Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Jahanje (185433)

ECTS bodovi 3.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 30
Predavanja 8
Vježbe u praktikumu 9
Seminar 2
Terenske vježbe 2
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
doc. dr. sc. Sanja Ćurković
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
doc. dr. sc. Sanja Ćurković
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
doc. dr. sc. Sanja Ćurković
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Pohađanje nastave.

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak

Opis predmeta

Izborni predmet Jahanje je namijenjen studentima 6. semestra svih studijskih programa Agronomskog fakulteta u Zagrebu od 2009./2010. ak. godine. Jahanje, rekreativno i sportsko, u gospodarski razvijenijim društvima atraktivna je sportska disciplina koja uvjetuje interdisciplinarnost. Studenti preddiplomskog studija u okviru ovog predmeta upoznaju osnovna teorijska i praktična znanja o jahanju. Praktičnim vježbama u štali studenti upoznaju praktična znanja o osnovama jahanja dok u okviru praktičnih vježbi u teretani studenti usvajaju osnovna teorijska i praktična motorička znanja o kondicijskoj pripremi. Glavni cilj ovog predmeta je usvajanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o konjima i njihovim potrebama, jahaču početniku te sustavu i organizaciji konjičkog sporta. Polaganje ispita provodi se pismenim ispitivanjem, provjerom praktičnih znanja s konjem te pripremom osobnog kondicijskog treninga u vidu seminarskog rada.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o konjičkom sportu i rekreativnom treningu. Studenti usvajaju sposobnost planiranja i upravljanja vremena i snalaženje u nepoznatim situacijama te usvajaju osnovna etička načela kao što je poštivanje i tolerancija drugih s obzirom na heterogenost u predznanjima i motoričkim sposobnostima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari
  Seminar je vezan na temu izrade osobnog kondicijskog treninga.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava na Hipodromu zbog upoznavanja infrastrukture i natjecanja u konjičkom sportu.
 • Vježbe u praktikumu
  (Konjički klub) (Fitnes dvorana)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati specifičnosti uzgoja konja i pojasniti utjecaj tih specifičnosti na ekonomiku poljoprivredne proizvodnje, ekološku i biljnu proizvodnju. Opisati obilježja i važnost integracije sportskog i rekreativnog jahanja u osalim sustavima gospodarenja (animalni i biljni resursi). Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit
Prepoznati biološke i ekonomske zakone u konjogojstvu (rekreativnom i sportskom) koji utječu na realizaciju ekonomskih odluka u razvoju poljoprivrede u širem smislu. Znati razlikovati pasmine konja, definirati hranidbu i smještaj konja. Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit
Objasniti ulogu kondicijske pripreme u jahanju. Izabrati kondicijske vježbe za razvoj dominantnih motoričkih sposobnosti u jahanju Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit, seminarski rad
Pokrenuti i usvojiti znanje za samostalno vođenje pogona u domeni konjogojstva - sportskog i rekreativnog jahanja. Znati samostalno upravljati resursima na klubu (gospodarstvu). Rasprave tijekom nastave, pismeni ispit
Demonstrirati pripremu konja za jahanje (oprema, pomoćna oprema, pristup konju) i pravila ponašanja na terenu (prolaz blizu zaštićenih površina, javnih prometnica, parkova, krajobraznih objekata i slično). Praktični ispit
Koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog znanja iz uzgoja konja, nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike, diseminacija znanja i vještina. Rasprave tijekom nastave
Definirati način uporabe različitih pasmina konja s genetske predispozicije. Razviti komunikaciju i suradnju sa stručnjacima srodnih područja i prepoznati korisnost timskog i interdisciplinarnog rada. Rasprave tijekom nastave

Način rada

Obaveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program terenskih vježbi.
Izraditi smjernice izrade seminara i pomoći studentima pri izboru vježbi i definiranju intenziteta rada.
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve, ostvarili ishode učenja predmeta i individualno unaprijedili motorička znanja i sposobnosti te prema tome ocijeniti studente.

Obaveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi. Izrada seminarskog rada i praktična provjera u teretani.
Pristupiti polaganju završnog pismenog ispita kao uvjet za polaganje praktičnog završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 8 8 0,2
Pohađanje vježbi 20% 18 18 0,5
Seminarski rad (praktični prikaz) 10% <5
5
6-7
8-9
10
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 6 0,2
Terenska nastava 10% 2 2 0,1
Pismeni ispit 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 28 1
Ispit u praktikumu 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 28 1
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje vježbi Pohađanje vježbi vezano je za broj izostanaka studenta s praktičnih vježbi (fitness i KK Hiperion). Nema nadoknade.
Seminarski rad Seminarski rad vezan je za izradu plana vježbi kondicijske pripreme za jahača. Ocjenjuje se struktura i sadržaj seminara u pismenom obliku. Prije svakog redovnog i izvanredng roka. Nema nadoknade.
Terenska nastava Terenska nastava sastoji se u posjeti zagrebačkog Hipodoroma za vrijeme održavanja natjecanja (preopnska ili dresurna natjecanja). Ovisi o rasporedu natjecateljske sezone na Hipodromu. Nema nadoknade.
Pismeni ispit Pismeni ispit održat će se nakon odslušanog cjelokupnog gradiva. Službeni redovni ili izvanredni ispitni rokovi. Moguća tijekom redovitog ili izvanrednog ispitnog roka.
Ispit u praktikumu Uvijet za polaganje ispita u praktikumu je pozitivno ocijenjen seminarski rad i položen pismeni ispit. Studenti polažu praktični dio gradiva na KK Hiperion na/pored konja. Službeni redovni ili izvanredni ispitni rokovi. Moguća tijekom redovitog ili izvanrednog ispitnog roka.

Tjedni plan nastave

 1. Specifičnost uzgoja konja i utjecaj sportskog i rekreativnog jahanja na ekonomiku poljoprivredne proizvodnje, ekološku i biljnu proizvodnju. Pasmine konja i anatomija (P).
 2. Bilološki i ekonomski zakoni rekreativnom i sportskom konjogojstvu. Hranidba i smještaj konja (P).
 3. Zaštita konja i jahača (S).
 4. Temeljna načela pristupu konjima. Upoznavanje sa štalom, primjer samostalnog vođenja pogona u domeni konjogojstva - sportskog i rekreativnog jahanja (V).
 5. Njega konja i konjička oprema: čišćenje kopita, dijelovi sedla (V).
 6. Osnove kondicijske pripreme (P).
 7. Struktura sata u programima vježbanja (osnove terminologije, kondicijske vježbe za velike mišićne skupine (V).
 8. Konjičke discipline (posjet Hipodromu, analiza natjecanja) (T).
 9. Vođenje konja, pojahivanje, sjahivanje / Kondicijske vježbe za razvoj dominantnih motoričkih sposobnosti (V).
 10. Poduka jahača / Planiranje i programiranje (V).
 11. Poduka jahača / Osnove judo padova (V).
 12. Smjernice izrade plana osobnog treninga (V).
 13. Priprema za praktični dio ispita/provjera pripreme osobnog treninga u teretani (V/S)
 14. Situacijska provjera znanja: praktični dio u štali i u teretani.
 15. Predrok

Obvezna literatura

 1. Ivanković, A., Caput-Jogunica, R. i Ramljak, J. (2013.) Jahanje. Hrvatska olimpijska akademija i Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Edok.d.o.o. Samobor.
 2. Pravilnik o organizaciji i provođenju natjecanja na konjičkim turnirima i pravilnik o organizaciji natjecanja na konjičkim turnirima u dresurnom jahanju. Hrvatski konjički savez www.hks.hr

Preporučena literatura

 1. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2010.) Očuvanje biološke baštine u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Ivanković, A. (2004.) Konjogojstvo. Hrvatsko agronomsko društvo.
 3. Šerman, V. (2001.) Hranidba konja. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 4. Radna knjiga za školovanje voditelja i trenera jahanja. Hrvatski konjički savez (2009.)

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, Slovenija