Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 28
Laboratorijske vježbe 12
Seminar 12
Terenske vježbe 8
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Marina Piria
izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
doc. dr. sc. Daniel Matulić
Izvođač vježbi
Ivan Špelić, mag. ing. agr.
prof. dr. sc. Marina Piria
Tena Radočaj, mag. ing. agr.
Izvođač seminara
Ivan Špelić, mag. ing. agr.
Tena Radočaj, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Marina Piria
prof. dr. sc. Marina Piria

Opis predmeta

Geološke i klimatske promjene. Promjene slatkovodnih i morskih staništa. Specijacija. Značaj biodiverziteta i važnost njegovog očuvanja. Raznolikost staništa kopnenih voda i Jadrana i njihov utjecaj na biodiverzitet. Razlozi ugrožavanja i načini zaštite biodiverziteta. Evolucija vodenih organizama na molekularno biološkoj osnovi. Načini utvrđivanja biodiverziteta. Temeljne razlike u biljnom svijetu kopnenih voda i Jadrana. Pregled važnijih taksona biljaka i nižih organizama. Pregled svih koljena životinjskog carstva, s naglaskom na biologiju i ekologiju važnijih taksona kopnenih voda i Jadrana. Ekonomski značajni organizmi. Životinje otrovnice i otrovne životinje. Uzimanje uzoraka vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ. Laboratorijska analiza vodenih organizama. Seminarski rad studenata

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student stječe spoznaje o biološkoj raznolikosti kopnenih voda i mora, načinima njezina ugrožavanja, te mjerama očuvanja

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati osnovne probleme i postupke u očuvanju biodiverziteta vodenih organizama Pismeni međuispit
Opisati temeljne osobine najvažnijih staništa mora i kopnenih voda Pismeni međuispit
Iskazati prirodne i antropogene razloge promjena vodenih staništa Pismeni međuispit
Sistematizirati najvažnije vrste vodenih organizama u odgovarajuće kategorije Pismeni međuispit
Demonstrirati uzorkovanje vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ i u laboratoriju Vježbe
Prepoznati načine utvrđivanja biodiverziteta Pismeni međuispit
Objasniti zadani problem u biodiverzitetu vodenih organizama kroz seminarski rad Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni

Način rada

Obaveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Obaveze studenta

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
2. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
3. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
4. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Geološke i klimatske promjene. Promjene slatkovodnih i morskih staništa. Specijacija. Značaj biodiverziteta i važnost njegovog očuvanja. Raznolikost staništa kopnenih voda i Jadrana i njihov utjecaj na biodiverzitet. Razlozi ugrožavanja i načini zaštite biodiverziteta.
 2. Evolucija vodenih organizama na molekularno biološkoj osnovi. Načini utvrđivanja biodiverziteta.
 3. Temeljne razlike u biljnom svijetu kopnenih voda i Jadrana.
 4. Pregled važnijih taksona biljaka i nižih organizama.
 5. Pregled svih koljena životinjskog carstva, s naglaskom na biologiju i ekologiju važnijih taksona kopnenih voda i Jadrana.
 6. Ekonomski značajni organizmi.
 7. Životinje otrovnice i otrovne životinje.
 8. Uzimanje uzoraka vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ.
 9. Uzimanje uzoraka vodenih organizama i njihovo proučavanje in situ.
 10. Laboratorijska analiza vodenih organizama.
 11. Laboratorijska analiza vodenih organizama.
 12. Laboratorijska analiza vodenih organizama.
 13. Izrada seminara.
 14. Izrada seminara.
 15. Prezentacija seminara.

Obvezna literatura

 1. Treer T., Piria M., Tomljanović T. (2008): Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda. Agronomski fakultet, Zagreb - skripta

Preporučena literatura

 1. Treer T., Safner R., Aničić I., Lovrinov M. (1995): Ribarstvo. Globus, Zagreb
 2. Kerovec M. (1986): Priručnik za upoznavanje beskralješnjaka naših potoka i rijeka. SNL, Zagreb
 3. Maretić Z. (1975): Životinje otrovnice i otrovne životinje Jadranskog mora. JAZU, Zagreb
 4. Vuković T., Ivanović B. (1971): Slatkovodne ribe Jugoslavije. Zemaljski muzej BIH, Sarajevo
 5. Jardas I.(1996): Jadranska ihtiofauna. Školska knjiga, Zagreb
 6. Bakran- Patricioli T. (2011): Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema direktivi o staništima EU. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
 7. Grubišić F. (1988): Ribe, rakovi i školjke Jadrana. Naprijed, Zagreb
 8. Sumich J. L. (1992): An Introduction to the Biology of Marine Life. WCB, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque
 9. Riedl R. (1963): Fauna und Flora der Adria. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin
 10. Matoničkin I., Pavletić Z. (1972): Život naših rijeka. Školska knjiga, Zagreb
 11. Needham J. G., Paul R. (1988): A Guide to the Study of Fresh-Water Biology. McGraw-Hill, Boston

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Applied Hydrobiology, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Ecology and Biodiversity, Marine and Freshwater Biology, Monash University, Melbourne, Australia
 • Biologija mora. Sveučilište u Dubrovniku