Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Krmno bilje na oranicama (143887)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 24
Laboratorijske vježbe 30
Seminar 6
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
izv. prof. dr. sc. Darko Uher
prof. dr. sc. Željko Jukić
Izvođač vježbi
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
izv. prof. dr. sc. Darko Uher
prof. dr. sc. Željko Jukić
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Darko Uher
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić

Opis predmeta

Modul „Krmno bilje na oranicama“ obuhvaća najznačajnije krmne biljke koje se proizvode na oranicama, a koriste se za namirenje potreba hranidbe domaćih životinja s kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije, konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno, silaža, sjenaža te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata. Tijekom studija studenti će upoznati najznačajnije morfološke i biološke osobine najvažnijih krmnih biljaka koje se koriste u hranidbi domaćih životinja, a proizvode se na oranicama:
Korjenasto–gomoljaste krmne kulture: stočne repe, korabe, mrkve, postrne repe
Krmne žitarice: ječam, raž, tritikale, pšenica, zob, kukuruz, sirak, sudanska trava
Jednogodišnje krmne mahunarke: grašak, grahorice, djeteline: inkarnatka, perzijska, aleksandrijska, kokotac
Krmne kupusnjače: ogrštice, repice, rotkve, stočni kelj i križanci
Višegodišnje krmne mahunarke: lucerna, djeteline: crvena, bijela, hibridna, jagodasta; smiljkita roškasta, esparzeta.
Višegodišnje krmne trave: pahovka rana, klupčasta oštrica, mačji repak, vlasulje: livadna, trstikasta, nacrvena, ovčja; vlasnjače: livadna, obična, godišnja, rosulje: bijela i obična, lisičji repak, blještac, stoklasa bezosata i dr.
Upoznavanje s proizvodnjom krme na oranicama u slijedu po vremenu prispijevanja, odnosno, vegetacijskim stadijima korištenja biljnih vrsta za različitu namjenu.
Načini spremanja viškova proizvedene krme sa oranica.
Sastavljanje i sjetva djetelinsko travnih smjesa te travno-djetelinskih i travnih smjesa na oranicama.
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima, kroz praktičan i samostalan rad, savladavanje osnovnih postupaka u izračunavanju norme sjetve za svaku krmnu kulturu te izračunavanje krmne i hranidbene vrijednosti krmnog bilja na oranicama.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih pismenih testova znanja.

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Student savladava suvremene postupke u proizvodnji i korištenju krmnog bilja na oranicama, uz održivo korištenje postojećih agroekoloških potencijala za namirenje hranidbenih potreba različitih vrsta i kategorija domaćih životinja na kvalitetnoj voluminoznoj, konzerviranoj, a dijelom i koncentriranoj krmi.

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se vježbe iz izračunavanja norme sjetve za svaku krmnu kulturu te izračunavanje krmne i hranidbene vrijednosti krmnog bilja. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (pet skupina od 10 studenata).
 • Predavanja
  Modul „Krmno bilje na oranicama“ obuhvaća najznačajnije krmne biljke koje se proizvode na oranicama, a koriste se za namirenje potreba hranidbe domaćih životinja s kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije, konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno, silaža, sjenaža te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata.
 • Seminari
  Seminar je vezan za proizvodnju krmnog bilja na oranicama. Stjecanje vještina u skupinama (3-5 studenata) koje samostalno izrađuju i prezentiraju tematiku proizvodnje i korištenja vezanu za pojedine krmne kulture na oranicama

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Odrediti ulogu i značenje uzgoja krmnog bilja na oranicama u strukturi ukupne poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i u Europskoj Uniji, parcijalni ispit 1
Iskazati važne aspekte mikroklime značajne za fiziologiju uzgoja krmnog bilja na oranicama, parcijalni ispit 1
Grupirati najznačajnije porodice i biljne vrste unutar porodica koje imaju najveće gospodarsko značenje po kakvoći i produktivnosti, parcijalni ispit 2
Prepoznati najznačajnije morfološke i biološke osobine najvažnijih krmnih kultura koje se koriste za hranidbu različitih kategorija domaćih životinja, parcijalni ispit 2
Prilagoditi načine proizvodnje krmnih kultura njihovom korištenju i parcijalni ispit 3
Dizajnirati „zeleni krmni slijed“, odnosno, plodosmjenu kontinuiranog uzgoja krmnih kultura na oranicama vodeći brigu o svim značajnim ekološkim parametrima. parcijalni ispit 3

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu
Pratiti prisustvo studenata na nastavi
Održavati konzultacije sa studentima po potrebi
Organizirati 3 testa znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima

Obaveze studenta

Uredno pohađati nastavu
Izraditi seminar
Polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit u redovitim ispitnim rokovima

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 57 57 1,5
Parcijalni ispit 1 34% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,5
Parcijalni ispit 2 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,5
Parcijalni ispit 3 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 43 1,5
Ukupno 100% (P1+P2+P3)/3 60 180 6

Završni ispit: U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti ispit usmeno koji uključuje cjelokupno gradivo.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 1 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.
Parcijalni ispit 2 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.
Parcijalni ispit 3 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul krmno bilje na oranicama P,V
 2. I Opći dio-agrofiziološke osnove P,V
 3. II Specijalni dio-proizvodnja voluminozne krme P,V
 4. Načini proizvodnje i korištenja voluminozne krme P,V
 5. Kratkotrajne krmne kulture V,S
 6. Korjenaste kulture i sitnozrne žitarice P,V
 7. 7.Krmni međuusjevi P,V
 8. Ozimi i naknadni krmni međuusjevi, postrni krmni usjevi P
 9. Višegodišnje krmne kulture na oranicama: sitnozrne mahunarke V
 10. Trave, djetelinske, djetelinsko-travne i travno-djetelinske smjese na oranicama P,V
 11. 11.Seminari S
 12. Sastavljanje krmnih smjesa na oranicama, zeleni krmni P,V
 13. Načini skladištenja krmnih kultura P
 14. Terenske vježbe V
 15. Ispit

Obvezna literatura

 1. Stjepanović, M, Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z.: Lucerna, Poljoprivredni institut, Osijek, 2009.
 2. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R.: Grašak, Osijek, 2012.
 3. Stjepanović, K., Štafa, Z., Bukvić, G.: Trave za proizvodnju krme i sjemena, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, 2008.
 4. Stjepanović, M., Steiner, Z., Domaćinović, M., Bukvić, G.: Konzerviranje i korištenje krme, Agroekološko društvo, Osijek, 2002.
 5. Grupa autora: 1985. Poljoprivredni savjetnik (str. 237-293). Zagreb
 6. Mišković, B. 1986. Krmno bilje. Bg
 7. Štafa i Stjepanović, 2015. Ozime fakultativne i krmne kulture proizvodnja i korištenje

Preporučena literatura

 1. Erić i sur. Jednogodišnje krmne mahunarke, NS, 2007.
 2. Štafa, Z. Kako postići kakvoću svježeg sirovog mlijeka zadanu pravilnikom.(Krmni slijed) HMU. Zg. 2000.
 3. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • The basic fodder crops production, Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja, Sveučilište J. Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Forages in crop rotation, Iowa State University