Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Marketing u poljoprivredi (132889)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R2
Sati nastave 60
Predavanja 41
Seminar 19
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Damir Kovačić
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Damir Kovačić
dr. sc. Marina Tomić Maksan
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Prisustvovanje predavanjima i seminarima.

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Damir Kovačić
prof. dr. sc. Damir Kovačić

Opis predmeta

Poslovanje na suvremenom tržištu nije moguće bez poznavanja i primjene marketinga, pa je za poljoprivredu marketing barem jednako važan kao i proizvodnja. U ovom modulu studenti se upoznavaju s osnovama marketinga, marketinškom analizom, strateškim planiranjem u marketingu, izradom poslovnog plana, politikom proizvoda, cjenovnom politikom, politikom distribucije i komunikacijskom politikom, kreiranjem marketinškog spleta, upravljanjem marketinškim naporima te primjenom marketinga u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Mnoštvo primjera iz marketinške prakse olakšava razumijevanje i usvajanje nastavne građe, a izrada marketinškog plana priprema studente za praktičnu primjenu usvojenih teoretskih znanja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Programa modula omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja iz marketinške teorija i praktičnih znanja potrebnih za izradu jednostavnog marketinškog plana. Program modula je osnova za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju Agrobiznis i ruralni razvitak.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja se izvode uz pomoć power point prezentacija. Teoretski dio predavanja nadopunjen je praktičnim primjerima. Studenti se potičnu na aktivno sudjelovanje u nastavi.
 • Seminari
  Seminarski rad se odnosi na izradu jednostavnog marketinškog plana. Studenti izrađuju seminarske radove u skupinama od 3 do 4 studenta. Popis tema seminarskih radova studenti dobivaju na početku semestra, a izrađuju ih, u konzultacijama s predmetnim nastavnicima, tijekom semestra. Na kraju semestra nastavnik organizira usmenu prezentaciju seminara pred ostalim studentima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati osnovne marketinške koncepte Usmeni ispit
Provesti jednostavne marketinške analize Usmeni ispit
Definirati marketinšku strategiju na razini proizvoda Usmeni ispit
Definirati politike proizvoda, cijena, distribucije i komunikacije Usmeni ispit
Definirati marketinški problem i dati prijedlog za rješenje problema Usmeni ispit
Izraditi jednostavni marketinški plan Seminar

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja, pomoć pri izradi seminarskih radova

Obaveze studenta

Pohađanje nastave i seminara je obvezno. Obveza studenata je također izrada i usmena prezentacija seminarskog rada. Seminarski rad se izrađuje u pisanom obliku i power point prezentaciji. Prezentacija seminarskog rada se održava pred ostalim studentima i predmetnim nastavnikom. Ograničena je na 15 minuta.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja – usmeni ispit 80% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
41 150 5
Seminarski rad 20% <30
30-35
36-40
41-45
46-50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
19 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Pojam i koncepcija marketinga, tijek marketinškog procesa, marketinško okruženje, sustav agrobiznisa
 2. Ponašanje potrošača
 3. Proces planiranja u marketingu, marketinške strategije, marketinški planovi
 4. Segmentacija tržišta i pozicioniranje proizvoda
 5. Marketinški splet: Odluke o proizvodu
 6. Marketinški splet: Odluke o cijenama
 7. Marketinški splet: Odluke o promociji
 8. Marketinški splet: Odluke o distribuciji, Kreiranje marketinškog spleta
 9. Istraživanje tržišta, prognoza prodaje
 10. Primjena interneta u marketingu
 11. Primjena i organizacija marketinga u poljoprivredi i prehrambenoj industriji
 12. Izrada marketinškog plana - analiza primjera iza prakse
 13. Seminar – izrada maketinškog plana
 14. Seminar – izrada maketinškog plana
 15. Seminar – prezentacija i obrana marketinškog plana

Obvezna literatura

 1. Previšić, J., Ozretić, Đ. (ur.), (2007.): Osnove marketinga, Adverta, Zagreb
 2. Kovačić, D., (2005.): Izravna prodaja seljačkih proizvoda, Agrarno Savjetovanje, Zagreb

Preporučena literatura

 1. P. Kotler, K. L. Keller, (2014.): Upravljanje marketingom, MATE, Zagreb
 2. Otto Strecker, Otto A. Strecker, Anselm Elles, Dr. Christoph Kliebisch und Hans-Dieter Weschke (2010.): Marketing für Lebensmittel und Agarprodukte, DLG - Verlag
 3. Wierenga, B. et al. (1997.): Agricultural Marketing and Consumer Behaviour in a changing World, Kluwer Academic Publisher, Boston/London/Dordrecht

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Agricultural marketing, BOKU, Wien, Austria
 • Food Economics and Agribusiness Marketing, University of Arkansas, USA