Studijski program Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Završni rad

Poljoprivredne melioracije (143877)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
E-učenje R1
Sati nastave 60
Predavanja 36
Seminar 4
Projektantske vježbe 20
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
prof. dr. sc. Davor Romić
prof. dr. sc. Ivan Šimunić
dr. sc. Marina Bubalo Kovačić
doc. dr. sc. Vilim Filipović
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Monika Zovko
dr. sc. Lana Filipović
Ocjenjivanje
Dovoljan (2) 60-70%
Dobar (3) 71-80%
Vrlo dobar (4) 81-90%
Izvrstan (5) >91%
Uvjeti za dobivanje potpisa
Redovito pohađanje nastave i seminarski rad

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek

Opis predmeta

Uspješan rad u segmentu agronomske struke vezanom za biljnu proizvodnju, praktično je nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnovnih postupaka i mjera koje se odnose na poboljšanje temeljnih agroekoloških čimbenika, u prvom redu tla i vode.
Program modula Poljoprivredne melioracije omogućuje studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičnih znanja iz šireg područja melioracijske poljoprivredne problematike, koje obuhvaća više međusobno povezanih cjelina.

Programski dijelovi modula su sljedeći:

Osnove praktične geodezije daje studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje izmjera zemljišta i izračunavanje njihove površine u prirodi te na planovima i kartama.
U osnovama hidrologije i hidraulike studenti stječu potrebna znanja vezana za bilanciranje vode u tlu, zakonitosti dotjecanja suvišnih voda s malih melioracijskih cjelina (slivova), pojave velikih voda te tečenja voda u otvorenim i zatvorenim vodotocima.
U osnovama hidropedologije obrađuje se problematika vezana za temeljne načine prevlaživanja hidromorfnih tala, zakonitosti načina kretanja vode u tlu i njihov praktičan značaj u melioracijskoj praksi odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina (zemljišta).
Odvodnja je programski dio modula gdje se studentima daju potrebna znanja za razumijevanje zakonitosti pojave suvišnih voda, vrste suvišnih voda i šteta od ovih voda u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Posebno težište u ovom dijelu modula je objasniti studentima osnovna načela i mogućnosti reguliranja suvišnih voda, prihvatljivim sustavima i metodama odvodnje koji se koriste u melioracijskoj praksi Hrvatske.
Navodnjavanje obrađuje problematiku vezanu za stanje, značaj i potrebu primjene ove agromelioracijske mjere u biljnoj proizvodnji u Hrvatskoj. Studentima se daju osnovna znanja vezana za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, bilanciranje i doziranje vode, kvalitete vode, te primjenu mogućih sustava i metoda navodnjavanja.
Vježbe u praktikumu omogućuju studentima da kroz rješavanje praktičnih zadataka iz svih programskih cjelina modula i izradu konkretnih programa steknu dodatna znanja iz navedene problematike.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Agroekologija (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Ekološka poljoprivreda (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)
 • Preddiplomski studij / Hortikultura (obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje neophodnih znanja vezanih za temeljne agroekološke čimbenike, u prvom redu tlo i vodu i mogućnosti njihovog popravka, kroz primjenu adekvatnih melioracijskih mjera ili zahvata, a u cilju poboljšanja uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Projektantske vježbe
  izvode se u projektantskom obliku (računanju i crtanju) na rješavanju konkretne melioracijske problematike određenog područja s izradom adekvatnih programa.» Vježbe se provode u skupinama od 10-15 studenata
 • Provjere znanja
  Dva parcijalan ispita ili pismeni ispit
 • Seminari
  Izrada seminara najčešće je vezana za opisanu problematiku u programskim dijelovima Odvodnje i Navodnjavanja. Stjecanje vještina – manje skupine studenata (do 5 studenata) samostalno izrađuju i prezentiraju konkretnu problematiku iz navedenih programskih dijelova predmeta.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati povezanost temeljnih znanja, koja se odnose na širu pedološko-melioracijsku problematiku poljoprivrednih površina-zemljišta (izmjere, hidrologije, hidropedologije, uređenja, odvodnje i navodnjavanja), Parcijalni ispit
Prepoznati važnost primjene adekvatnih hidro i agrotehničkih melioracijskih zahvata u cilju popravka temeljnih agroekoloških čimbenika (tla i voda) u procesu poljoprivredne biljne proizvodnje, Parcijalni ispit
Isplanirati logičan slijed u primjeni navedenih mjera i/ili zahvata s obzirom na specifičnosti šireg i/ili užeg melioracijskog područja na kojima se one provode, Parcijalni ispit
Ustanoviti sličnosti i razlike u navedenoj problematici na užem i/ili širem melioracijskom području (poljoprivrednoj cjelini) bitne za primjenu istih i/ili različitih meliorativnih mjera/zahvata u cilju njegovog popravka za uzgoj adekvatnih poljoprivrednih kultura, Parcijalni ispit
Integrirati potrebne hidro i agrotehničke metode u cilju njihove primjene za rješavanje pedološko-melioracijske problematike užeg ili šireg poljoprivrednog područja i Parcijalni ispit
Ustanoviti ekonomske koristi od primjene melioracijskih mjera popravka tla i voda u procesu biljne poljoprivredne proizvodnje na užem i/ili širem poljoprivrednom području (zemljištu). Parcijalni ispit

