Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Pedologija (143876)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 39
Auditorne vježbe 2
Laboratorijske vježbe 12
Seminar 3
Terenske vježbe 4
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Danijela Jungić
doc. dr. sc. Vedran Rubinić
doc. dr. sc. Kristina Krklec
Ivan Magdić, mag. ing. agr.
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa

Opis predmeta

Tlo je ključni čimbenik poljoprivredne proizvodnje i stoga je njegovo poznavanje nužan preduvjet rada u agronomskoj struci.
Program modula Pedologija omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja o tlu, nužno potrebnim za održivo korištenje i gospodarenje njime, uključujući principe postanka tla, fizikalna i kemijska svojstva tala te klasifikaciju tala prema različitim kriterijima.
Modul uključuje sljedeće programske dijelove:
Postanak tla i morfologija – upoznaje studente s pedogenetskim čimbenicima i procesima te morfologijom tla kao rezultantom istih.
Fizikalna i kemijska svojstva tla – daje studentima osnovna znanja o najvažnijim fizikalnim i kemijskim svojstvima tala (tekstura, struktura, porozitet, gustoće, voda u tlu, zrak u tlu, toplina, pH, humus, sorpcija, aciditeti)
Klasifikacija tala – obrađuje principe klasificiranja tla prema različitim kriterijima te upoznaje studentima s tipovima tala u RH, njihovim ograničenjima za korištenje u poljoprivredi i rasprostranjenošću.
Kroz terenske vježbe studenti će ovladati vještinama opisivanja morfoloških svojstava tla i uzorkovanja, a praktičnim radom u laboratorijskim vježbama savladati odabrane metode određivanja fizikalnih i kemijskih svojstava tla.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Ekološka poljoprivreda (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Fitomedicina (obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Poljoprivredna tehnika (obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Modul Pedologija osposobljava studente za razumjevanje načina postanka tla i daje znanja o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima tla. Studenti dobivaju temeljna znanja o tipovima tala u Republici Hrvatskoj, koja su temelj održivog gospodarenja njima.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe 2 sata - upoznavanje studenata s fazama pedoloških istraživanja - provode se u grupama po 30 studenata
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe 12 sati– izvodi se 8 vježbi iz fizikalnih analiza tla i 5 vježbi iz kemijskih analiza tla Provode se u grupama po 10-12 studenata
 • Predavanja
  Predavanja 39 sati Predavanja se izvode u dvije skupine: 1. Bs Agroekologija i Bs Biljne znanosti 2. Bs Hortikultura, Bs Ekološka poljoprivreda i Bs Poljoprivredna tehnika i Bs Zaštita bilja
 • Seminari
  Seminari 3 sata Provode se u grupama po 30 studenata
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe 4 sata - opisivanje morfoloških svojstava tla na pedološkom profilu, sondiranje, uzorkovanje tla – Fakultetsko dobro i Maksimir (2 sata) - upoznavanje različitih tipova tala - Medvednica (2 sata) Provode se u grupama po 10-12 studenata
 • Vježbe
  Vježbe 18 sati

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pedogenetske procese temeljem morfoloških značajki tla Sudjelovanje u raspravama na terenskim vježbama, Parcijalni ispit 1
Identificirati tipove tla na terenu Sudjelovanje u raspravama na terenskim vježbama, Parcijalni ispit 3
Opisati osnovna fizikalna i kemijska svojstva tla Program/seminarski rad laboratorijskih vježbi, Parcijalni ispit 2
Nabrojiti ograničenja pojedinog tipa tla za korištenje u poljoprivredi Parcijalni ispit 2 i Parcijalni ispit 3
Grupirati tla prema različitim kriterijima Parcijalni ispit 3
Isplanirati terenska i laboratorijska istraživanja tla Program/seminarski rad laboratorijskih vježbi Parcijalni ispit 1

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovno izvoditi nastavu
Pratiti prisustvo studenata na nastavi
Održavati konzultacije sa studentima po potrebi
Organizirati 3 testa znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima

Obaveze studenta

Uredno pohađati nastavu
Izraditi program/seminar laboratorijskih vježbi
Polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit u redovitim ispitnim rokovima

