Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Poljoprivreda i okoliš (116376)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 40
Auditorne vježbe 16
Seminar 4
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Milan Mesić
prof. dr. sc. Ivica Kisić
izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
izv. prof. dr. sc. Klara Barić
prof. dr. sc. Snježana Kereša
izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak
doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
doc. dr. sc. Darija Bilandžija
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak
doc. dr. sc. Darija Bilandžija
Izvođač seminara
doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) 91-100%

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Milan Mesić
prof. dr. sc. Milan Mesić

Opis predmeta

Modul treba u agronomu razviti osjećaj odgovornosti za okoliš, napose tlo kao jedinstveno, ograničeno, nezamjenjivo, neprenosivo nacionalno blago i prirodnu baštinu kojom on upravlja, a za posljedice štetnih utjecaja preuzima odgovornost. Studenti će biti upoznati s ulogama tla: proizvodne, ekološko - regulacijske, gospodarsko - socijalne i kulturne, suvremenim konceptom VUPT – MFCAL.
U modulu će biti objašnjen utjecaj najvažnijih biljno uzgojnih zahvata i zahvata u uzgoju stoke, preko tla na vodu i okoliš, odnosno druge terestričke i akvatične ekosustave, kulturne krajobraze i ruralni prostor. Kako poljoprivredna proizvodnja utječe na okoliš i njegovu održivost. Studentima će biti predstavljeno suvremeno načelo na kojemu se temelji zaštita okoliša od zahvata u poljoprivredi, “Kodeks za okoliš prihvatljivog gospodarenja” te utjecaj okolišnih pitanja na promjene u svjetskim sustavima gospodarenja poljoprivredom iznuđene utjecajem biljno-uzgojnih zahvata na tlo i terestričke ekosustave. Kako promjene utječu na gospodarsku politiku i ruralni razvitak kod nas i svijetu.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agrarna ekonomika (izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Preddiplomski studij / Agroekologija (obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Krajobrazna arhitektura (izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Melioracije (izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Poljoprivredna tehnika (izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Nakon završetka modula studenti će moći demonstrirati temeljno znanje i razumijevanje osnovnih teoretskih i praktičnih principa iz područja ekologije u smislu kruženja tvari i energije u agroekosustavu, fizičkih i kemijskih procesa u tlu i okolišu, prepoznati uloge tla i utjecaje zahvata uzgoja bilja i stoke na okoliš, kako ih učiniti ekološki prihvatljivim, ili djelotvorno sanirati štetne utjecaje prouzročena tim zahvatima.

Oblici nastave

 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe će se održavati u jednoj grupi
 • Predavanja
  Predavanja će se održavati u jednoj grupi
 • Seminari
  Seminari će se održavati u jednoj grupi

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati sveobuhvatno temeljno znanje o ekologiji i funkcijama agroekosustava u smislu kruženja tvari, vodenih resursa, bioraznolikosti i uloga tla. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti prirodne i antropogeno izazvane promjene u agroekosustavu i njihov utjecaj na tlo, vodene resurse i poljoprivrednu proizvodnju 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Razumjeti povezanost i interdisciplinaronost poljoprivrede i njene uloge u očuvanju okoliša i prirodnih resursa na nacionalnoj i globalnoj razini. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Analizirati zahvate u poljoprivredi, koji neprijeporno utječu na okoliš, i učiniti ih održivim, dakle gospodarski, socijalno i etički prihvatljivim 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Argumentirati kako promjene ka održivom gospodarenju utječu na gospodarsku politiku, ruralni razvitak u nas. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Pratiti i primjenjivati najvažnije aktualne poljoprivredno okolišne programe FAO i EU i programe znanstvenih istraživanja u poljoprivredi EU. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Način rada

Obaveze nastavnika

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Auditorne vježbe – na vježbama se riješavaju računski zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnih ispita
Laboratorijske vježbe – na vježbama se studenti upoznaju sa detaljnim izvođenjem pojedinih laboratorijskih tehnika s ciljem utvrđivanja kemijskih parametara tla