Način rada

Obaveze nastavnika

Redovito izvođenje nastave sukladno radnome planu

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izrada seminara

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Test znanja 1 45% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
>91%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 predavanja, 10 vježbe 80 2,5
Test znanja 2 45% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
>91%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 predavanja, 10 vježbe 80 2,5
Seminar 10% 4 20 1,0
Ukupno 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Osnove geodezije-P: Uvodno predavanje (značaj, cilj i uloga poljoprivrednih melioracija u razvoju poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj); značaj praktične geodezije u poljoprivredi, izmjera zemljišta (načini i metode);
 2. Metode i načini mjerenja osnovnih geodetskih elemenata (duljina, kuteva, visinskih razlika, relativnih padova), izračunavanje površina direktnim i indirektnim metodama; osnovne metode snimanja detalja: ortogonalne i tahimetrijske;
 3. Osnove hidrologije i hidraulike-P: Uvod u hidrologiju, značaj hidrološkog ciklusa, metode bilanciranja vode u tlu;
 4. Zakonitosti i metode proračuna dotjecanja vode s malih slivnih područja, hidrogram velikih voda;
 5. Temeljni hidraulički elementi otvorenih i zatvorenih vodotoka; zakonitosti ravnomjernog tečenja vode u zatvorenim i otvorenim vodotocima, dimenzioniranje vodotoka;
 6. Osnove hidropedologije-P: Vrste vode u tlu, energetski odnos tla i vode, vodne konstante tla;
 7. Značaj vodnih konstanti tla, hidropedološka računanja sadržaja vode u tlu, gibanje vode u tlu, mjerenje vlažnosti tla;
 8. Odvodnja-P: Uloga, značaj i stanje odvodnje u svijetu i Hrvatskoj, porijeklo i vrste suvišnih voda, štete u poljoprivredi od suvišnih voda;
 9. Osnovna načela reguliranja suvišnih voda, osnovni hidrotehnički objekti (građevine) za zaštitu od suvišnih voda (poplava), sustavi i načini odvodnje(podjela);
 10. Sustavi osnovne odvodnje područja; sustavi i metode detaljne odvodnje, površinsko melioracijska odvodnja
 11. Sustavi i metode podzemne odvodnje-drenaže, osnovni elementi i normativi klasične cijevne drenaže, kombinirana cijevna drenaža, funkcionalnost sustava detaljne melioracijske odvodnje u Hrvatskoj;
 12. Navodnjavanje-P: Primjena navodnjavanja u svijetu i u Hrvatskoj, sustavi navodnjavanja (podjela);
 13. Izbor sustava navodnjavanja, osnovne metode navodnjavanja, prednosti i nedostaci pojedinih sustava navodnjavanja;
 14. Navodnjavanje kišenjem, lokalizirano navodnjavanje, karakteristike sustava, mogućnosti primjene, osnovni dijelovi sustava;
 15. Gospodarenje sustavima navodnjavanja, navodnjavanje u održivoj poljoprivredi, kakvoća vode za navodnjavanje;

Obvezna literatura

 1. Dolanjski, D. (2006): Osnove geodezije, Interna skripta AFZ, Zavod za melioracije
 2. Čavlek, E. (1992): Osnove hidrologije, Geodetski fakultet Zagreb
 3. Šimunić, I. (2013): Uređenje voda, Sveučilište u Zagrebu, udžbenik
 4. Petošić, D.,Tomić, F. (2011): Reguliranje suvišnih voda, Sveučilište u Zagrebu, udžbenik
 5. Tomić, F. (1988): Navodnjavanje, FPZ Zagreb, udžbenik
 6. Romić, D. (2004): Navodnjavanje povrća (u knjizi) Povrćarstvo, udžbenik
 7. Ondrašek G, Petošić D, Mustać I, Filipović V, Petek M, Lazarević B, Bubalo M. Voda u agroekosustavima. 2015. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 344 p. ISBN 978-953-7878-42-9

Preporučena literatura

 1. Eggelsmann, R. (1984): Drȁneinleitung, Berlin
 2. Thomasson, A.J., Mackney, D., Trafford, B.D., Walpole, R.A. (1975): Soils and Field Drainage, Harpenden.
 3. Tomić, F., Petošić, D. (2003): Rješavanje problema suvišnih unutarnjih voda u hidromelioracijskim sustavima. Priručnik za hidrotehničke melioracije, Kolo III, Knjiga 1, GF Sveučilište u Rijeci.
 4. Romić, D. (2005): navodnjavanje u održivoj poljoprivredi, Priručnik za hidrotehničke melioracije, II kolo, knjiga 9.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Poljoprivredne melioracije, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet