Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Laboratorijske metode i upravljanje podacima (116618)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R2
E-učenje R2
Sati nastave 30
Predavanja 14
Laboratorijske vježbe 14
Seminar 2
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Marija Romić
izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković
dr. sc. Lana Filipović
Izvođač vježbi
dr. sc. Lana Filipović
doc. dr. sc. Monika Zovko
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Marija Romić
dr. sc. Lana Filipović
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 70%
Vrlo dobar (4) 80%
Izvrstan (5) 90%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje predavanja; Pohađanje svih laboratorijskih vježbi; Izrađen seminarski rad
Pismeni ispit

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marija Romić
prof. dr. sc. Marija Romić

Opis predmeta

U predmetu se obrađuju teme iz područja kemije tla, ishrane bilja, zaštite tla i zaštite vode, odnosno utvrđivanja karakteristika tla, analize biljnog materijala, stanja hraniva i polutanata u sustavu tlo-biljka, te specifične analize vode za različite namjene (voda za piće, voda za navodnjavanje, otpadne vode). Određivanje odabranih pokazatelja danas se bazira na primjeni sofisticiranih analitičkih instrumenata i kompjutorskih programa. Laboratorijske komponente u predmetu će osigurati osposobljavanje za provođenje osnovnih laboratorijskih postupaka i metoda te za rukovanje analitičkim instrumentima i tumačenje rezultata.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Modulom Laboratorijske metode i upravljanje podacima student dobiva temeljne znanja o principima odabira ispravne analitičke metode za određivanje pojedinih pokazatelja. Savladava znanja o načelima laboratorijskih metoda u analizama tla i vode, te stječe vještine za laboratorijski rad u skupini kao i vještine za pisanje izvješća o kemijskim analizama i prikazivanja rezultata.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Grupe do 10 studenata.
 • Predavanja
 • Seminari
  Pojedinačno, pismeno, usmeno, prezentacija.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Spoznati važnost kemije u sustavu upravljanja kvalitetom okoliša. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Pismeni ispit
Pokazati razumijevanje osnovnih metoda i relevantnih pokazatelja u analitičkoj kemiji. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Primijeniti metode instrumentalnih kemijskih analiza bazirane na spektormetriji i spektroskopiji. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Razumjeti ulogu kalibracije i kontrole kvalitete tijekom analitičkih mjerenja. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Pripremiti izvješća o osnovnim eksperimentalnim rezultatima i izvući točne zaključke. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Spoznati ograničenja različitih metoda i odabrati ispravan način izvođenja metode. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Primijeniti osnovne statističke koncepte koji su osnova za interpretaciju analitičkih podataka važnih za laboratorijske eksperimente. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Razumjeti važnost uspostave sustava kvalitete te moći definirati značenje osiguranja i kontrole kvalitete. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Prepoznati važnost korištenja standarda, referencijskih materijala i internih uzoraka za kontrolu kvalitete. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit
Moći identificirati glavne komponente sustava upravljanja kvalitetom u laboratoriju. Usmeno prilikom izvođenja laboratorijskih vježbi; Seminarski rad; Pismeni ispit

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama 0,5 0-10,75
11-11,75
12-12,75
13-13,75
14
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 14 0,5
Ukupno 0,5 0-14 1-5 14 14 0,5
Pismeni ispit 2 0-5,75
6-6,75
7-7,75
8-8,75
9-10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 14 2
Ukupno 2 0-10 1-5 14 14 2
Seminarski rad 0,5 0-1,75
2-2,75
3-3,75
4-4,75
5
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 2 0,5
Ukupno 0,5 0-5 1-5 2 2 0,5
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama Pohađanje i sudjelovanje na laboratorijskim vježbama Do kraja semestra Odrada, seminar
Pismeni ispit Pismeni ispit Ispitni rok -
Seminarski rad Izrada i prezentacija seminarskog rada Do kraja semestra Naknadna izrada i prezentacija seminarskog rada

