Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Oplemenjivanje bilja (143878)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R3
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 46
Auditorne vježbe 8
Laboratorijske vježbe 2
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Ivan Pejić
prof. dr. sc. Snježana Bolarić
Izvođač vježbi
dr. sc. Maja Žulj Mihaljević
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60%
Dobar (3) 71%
Vrlo dobar (4) 81%
Izvrstan (5) 91%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Ivan Pejić
prof. dr. sc. Ivan Pejić

Opis predmeta

Stjecanje znanja o ciljevima oplemenjivanja, potrebnoj genetskoj varijabilnosti i oplemenjivačkom razvoju, proučavanju i širenju kultivara u proizvodnji.
Oplemenjivanje bilja je primijenjena biljna genetika koja ima značajno mjesto u ukupnoj tehnologiji biljne proizvodnje. Razumijevanje osnova, ciljeva, metoda i postignuća oplemenjivanja bilja omogućuje modificiranje tehnologije i postizanja maksimalno učinkovite proizvodnje. Poznavanje metoda oplemenjivanja i novih kultivara može voditi manjoj primjeni kemijskih zaštitnih sredstava i mineralnih gnojiva te povećati kvalitetu i tržišnu vrijednost proizvoda. Pravilan izbor sorte i tehnologije adekvatne pojedinoj sorti i okolinskim uvjetima može imati velike ekonomske učinke uz postojeću razinu drugih tehnologija. U modulu se savladavaju principi oplemenjivanja i specifičnosti oplemenjivanja pojedinih skupina bilja razvrstanih prema načiniu oplodnje i razmnožavanja (samooplodne i stranooplodne vrste, jednogodišnje i višegodišnje vrste. Analiziraju se metode i razlike klasičnog i molekularnog oplemenjivanja, tj. mogućnosti primjene molekularnih metoda u rješavanju nekih bitnih ograničenja klasičnih metoda, a s osvrtom na agronomske i ekološke kriterije. Auditorne i laboratorijske vježbe pomažu studentima sistematizirati znanje stečeno na predavanjima, a kroz seminarski rad u malim grupama studenti se uče koristiti literaturu i sažeto komentirati i izložiti pročitanu literaturu.
Polaganje ispita se provodi preko dva parcijalna testa znanja i ocjene seminarskog rada. U konačnici, studenti koji nisu zadovoljni ponuđenom ocjenom na pismenim ispitima imaju mogućnost odgovarati i usmeno.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Ekološka poljoprivreda (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Identificirati i opisati sustave reprodukcije najvažnijih poljoprivrednih kultura i objasniti načine nasljeđivanja najvažnijih agronomskih svojstava te interakciju sorte (genotipa) i okoline u kontekstu biljne proizvodnje. Sukladno tome, identificirati poželjni tip sorte i metode oplemenjivanja te unutar tima izvoditi i nadzirati dijelove praktičnog oplemenjivačkog programa.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Ponavljanje gradiva i detaljno upoznavanje s morfološkom građom cvijeta i ploda najvažnijih poljoprivrednih kulture te tehnikama samooplodnje, hibridizacije i uzgojom sjemenjaka.
 • Laboratorijske vježbe
  Upoznavanje s tehnikama molekularnog oplemenjivanja dodijeljene teme.
 • Predavanja
  Teorija, principi i metode oplemenjivanja poljoprivrednog bilja.
 • Seminari
  Čitanje i analiza stručnih tekstova iz područja oplemenjivanja bilja uz pomoć nastavnika. Stjecanje vještina – skupine studenta samostalno izrađuju i prezentiraju.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati i opisati sustave reprodukcije najvažnijih poljoprivrednih kultura te definirati genetsku varijabilnost i njezine izvore; Pismeni ili usmeni ispit.
Objasniti načine nasljeđivanja najvažnijih agronomskih svojstava interakciju sorte (genotipa) i okoline u kontekstu biljne proizvodnje; Pismeni ili usmeni ispit.
Objasniti sličnosti i razlike u oplemenjivanju jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja i njihova reproduktivnog materijala; Pismeni ili usmeni ispit.
Identificirati poželjni tip sorte i metode oplemenjivanja (konvencionalne i biotehnološke) kod pojedinih poljoprivrednih kultura za razne vidove poljoprivredne proizvodnje; Pismeni ili usmeni ispit.
Radni zadaci kroz vježbe.
Objasniti dosege primjene suvremenih biotehnoloških metoda u oplemenjivanju i njihovo značenje za unapređenje biljne proizvodnje; Pismeni ili usmeni ispit.
Radni zadaci kroz vježbe.
Isplanirati i izvesti samooplodnju ili križanje i uzgoj potomstva za potrebe razvoja nove sorte; Pismeni ili usmeni ispit. Radni zadaci i rasprava kroz vježbe i seminar.
Pismeni ili usmeni ispit. Radni zadaci i rasprava kroz vježbe i seminar.
Izvoditi ili nadzirati oplemenjivačke poljske pokuse (provesti ocjenjivanja i mjerenja važnih svojstava, te sistematično voditi dokumentaciju o provedenim analizama); Pismeni ili usmeni ispit. Radni zadaci i rasprava kroz vježbe i seminar.
Unutar tima izvoditi i nadzirati dijelove višegodišnjeg oplemenjivačkog programa. Pismeni ili usmeni ispit. Radni zadaci i rasprava kroz vježbe i seminar.