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave 57 57 1,5
Parcijalni ispit (PI1) 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,5
Parcijalni ispit 2 (P2) 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 40 1,5
Parcijalni ispit 3 (PI3) 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
1 43 1,5
UKUPNO 100% PI1 + PI2 + PI3)/3 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student izostane s laboratorijskih vježbi (terenske, određivanje fizikalnih ili kemijskih svojstava tla) moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit
Završni ispit U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti pisani ispit koji uključuje cjelokupno gradivo Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Uvod - povjesni razvoj pedologije, definicije tla i zemljišta, uloge tla; Postanak tla - pedogenetski čimbenici – matični suspstrat
 2. Postanak tla – pedogenetski čimbenici - geološka građa, utjecaj klime, utjecaj reljefa, utjecaj organizama (flora, fauna, čovjek), vrijeme kao pedogentski čimbenik
 3. Postanak tla – pedogenetski procesi – akumulacije, gubici, transformacije organske i mineralne tvari tla (trošenje, tvorba sekundarnih minerala gline, humifikacija, mineralizacija), translokacije (lesivaža, podzolizacija, salinizacija)
 4. Morfološka svojstva tla – sklop profila, horizonti, boja, dubina; Faze pedoloških istraživanja (pripremna, terenska, kameralna)
 5. Fizikalna svojstva tla – tekstura, struktura, porozitet, gustoća, konzistencija; Terenska faza istraživanja – opis pedološkog profila, sondiranje, uzorkovanje tla
 6. I. test znanja/ Fizikalna svojstva tla - voda u tlu –vrste voda u tlu, potencijali, hidropedološke konstante, kretanje vode u tlu, načini vlaženja
 7. Fizikalna svojstva tla- zrak u tlu, toplinska svojstva tla; Metode određivanja fizikalnih svojstava tla; Kemijska svojstva tla – organska tvar tla – sastav, svojstva, značaj
 8. Kemijska svojstva tla – otopina tla - koncentracija, pH tla, potencijalna i aktivna kiselost, aciditeti, salinitet, alkalitet, puferi
 9. Kemijska svojstva tla – vrste sorpcija, adsorpcija – značajke adsorpcijskog kompleksa tla, izvori naboja, čimbenici koji utječu na adsorpciju; Organizmi u tlu – podjela, funkcija, značaj
 10. Kemijska svojstva tla - metode određivanja kemijskih svojstava tla; Klasifikacija tala – principi, klasifikacijski sustavi, klasifikacijski sustav tala u Republici Hrvatskoj, nerazvijena tla, humusno –akumulativna tla (kalkomelanosol i rendzina)
 11. II. test znanja/ Klasifikacija tala – humusno –akumulativna tla ( ranker, černozem i vertisol)
 12. Klasifikacija tala – kambična tla i eluvijalno-iluvijalna tla
 13. Klasifikacija tala – antropogena i tehnogena tla, hidromorfna tla (aluvij, pseudoglej, humofluvisol)
 14. Klasifikacija tala – hidromorfna tla – glejna tla, treset, hidromeliorirana, halomorfna i subakvalna tla; Vrednovanje zemljišnog prostora,Upoznavanje s tipovima tala na terenu
 15. III. test znanja

Obvezna literatura

 1. Škorić, A. (1986): Postanak, razvoj i sistematika tla. Knjiga, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 2. Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Knjiga, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 3. Škorić, A. (1985): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb – odabrana poglavlja
 4. Predavanja – Power Point prezentacija
 5. Laboratorijske vježbe – Power Point prezentacija

Preporučena literatura

 1. Bogunović, M. (1994): Pedološko kartiranje, Zavod za pedologiju - interna skripta
 2. Brady, N.C., Ray, W.R. (2002): The Nature and Properties of Soil, New Yersy
 3. Ćirić, M. (1987): Pedologija, Sarajevo – odabrana poglavlja
 4. Pernar, N. (2017): Tlo nastanak, značajke, gospodarenje - odabrana poglavlja

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Pedologija, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Principles of Soil Sciences, University of Hohenheim