim riječima ili nude više odgovora od kojih je samo jedan točan, a dijelom kao otvorena. - testiraju razumijevanje različitih uvjeta postanka tla, odnosno utjecaja pedogenetskih faktora okoliša na formiranje tla i pojedinih njegovih značajki 4. tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Pisani ispit. Obuhvaća drugi dio modula, odnosno slijedeće cjeline: Pedogenetski procesi, Trošenje, Transport i sedimentacija, Tipski procesi postanka tla, Morfologija tla. Ispitna pitanja: - dijelom koncipirana tako da traže nadopunjavanje ključnim riječima ili nude više odgovora od kojih je samo jedan točan, a dijelom kao otvorena. - testiraju razumijevanje procesa trošenja stijena i minerala te postanka tla, kao i njihovog utjecaja na značajke tla, posebno na njegovu morfologiju 9. tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student izostane s nastave više nego je dopušteno, moguća je izrada dodatnog samostalnog seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom. Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit
Cjeloviti ispit Pisani ispit. U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo modula. Ispitna pitanja: - vidi pod PI1 i PI2 Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvodni dio, pedogenetski čimbenici, klima kao faktor pedogeneze.
 2. Organizmi kao faktor pedogeneze, reljef kao faktor pedogeneze.
 3. Matični supstrat i vrijeme kao faktori pedogeneze.
 4. Parcijalni ispit 1; Pedogenetski procesi, trošenje
 5. Transport i sedimentacija, tipski procesi postanka tla.
 6. Morfologija tla; terenska nastava.
 7. Izrada seminara
 8. Prezentacija seminara
 9. Test znanja 2
 10. .
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .

Obvezna literatura

 1. Bogunović, M. (2009). Postanak tla: radni materijali za studente. Zagreb: Agronomski fakultet, Zavod za pedologiju.

Preporučena literatura

 1. Husnjak, S. (2014.): Sistematika tala Hrvatske. Sveučilišni udžbenik, Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb
 2. Škorić, A. (1985.): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Poljoprivredni fakultet u Osijeku – predmet Pedogeneza i Sistematika tla
 • School of plant, environmental &amp; soil sciences, USA – predmet - Soil Formation: Earth Surface Processes and Biogeochemistry
 • University of Northern British Columbia, Canada – predmet: Soil Formation and Classification