Tjedni plan nastave

 1. Uvod P. Vinceković,Marko. Klasične i napredne analitičke metode; analitički koncepti i teorije: uloga u znanosti i svakodnevnom životu; dobivanje kvalitativnih informacija (što je u uzorku) i kvantitativnih informacija (koliko je čega u uzorku) o tvari koja se ispituje; važnost u zaštiti okoliša.
 2. Instrumentalne analitičke metode P. Vinceković, Marko. Spektroskopske metode temeljene uglavnom na ultraljubičastom i vidljivom zračenju; ponavljaju se svojstva elektromagnetskog zračenja; adsorpcija zračenja; pojmovi u apsorpcijskoj spektroskopiji; Beerov zakon i primjena; AAS. Porijeklo spektralnih interferencija i njihovo uklanjanje; kemijske interferencije; AES – interferencije u plamenoj AES; emisijska spektrometrija plazmom – instrumentacija i principi rada.
 3. Upravljanje mjernom i ispitnom opremom P. Romić, Marija. Provedba održavanja i kvalifikacije mjerne, ispitne i kontrolne opreme; postupci u redovitom održavanju opreme i osiguranju mjerne sljedivosti do međunarodnih etalona.
 4. Upravljanje mjernom i ispitnom opremom: 1. Vježba umjeravanja klipne pipete Lab, SZ,Filipović, Lana. Postupak umjeravanja klipne pipete; niz postupaka kojima se utvrđuje odnos između istisnutog volumena i odgovarajućeg nominalnog ili izabranog volumena danog uređaja; svrha postupaka ukloniti pogrešku u mjernom procesu.
 5. Kalibracija mjerenja: 1. Vježba kalibracije mjerne kivete u spektrofotometriji, Lab, SZ, Filipović, Lana. Cilj vježbe je upoznati se s radom na UV-Vis spektrofotometru; u postupku se koristi referentna otopina (K2CrO4) za koju je u danim uvjetima poznata vrijednost apsorbancije (A). Mjerenjem apsorbancije (A) takve otopine moguće je utvrditi odstupanja spektrofotometra; provjerava se i duljina puta zračenja (b).
 6. Mjerne i ispitne metode i njihova validacija, P Filipović, Lana. Tumače se načela analitičkih metoda: planiranje, izvedba i dokumentiranje.
 7. Mjerne i ispitne metode i njihova validacija: 2. Vježba određivanja kadmija metodom standardnog dodatka, Lab, SZ, Filipović, Lana. Cilj ove vježbe je upoznati se s metodom standardnog dodatka kojom se smanjuje pogreška uzrokovana matricom. Pod utjecajem matrice misli se na promjene signala zbog sastojka koji nije analit.
 8. Svojstva tla i metode laboratorijskih ispitivanja P, Romić, Marija. Površinska kemijska svojstva minerala tla. Porijeklo površinskog minerala. Kapacitet zamjene kationa. Analitičke metode i principi ispitivanja kapaciteta zamjene kationa.
 9. Svojstva tla i metode laboratorijskih ispitivanja: 3. Ionski sastav vode otopine tla metodom segmentiranog protoka (SFA), Lab, Filipović, Lana. U vježbi se određuju kloridi (Cl-) u uzorcima vode na ionskom analizatoru vode i ekstrakta tla. Cilj vježbe je upoznati studente s principima rada i kalibracijom instrumenta. Kalibracija instrumenta provodi se metodom vanjskog standarda, a način izračuna kalibracijskog pravaca provodi se prema normi ISO 8466-1.
 10. Osiguranje i kontrola kvalitete u analitičkom laboratoriju P, Romić, Marija. Analitički proces; izbor analitičke metode; uzorkovanje; priprema uzorka za analizu i uklanjanje interferencija; baždarenje (umjeravanje) i završno mjerenje; razlika između točnosti i preciznosti; vrste pogrešaka u eksperimentalnim podacima.
 11. Sustavi upravljanja kvalitetom P Romić, Marija. Sustav osiguranja kvalitete; dobra laboratorijska praksa; upravljanje kvalitetom; kontrola kvalitete; međulaboratorijski poredbeni postupci; referencijski materijali.
 12. Upravljanje podacima: 1. Vježba izrade kontrolnih dijagrama Lab, Romić, Marija; Zovko, Monika. Izrada kontrolnih dijagrama na temelju podataka dobivenih kontinuiranim mjerenjem nekog pokazatelja (sadržaja Cr, Zn, Pb i Cu u tlu) u u istom uzorku; analiza dijagram a; primjena statsitičkih metoda u analizi laboratorijskih rezultata s posebnim naglaskom na kontrolne dijagrame.
 13. Upravljanje podacima: 2. Vježba određivanja mjerne nesigurnosti, Lab, Filipović, Lana. Vježba određivanja pokazatelja koji je vezan uz rezultat mjerenja; karakterizira rasipanje vrijednosti koje bi mogle biti dodijeljeneanalitu; provođenje postupka izračunavanja mjerne nesigurnosti na primjeru ispitivanja pH tla.
 14. Statističke metode za analizu mjernih rezultata, Lab, Filipović, Lana. Pregled statističkih metoda potrebnih za analizu mjernih rezultata; uvjeti koje trebaju zadovoljiti mjerni rezultati da bi primijenjena statistička metoda dala pouzdane rezultate; pravilno interpretiranje rezultata statističke obrade.
 15. Seminar S Romić, Marija Statistika u validaciji metoda.

Obvezna literatura

 1. Romić, Marija. Priručnik za vježbe. Zagreb: Agronomski fakultet .
 2. Kaštelan Macan Marija (2003). Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Zagreb: Školska knjiga.
 3. Grupa autora (2013). Analitika okoliša. Zagreb: Hinus, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Preporučena literatura

 1. Prichard, Elizabeth, Barwick, Victoria (2007). Quality Assurance in Analytical Chemistry. John Wiley & Sons, Ltd.
 2. Temminghoff, E.J.M., Gaikhorst, Gerdine, R. van Eck (2000). Part I: Instrumental Analysis. Wageningen: Wageningen University.
 3. Temminghoff, Erwin J.M. (ed) (2000). Methodology of Chemical Soil and Plant Analysis. Wageningen: Wageningen University.
 4. Soil and Plant Analysis Council, Inc. (2000). Soil Analysis: Handbook of Reference Methods. CRC Press.
 5. D. van Dijk, V. J. Houba, G. (2000). Interlaboratory Analytical Studies and their Evaluation. Wageningen: Wageningen University.