Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Fiziologija i anatomija životinja (143883)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 42
Laboratorijske vježbe 14
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
prof. dr. sc. Krešimir Salajpal

Opis predmeta

Predmet fiziologija i anatomija životinja objedinjuje više područja veterinarske medicine. Studenti se upoznaju s elementima morfologije i fiziologije životinjskog organizma. Početno poglavlje bavi se životinjskom stanicom, njezinom morfologijom i biokemijskim procesima koji se u okviru fizioloških procesa odvijaju u pojedinim njezinim odjeljcima. Na osnove citologije nadograđuju se osnove histologije. Uz prikaz ustroja četiri osnovna životinjska tkiva, izučava se i fiziologija mišićnog i živčanog sustava. U daljnjem upoznavanju organizacije i rada životinjskog organizma obrađuje se makroskopska i mikroskopska anatomija i fiziologija životinjskih sustava kako slijedi: angiologija i krv, imunosni sustav, dišni sustav, bubrezi, probavni sustav.
U okviru vježbi iz predmeta fiziologija i anatomija životinja izučava se osteologija, miologija i artrologija.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Preddiplomski studij / Animalne znanosti (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Nastavni sadržaj modula Fiziologija i anatomija životinja omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje građe i funkcije životinjskog organizma kao osnove za proizvodnju animalnih proizvoda. Stečeno znanje čini osnovu za razumijevanje stočarskih tehnoloških predmeta. Važno je u kritičkom prosuđivanju postojećih tehnoloških postupaka i rješavanju praktičnih problema u animalnoj proizvodnji.

Razumijevanje postojećih tehnologija, za njihovu kritičku prosudbu, kao i temelj za njihovo poboljšanje.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  Samostalni rad studenta na preparatima životinjskih kostura i pojedinačnim kostima prilikom čega se izučava se građa kostura te usvaja osnovna anatomska terminologija. Na anatomskim preparatima demonstrira se miologija i građa unutrašnjih organa.
 • Predavanja
  Interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o građi i funkciji životinjskog organizma kao osnove za proizvodnju animalnih proizvoda i drugih vještina definiranih ishodima učenja
 • Seminari
  Samostalni rad studenta u pisanju i prezentaciji rada na zadanu temu u cilju dopune i proširenja vlastitog znanja i razvijanja kritičkog mišljenja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti osnovu građe i funkcije životinjskog organizma Interaktivna nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Primijeniti stečena znanja o složenosti biokemijskih i fizioloških procesa u razvoju tehnologije proizvodnje animalnih proizvoda kao i prevenciji zdravlja. Interaktivna nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati fiziološke procese važne za ispoljavanje fenotipskih svojstava i unapređenje tehnologije držanja i hranidbe. Interaktivna nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Dostići razinu znanja iz područja biologije laktacije nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Interaktivna nastava, parcijalni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

Način rada

Obaveze nastavnika

Predavanja
Organizirati interaktivnu nastavu kojom se iznose teorijska znanja iz područja fiziologije i anatomije životinja koristeći se power point prezentacijama, maketama i biološkim preparatima. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet organiziraju se prema satnici i održavaju unutar 15 tjedana izravne nastave.
Seminarski radovi
Seminarske radove studenata organizira i provodi nastavnik na predmetu u cilju dopune i proširenja znanja te stjecanja vještina potrebnih za savladavanja nastavnog gradiva i poboljšanja stjecanja potrebnih kompetencija u praktičnom rješavanju problema. Teme seminarskih radova nastavnik mora studentima dodijeliti na početku semestra i osigurati im 8-15 tjedana za pripremu. Izradi seminarskih radova prethode objašnjenja i upute o pristupu znanstvenoj literaturi i bazama podataka, te načinu citiranja literature. Također, nastavnik neovisno o prethodnom znanju pokazuje i upućuje studente na korisne linkove važne za izradu seminarskog rada, te im pruža pomoć u prevođenju i razumijevanju pojmova. Ukupnu kvalitetu seminarskog rada nastavnik ocjenjuje brojem bodova od 1-10, a prolazna ocjena se smatra 5 bodova.
Vježbe
Vježbe se izvode uz mentorstvo nastavnika uz prethodnu najavu teme koja će se obrađivati.

Obaveze studenta

Prisustvovanje nastavi je obvezno. Obveza svakog studenata u izradi seminarskog rada je napisati seminar sukladno uputama nastavnika (10-tak stranica). U slučajevima opravdanog ili neopravdanog izostanka (tri puta) s vježbi ili seminara studenti su obvezni u zakazanim terminima tijekom semestra ili unutar 4 tjedna nakon završenog semestra nadoknaditi propušteno. U slučaju ako student izostane s vježbi i seminarima više od tri puta gubi pravo na potpis, te predmet mora ponovno upisati u narednoj akademskoj godini.
Za studente pismeni i usmeni dio ispita organizirani su tijekom redovitih ispitnih rokova.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
42 150 5
Polaganje kolokvija - vježbe 10% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 1

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje; životinjska stanica
 2. Citologija: stanične membrane
 3. Citologija: mitohondrij
 4. Citologija: jezgra
 5. Citologija: endoplazmatska mrežica,Golgijev sustav
 6. Međustanična komunikacija
 7. Angiologija i krv
 8. Limfni sustav
 9. Bubrezi i cirkulacijski sustav
 10. Probavni sustav
 11. Probavni sustav
 12. Probavni sustav
 13. Vježbe:uvodne vježbe; kosti trupa
 14. Vježbe: kosti prednje noge; kosti stražnje noge
 15. Vježbe:kosti glave; miologija

Obvezna literatura

 1. Liker, B., (2002): Osnove animalne citologije. Poljoprivredni fakultet, Zagreb.
 2. Liker, B: Histologija, interna skripta
 3. Liker, B: Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca. Interna skripta, Zagreb.
 4. Liker, B: Anatomija i fiziologija organskih sustava, Interna skripta.
 5. König, H.E., H-G. Liebich (2009):Anatomija domaćih sisavaca, Udžbenik i atlas. Naklada Slap.
 6. Engelhart,W (2010): Physiologie der Haustiere, #. Auflage, Enke Verlag, Stuttgart.
 7. Barrett, K.E., S.M. Barman, S. Boitaro, H.L.Brooks (2010): Ganongs Review of Medical Physiology, McGraw Hill, 22th Ed.
 8. Junqueira, L.C., J. Carneiro, R.O.Kelley (1995):Osnove histologije. Prijevod. Školska knjiga, Zagreb.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Anatomy and Physiology, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
 • Physiology of Domestic Animals, University of Missouri, USA