Način rada

Obaveze nastavnika

Profesori izvode predavanja, dodjeljuju temu i prate izradu seminara, organiziraju provedbu pismenih ispita i ocjenjivanje, te provode usmene ispite.
Suradnici izvode vježbe i sudjeluju u provedbi pismenog ispita.

Obaveze studenta

Redovno pohađanje nastave (predavanja i vježbe, te izrada grupnog seminara). Polaganje ispita se provodi preko dva parcijalna testa znanja i ocjene seminarskog rada. U konačnici, studenti koji nisu zadovoljni ponuđenom ocjenom na pismenim ispitima imaju mogućnost odgovarati i usmeno.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. pismeni parcijalni ispit(15 pitanja)* 45% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
28 82 2,5
2. pismeni parcijalni ispit (15 pitanja)** 45% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
28 82 2,5
Seminar (ocjena vještine pisanja i izlaganja) 10% Ekspertna ocjena profesora
Ekspertna ocjena profesora
Ekspertna ocjena profesora
Ekspertna ocjena profesora
Ekspertna ocjena profesora
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 16 1
UKUPNO 100% 60 180 6

* studenti koji polože prvi parcijalni ispit imaju pravo pristupiti drugom. Ako ne polože drugi, imaju pravo još jednom polagati pismeno cjeloviti pismeni ispit.
** studenti koji su položili prvi, a nisu drugi parcijalni ispit, imaju pravo još jednom polagati pismeno cjeloviti pismeni ispit. Studenti koji nisu zadovoljni ponuđenom ocjenom na pismenim ispitima i seminaru imaju mogućnost odgovarati i usmeno, prilikom čega dokazuju znanje iz cjelokupnog gradiva.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Evidencija redovnog pohađanja nastave, aktivnosti na satu i iznadprosječno uspješnih studenata. Tijekom svih oblika nastave profesori i suradnici vode evidenciju o prisutnosti studenata nastavi, te njihovog zalaganja. Studentima sa istaknutim zanimanjem za nastavne sadržaje, kao i studentima koji su se istakli u izradi seminara iznad prosječnom ocjenom na ispitu, nudi se sudjelovanje u istraživačkom radu, teme i mentorstvo završnih radova i stručnih projekata, kao i obavljanje stručne prakse u Zavodu. U slučaju kada studenti traže preporuku za stipendije i nagrade, profesori koriste ovu evidenciju. Tijekom cijelog semestra i prilikom ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Svrha i struktura modula, seminar, literatura, ispit, način izvedbe programa. Uvodni pregled cijelog gradiva - Oplemenjivanje bilja ukratko.
 2. Povijest i značaj oplemenjivanja bilja i biološka osnova oplemenjivanja, dodjela zadatka za grupni seminar. VJ1: Ponavljanje o reproduktivnim sistemima biljaka i sistematika najvažnijih poljoprivrednih vrsta.
 3. Načini razmnožavanja biljaka i prijenosa gena na potomke. VJ2: Primjeri vegetativnog i generativnog razmnožavanja te efekata samooplodnje i stranooplodnje.
 4. Genetska osnova oplemenjivanja - kvalitativna i kvantitativna svojstva, heritabilnost, inbreeding i heterozis.
 5. Genetska osnova oplemenjivanja - mutacije i poliploidija. Transfer gena (genetičko inženjerstvo).
 6. Izbor roditelja i razvoj početne oplem. populacije hibridizacijom. Introdukcija poljoprivrednog bilja.
 7. Analiza tijeka seminara. Metode oplemenjivanja - samooplodne vrste. Prvi parcijalni ispit.
 8. Metode oplemenjivanja - stranooplodne vrste. Rekurentna selekcija. VJ3: Demonstracija raznih tehnika hibridizacije i proizvodnje hibridnog sjemena kod raznih ratarskih vrsta.
 9. Metode oplemenjivanja - višegodišnje vrste. Metode klonske selekcije. VJ4: Tehnike hibridizacije i rukovanja sjemenom kod voćaka i vinove loze.
 10. Osnove primjene biotehnoloških metoda u oplemenjivanju bilja.
 11. VJ5: Tehnike molekularnog oplemenjivanja bilja.
 12. Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i za apotrebe ekološke poljoprivrede.
 13. Tipovi kultivara i interakcija s okolinom. Priznavanje kultivara i održavanje oplemenjivačkog sjemena i matičnih nasada.
 14. Analiza, prezentacija i ocjena seminara.
 15. Drugi parcijalni ispit.

Obvezna literatura

 1. Martinčić, J., Kozumplik, V.: Oplemenjivanje bilja, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Osijeku, 1996.
 2. Maletić, E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I.: Vinova loza – ampelografija, ekologija i oplemenjivanje, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 3. Kozumplik, V., Pejić, I. (ur.): Monografija Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.

Preporučena literatura

 1. Beljo, J.: Oplemenjivanje bilja. Sveučilište u Mostaru, 2006.
 2. George Acquaah: Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publishing Ltd, 2007.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Plant Breeding – BOKU (Vienna, Austria)
 • Breeding of Herbaceous Crops – University of Bologna (Italy)