Obaveze studenta

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1.parcijalni ispit 25% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
2.parcijalni ispit 25% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Pismeni ispit 50% 60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Aktualno stanje svjetske poljoprivrede. Poljoprivreda kao korisnik prostora u Svijetu, EU, Hrvatskoj. Poljoprivredno-okolišni problemi.
 2. Poljoprivredni sustavi svijeta.
 3. Poljoprivredno-okolišni indikatori.
 4. Poljoprivreda i utjecaji na tlo – obrada, gnojidba, plodored, navodnjavanje, šume, pašnjaci, livade, višegodišnji nasadi, oranice.
 5. Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda – problem dušika i fosfora, eutrofikacija, lizimetri, drenske cijevi, monitoring, nitratna.
 6. Bilanca dušika
 7. Parcijalni ispit
 8. Poljoprivreda i klimatske promjene . Emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede (Poljoprivreda i zrak)
 9. Proračun emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede (CH4, NOx) prema IPCC-u.
 10. Uloge i oštećenja tla. Održiva poljoprivreda. Zajednička poljoprivredna politika EU. Postojeća legislativa o okolišu i održivom gospodarenju zemljištem u poljoprivredi. Načela dobre poljoprivredne prakse.
 11. GMO i okoliš.
 12. Obrada tla i okoliš – problem erozije tla vodom i vjetrom.
 13. Zaštitna sredstva i okoliš – problem herbicida i pesticida u okolišu.
 14. Terenska nastava – Potok 1 i 2, Vukovar, Vinkovci
 15. 2. Parcijalni ispit, pismeni

Obvezna literatura

 1. Nastavni sadržaji svih predavanja i vježbi, bit će studentu dostupni na web stranici Zavoda najkasnije tjedan dana prije izvedbe nastave. Aktualne web stranice European Soil Bureau Network (ESBN) Joint Research centre EU – Ispra, web stranica FAO i Encarta-enciklopedija.
 2. Bašić, F.(2000). Agroekologija: pisana predavanja, (rukopis za studente Prirodoslovno – matematičkog fakulteta). Zagreb: Zavod za OPB.
 3. Bašić, F.(2000). Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija,. –u: Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima: zbornik radova. Križevci. str. 71-87.
 4. Bašić, F.(2002). Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla – ključna pitanja održive poljoprivrede i razvitka. –u: Zbornik radova: 1. Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo. Plitvička jezera, str. 20-29.
 5. Mesić ,M., Flajsig-Ćosić, Gorana, Bašić, F., Kisić, I. (2003). Pokazatelji onečišćenja voda iz poljoprivrede.- u: Zbornik radova: 3. Hrvatska konferencija o vodama- Hrvatske vode u 21. st.. Zagreb. str. 599-612.

Preporučena literatura

 1. Bašić, F., Franić, Ramona (2003). Nature and Man in Croatian Agriculture, Croatian Agriculture, Food and Food Processing Industry. Zagreb: PRO-TIM.
 2. Bašić, F., Mesić, M., Butorac, A., Kisić, I. (1999). Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. – u: 35. znanstveni skup hrvatskih agronoma. Opatija, str. 31-41.
 3. Lang,I., Jolanakai,M., Komives,T. (2004). Pollution processes in agrienvironment. Budapest: Akaprint.
 4. Kisić,I., Bašić,F., Mesić,M., Butorac,A., (2003). Procjena erozije tla vodom prema vodnim slivovima Republike Hrvatske. –u: Zbornik radova: 3. Hrvatska konf. o vodama – Hrvatske vode u 21.st. st. Zagreb. str. 301-308.
 5. Mesić,M., Bašić, F., Kisić, I. (2001). Prilagodba poljoprivrede mogućim klimatskim promjenama. –u: 37. znanstveni skup hrvatskih agronoma, Opatija. str. 43.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Environmental aspects in plant production, BOKU
 • Soil in the environment, BOKU
 • Plant and Environment, BOKU
 • Osnove agroekologije, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
 • Terrestrische Ökologie, Universitat Hohenheim
 • Principles of Plant Ecology and Environmental Conservation, Sveučilište u Ljubljani
 • Agroecosystems and Environmental Protection, Sveučilište u Ljubljani